Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 26 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 11.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Св. прав. Іаковъ Боровичскій, Новгородскій чудотворецъ († ок. 1540 г.)

Праведный Иаков, Боровичский чудотворецПраведный Іаковъ Боровичскій, Новгородскій чудотворецъ, былъ благочестивымъ отъ младенчества судовщикомъ, принявшимъ на себя суровый подвигъ юродства Христа ради. Святой подвижникъ былъ прославленъ Господомъ послѣ кончины. Въ 1540 году, на третій день Пасхи къ селенію Боровичи (Новгородская область), расположенному на берегу рѣки Мсты, противъ теченія приплыла большая льдина, на которой стоялъ гробъ — дубовая колода безъ крышки съ тѣломъ юноши. Устрашенные крестьяне трижды отталкивали льдину шестами до середины рѣки, но она неизмѣнно возвращалась къ берегу. Ночью старѣйшинамъ села явился во снѣ юноша, видѣнный ими на льдинѣ, и сказалъ: «Я такой же христіанинъ, какъ и вы. Не гоните меня. Мое имя Іаковъ, я получилъ его въ честь святаго Іакова, брата Господня». Вразумленные жители помѣстили мощи святаго отрока въ часовнѣ, а отсюда, послѣ множества истекшихъ отъ нихъ чудесъ, съ торжествомъ перенесли (23 октября) въ 1544 г. въ село Боровичи въ церковь Святаго Духа. Поліелейное празднованіе святому установлено съ 1572 г. Въ 1657 г. патріархъ Никонъ перенесъ часть мощей святаго Іакова въ Иверскую обитель на Валдаѣ. Дни памяти прав. Іакова: 22 мая (4 іюня) и 23 октября (5 ноября).

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му пра́ведному Іа́кову, Борови́чскому чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный отъ Царя́ си́лъ Го́спода Іису́са, ди́вно просла́вленный отъ Него́ святы́хъ моще́й твои́хъ явле́ніемъ и мно́жествомъ чудотворе́ній, уго́дниче Бо́жій Іа́кове пра́ведный, о твои́хъ источа́емыхъ на́мъ благодѣя́ніихъ благода́рни су́ще, похва́льное воспису́емъ ти́ пѣ́ніе, и мо́лимтися о е́же отъ вся́кихъ бѣ́дъ свободи́тися на́мъ твои́ми моли́твами, ра́достно и умиле́нно тебѣ́ зову́щимъ:

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, вели́кій уго́дниче Бо́жій, утаи́вый отъ на́съ оте́чествіе твое́ земно́е, да увѣ́риши, я́ко отъ Бо́га къ на́мъ по́сланъ еси́; ра́дуйся, равноа́нгельный человѣ́че, облиста́вый на́съ Боже́ственною заре́ю пресла́вныхъ твои́хъ чуде́съ.

Ра́дуйся, небожи́телю, горѣ́ со а́нгелы обита́яй; ра́дуйся, отъ небе́сныхъ высо́тъ благосе́рдіемъ твои́мъ къ земноро́днымъ приника́яй.

Ра́дуйся, въ та́йнѣ Го́сподеви порабо́тавый въ преподо́біи и пра́вдѣ; ра́дуйся, я́вно и пресла́вно отъ Го́спода просла́вленный нетлѣ́ніемъ и чудесы́.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 2.

Ви́дя льди́ну, ма́ніемъ Бо́жіимъ проти́ву быстри́нъ водны́хъ плыву́щую, и отъ нея́ ды́мъ кади́льный горѣ́ вознося́щійся, недоумѣва́ху лю́діе ве́си Борови́чскія о необы́чнѣмъ се́мъ явле́ніи. Приста́вшей же льди́нѣ ко бре́гу рѣчно́му, обрѣто́ша на не́й на кла́дѣ древе́снѣй лежа́щія, нетлѣ́ніемъ процвѣ́тшія святы́я мо́щи твои́, смиренному́дре Іа́кове. Тѣ́мже и на́съ подвиза́еши просла́вльшему тя́ Го́споду пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ Боже́ственныя та́йны неразумѣва́юще, убоя́шася лю́діе Борови́чстіи прія́ти тя́ незна́ема и непогребе́нна, и вспя́ть отри́нуша льди́ну съ моща́ми твои́ми въ быстри́ну рѣчну́ю. Оной же па́ки къ ни́мъ три́жды возвра́щшейся, предста́въ святы́й Іа́ковъ въ со́ннѣмъ видѣ́ніи старѣ́йшинамъ Борови́чстимъ, обличи́лъ еси́ и́хъ си́це глаго́ля: «что́ го́ните мя́, христіани́на вѣ́рна, и́менемъ тезоимени́та свято́му апо́столу Іа́кову, бра́ту Бо́жію, су́ща?». О се́мъ ра́дующеся, благодари́мъ и зове́мъ ти́ такова́я:

Ра́дуйся, незло́біемъ твои́мъ Христу́ Го́споду, отъ іуде́й гони́му, подража́вый; ра́дуйся, простоту́ и неразу́міе отри́нувшихъ тя́ не наказа́вый.

Ра́дуйся, невѣ́дѣніе и́хъ явле́ніемъ твои́мъ вразуми́вый; ра́дуйся, вѣ́ру твою́ во Христа́ я́сно исповѣ́давый.

Ра́дуйся, и́мя твое́ свято́е отъ на́съ не скры́вый; ра́дуйся, благода́ть тебѣ́ отъ Го́спода дарова́нную чудесы́ пресла́вными прояви́вый.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 3.

Си́ла Бо́жія сла́вно просла́вися во святы́хъ моще́хъ твои́хъ, Іа́кове свя́те, къ ни́мже притека́юще, неду́жніи исцѣле́ніе, слѣпíи прозрѣ́ніе, нѣмíи ясноглаго́ланіе получа́ху, и здра́ви возвраща́хуся, прославля́юще тя́, чудотво́рца ми́лостиваго. Тѣ́мже мо́лимъ тя́ и на́съ, немощству́ющихъ грѣхи́ мно́гими, посѣти́ благоутро́бнѣ и умоли́ за на́съ Человѣколю́бца Бо́га, Ему́же воспѣва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я помышле́нія сумни́тельная о чу́днѣмъ явле́ніи моще́й твои́хъ святы́хъ, лю́діе Борови́чстіи на бре́зѣ рѣчнѣ́мъ положи́ша и́хъ на кладѣ́ древе́снѣй: оба́че и вре́мя дово́льно лежа́вшимъ и́мъ та́мо, неистлѣ́ни яви́шася и чудесы́ о твое́й святы́нѣ удостовѣ́риша, свя́тче Бо́жій, прославля́емый отъ вѣ́рныхъ богомо́льцевъ пѣ́ніи си́ми:

Ра́дуйся, ю́ности преизя́щная похвало́; ра́дуйся, свя́то процвѣ́тшая ро́зго небе́снаго вертогра́да Іису́сова.

Ра́дуйся, цвѣ́те нетлѣ́нія, облагоуха́вый Россíйскую страну́ воне́ю благоуха́нія Христо́ва; ра́дуйся, кри́не чистоты́, пренесе́нный отъ земли́ въ ра́й превы́шній.

Ра́дуйся, многоцѣле́бный сосу́де безме́зднаго врачева́нія неду́говъ человѣ́ческихъ; ра́дуйся, чуде́съ исто́чниче, ороси́вый на́съ къ плодоно́сію духо́вному.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 4.

Бу́ря недоумѣ́нія смути́ святи́теля Новгоро́дскаго Ѳеодо́сія о пресла́внѣмъ явле́ніи моще́й твои́хъ, свя́те Іа́кове. Тѣ́мже возвѣсти́ти о се́мъ первосвяти́телю Моско́вскому Мака́рію и благовѣ́рному царю́ Іоа́нну вско́рѣ потща́ся. Тíи же вѣ́сть благу́ю пріе́мше, вѣ́рою позна́ша тя́ чудотво́рца богодарова́ннаго, и со благода́рнымъ чу́вствіемъ просла́вльшему тя́ Христу́ Бо́гу возгласи́ша: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше бли́жніи и да́льніи неисцѣ́льно боля́щіи, я́ко исто́чникъ цѣле́бъ то́читъ свяще́нная ра́ка твоя́, уго́дниче Бо́жій Іа́кове, со тща́ніемъ устреми́шася къ тебѣ́ и по вѣ́рѣ свое́й пріима́ху исцѣле́нія свои́мъ неду́гомъ, немо́лчными усты́ возглаша́юще тебѣ́ сія́ пѣ́сненная словеса́:

Ра́дуйся, ско́рый помо́щниче скорбя́щихъ и озло́бленныхъ; ра́дуйся, до́брый цѣле́бниче болѣ́зньми обремене́нныхъ.

Ра́дуйся, благíй посѣти́телю неисцѣ́льно стра́ждущихъ; ра́дуйся, скоропредста́тельный врачу́ отча́янно неду́гующихъ.

Ра́дуйся, укрѣпле́ніе немощны́хъ и разсла́бленныхъ; ра́дуйся, утѣше́ніе уныва́ющихъ и безнаде́жныхъ.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 5.

Богосвѣ́тлая лампа́да, еле́емъ ми́лости Бо́жія испо́лненная и преизлива́ющаяся явля́ешися, свя́тче Бо́жій Іа́кове, въ посме́ртныхъ дѣя́ніихъ твои́хъ, мно́гимъ бо съ вѣ́рою притека́ющихъ къ моще́мъ твои́мъ, благодѣ́тельствовалъ еси́ чуде́сно, и безчи́сленныхъ неду́жныхъ уврачева́лъ еси́ ми́лостивно, подвиза́я на́съ гла́сы немо́лчными воспѣва́ти тобо́ю благодѣ́ющему на́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше ве́лію благода́ть цѣле́бную, отъ Го́спода тебѣ́ дарова́нную, по́сланніи отъ святи́теля Новгоро́дскаго Ѳеодо́сія благоговѣ́йніи свяще́нницы, принесо́ша цѣльбопода́тельныя мо́щи твои́ въ хра́мъ Бо́жій, Іа́кове досточу́дне, да не сокры́тъ бу́детъ толи́кій свѣти́льникъ чуде́съ, но на свѣ́щницѣ святолѣ́пнѣмъ Це́ркве Борови́чскія да свѣ́титъ всѣ́мъ, вѣ́рою чту́щимъ тя́ благохвале́ніи си́ми:

Ра́дуйся, добродѣ́тели твоя́ во глубинѣ́ смире́нія твоего́ отъ на́съ сокры́вый; ра́дуйся, и моще́мъ твои́мъ святы́мъ внѣ́ хра́ма Бо́жія на до́лзѣ пребы́ти попусти́вый.

Ра́дуйся, отъ бре́га рѣчна́го, я́ко би́серъ многоцѣ́ненъ въ це́рковь Госпо́дню принесе́нный; ра́дуйся, я́ко сокро́вище дража́йшее, та́мо пложе́нный.

Ра́дуйся, смире́ніе соверше́нное и нищету́ нело́жную по сме́рти засвидѣ́тельствовавый; ра́дуйся, убо́жествомъ ри́зъ твои́хъ нестяжа́ніе твое́ обличи́вый.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ немо́лчный твои́хъ чуде́съ яви́ся святѣ́йшій патріа́рхъ Ни́конъ, и́же устро́ивъ оби́тель пресла́вну Богома́тери, та́мо святы́я мо́щи твоя́ съ богоголѣ́пною че́стію свяще́нства принести́ потща́ся, идѣ́же и ны́нѣ, я́ко кри́нъ благоуха́ненъ пребыва́ютъ, источа́юща исцѣле́нія благода́тныя всѣ́мъ тре́бующимъ, Бо́гу же вопію́щимъ: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́лъ еси́ я́ко звѣзда́ путево́дная, заре́ю чуде́съ твои́хъ, всѣ́хъ путеводя́щая къ небе́сному оте́чествію, Іа́кове всеблаже́нне. Кто́ бо не умили́тся, ви́дя, я́ко въ ю́нѣмъ во́зрастѣ ста́рцевъ добродѣ́телію превозше́лъ еси́, и ве́лій да́ръ чудотворе́ній пра́ведно отъ Бо́га воспрія́лъ еси́? О се́мъ диви́мся и зове́мъ ти́ во умиле́ніи ду́шъ и серде́цъ:

Ра́дуйся, избра́нниче Бо́жій, непоро́чное житіе́ на земли́ препроводи́вый; ра́дуйся, люби́миче Христо́въ, кро́тостію и ти́хостію твое́ю блаже́нство кро́ткихъ унаслѣ́довавый.

Ра́дуйся, въ ми́рѣ сконча́выйся и къ преми́рнымъ оби́телемъ ра́йскимъ возше́дый; ра́дуйся, со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми та́мо на вѣ́ки водвори́выйся.

Ра́дуйся, граждани́не всесвѣ́тлаго гра́да Іерусали́ма го́рняго; ра́дуйся, а́нгеле земны́й и человѣ́че небе́сный.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 7.

Хотя́ Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти и́стину Правосла́вія святы́я Восто́чныя Це́ркве благода́тнымъ нетлѣ́ніемъ моще́й святы́хъ Свои́хъ уго́дниковъ, и чудесы́ отъ ни́хъ истека́ющими, сію́ свидѣ́тельствуетъ, во обличе́ніе иновѣ́рныхъ и невѣ́рныхъ, и во утвержде́ніе правосла́вныхъ. Сіе́ ди́вное смотре́ніе Бо́жіе въ пресла́внѣмъ явле́ніи моще́й твои́хъ, Іа́кове пра́ведный, разумѣ́юще вѣ́рою, прино́симъ Царю́ небесе́ и земли́ благода́рственную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое зна́меніе благоволе́нія Бо́жія въ странѣ́ Россíйстѣй ви́димъ въ многочуде́снѣмъ явле́ніи святы́хъ моще́й твои́хъ, Іа́кове пра́ведный, и съ любо́вію притека́юще къ твоему́ моли́твенному заступле́нію, я́ко богодарова́нному засту́пнику на́шему, прино́симъ ти́ сія́ похвалы́:

Ра́дуйся, чудесы́ твои́ми и́стины святы́я Правосла́вныя вѣ́ры удостовѣри́вый; ра́дуйся, прису́щей святѣ́й Восто́чнѣй Це́ркви благода́ти Свята́го Ду́ха проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, гряду́щаго воскресе́нія ме́ртвыхъ свѣ́тлый проо́бразе; ра́дуйся, немерца́ющаго Трисо́лнечнаго Сія́нія свѣтлѣ́йшее отображе́ніе.

Ра́дуйся, вѣ́чныя безсме́ртныя о Христѣ́ жи́зни цѣльбоно́сныя проявле́ніе; ра́дуйся, ра́йскаго несконча́емаго блаже́нства всежела́тельный на́мъ хода́таю.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 8.

Стра́нники и прише́льцы су́ще въ мíрѣ се́мъ преле́стнѣмъ, къ тебѣ́ прибѣга́емъ Іа́кове свя́те: упра́ви на́съ, вла́ющихся, окормле́ніемъ твои́мъ къ ти́хому приста́нищу спасе́нія, наста́ви твои́ми моли́твами на стезю́ покая́нія, и заступи́ отъ вся́каго діа́вольскаго искуше́нія, да тобо́ю вспомоществу́еми, сподо́бимся улучи́ти блаже́нство вѣ́чное, и со а́нгелы и всѣ́ми святы́ми Созда́телю на́шему пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь бѣ́ въ ни́жнихъ, оба́че и вы́шнихъ ду́хомъ не отступи́лъ еси́, свя́те Іа́кове, егда́ живя́ше на земли́. Ны́нѣ же пребыва́еши въ вы́шнихъ, предстоя́ со а́нгелы престо́лу Го́спода сла́вы: оба́че и ни́жнихъ не отступа́еши, моли́твами благоспоспѣше́ствуя на́мъ и чудесы́ посѣща́я на́съ, пою́щихъ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, нелѣ́ностный во́ли Бо́жіей исполни́телю; ра́дуйся, бу́йство Христо́во па́че прему́дрости мірскíя вмѣни́вый.

Ра́дуйся, во смире́ніи глубо́цѣмъ безвѣ́стно жи́знь пра́ведную сконча́вый; ра́дуйся, а́нгелы отъ земли́ къ оби́телемъ небе́снымъ на ло́но Авраа́мле пренесе́нный.

Ра́дуйся, ли́ку святы́хъ Бо́жіихъ, престо́лу предстоя́щихъ, горѣ́ сопричте́нный; ра́дуйся, благоволе́ніемъ Бо́жіимъ и до́лу на земли́ нетлѣ́ніемъ и чудесы́ просла́вленный.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 9.

Вся́къ во́зрастъ не неудо́бенъ благоче́стію быва́етъ, а́ще осѣни́тъ свы́ше благода́ть Бо́жія, немощна́я врачу́ющи и оскудѣва́ющая восполня́ющи. Тѣ́мже и тебѣ́, уго́дниче Бо́жій, въ ю́ностнѣмъ во́зрастѣ толи́ко укрѣпи́, я́ко вся́ добродѣ́тели удо́бно соверши́лъ еси́, и безпло́тнымъ непоро́чностію и чистото́ю уподо́бился еси́, и еще́ на земли́ въ бре́ннѣмъ тѣлеси́, небе́снымъ нра́вомъ украше́нный, сподо́бился еси́ досто́йно пѣ́ти Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйство му́дрыхъ мíра сего́ недоумѣ́етъ изъясни́ти та́йну чу́днаго нетлѣ́нія моще́й святы́хъ Бо́жіихъ. Мы́ же, испыта́нія чу́жди, вѣ́рою несумнѣ́нною зало́гъ безсме́ртія въ се́мъ ви́дяще, съ любо́вію припа́даемъ ко святы́мъ и многоцѣле́бнымъ моще́мъ твои́мъ, свя́те Іа́кове, и, я́ко вѣ́рнаго раба́ Христо́ва и чудотво́рца сла́внаго, вѣнча́емъ тя́ благохвале́ніи си́ми:

Ра́дуйся, моли́твъ благово́нное кади́ло, благоуха́ющее горѣ́ у престо́ла Бо́жія; ра́дуйся, кри́не благово́нный, Це́рковь Россíйскую арома́ты ра́йскими услади́вый.

Ра́дуйся, би́сере пресвѣ́тлый, озари́вшій на́съ сія́ніемъ пресла́вныхъ чуде́съ; ра́дуйся, заре́ безсме́ртія, возсія́вшая на́мъ отъ гро́ба, явля́ющаго нетлѣ́нную жи́знь.

Ра́дуйся, мѵрополо́жнице благода́ти, на вся́къ неду́гъ душе́вный врачева́ніе источа́ющая; ра́дуйся, пода́телю ра́дованія и утѣше́нія вся́цѣй душѣ́ скорбя́щей, съ упова́ніемъ и вѣ́рою къ тебѣ́ притека́ющей.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 10.

Спасе́ніе и блаже́нство ра́йское житіе́мъ пра́веднымъ унаслѣ́довавъ, свя́тче Бо́жій, ни въ че́мже лише́нъ еси́, но ра́вный дина́рій съ дре́вними вели́кими святы́ми отъ небе́снаго Домовлады́ки прія́въ, моли́ прилѣ́жно о е́же и на́мъ, немощны́мъ и грѣ́шнымъ, житіе́ сіе́ вре́менное безъ поро́ка прейти́, и блаже́нство вѣ́чное улучи́ти, и во Ца́рствіи небе́снѣмъ ра́достно пѣ́ти Бо́гу, Спаси́телю грѣ́шныхъ: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣно́ю моли́твъ твои́хъ, уго́дниче Христо́въ, огради́ на́съ отъ вся́каго душевре́днаго искуше́нія діа́вольскаго, я́ко тебе́ дарова́ на́мъ Преблагíй Бо́гъ покро́въ и защи́ту душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ. Тебе́ у́бо прославля́емъ и про́симъ: помози́ на́мъ во вся́цѣй ско́рби и обстоя́ніи, си́це тебѣ́ вопію́щимъ:

Ра́дуйся, Це́ркве торжеству́ющія на небеси́ изря́дное украше́ніе; ра́дуйся, Це́ркве во́инствующія на земли́ крѣ́пкое вспоможе́ніе.

Ра́дуйся, цѣлому́дрія и чистоты́ зерца́ло свѣтлѣ́йшее; ра́дуйся, кро́тости и нищеты́ духо́вныя о́бразе соверше́ннѣйшій.

Ра́дуйся, смире́нія люби́телю; [ра́дуйся,] въ жи́зни и по сме́рти о́бразъ смиренному́дрія показа́вый.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе умиле́нное, отъ любве́ и усе́рдія въ похвалу́ тебѣ́ отъ на́съ возноси́мое, пріими́ благоутро́бнѣ, свя́тче Бо́жій Іа́кове, воззри́ не на на́съ недосто́йныхъ, но на усе́рдное произволе́ніе на́ше, и, подража́я милосе́рдію Христа́ Спаси́теля на́шего, приклони́ся къ на́мъ ми́лостивно, и въ покая́ніи преуспѣ́ти сподо́би, да твои́ми моли́твами всегда́ пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣ́тлую па́мять твою́, я́ко торжество́ вѣ́ры и благоче́стія свѣ́тлѣ соверша́етъ свята́я Христо́ва Це́рковь, уго́дниче Бо́жій и чудотво́рче Іа́кове, созыва́я вѣ́рныя ча́да своя́ на похвалу́ пра́веднаго житія́ твоего́ и пресла́вныхъ чуде́съ твои́хъ. Пріими́ у́бо, ублажа́емый избра́нниче Христо́въ, гла́сы хвале́бныя, тебѣ́ ра́достно отъ на́съ возноси́мыя си́це:

Ра́дуйся, а́нгеловъ подо́бниче и человѣ́ковъ засту́пниче; ра́дуйся, святы́хъ сожи́телю, при́сный Бо́гу.

Ра́дуйся, я́ко предстои́ши Бо́жію престо́лу во свѣ́тѣ немерца́ющія сла́вы; ра́дуйся, вѣнцено́сче, увѣ́нчанный отъ руки́ Вседержи́теля.

Ра́дуйся, ри́зою нетлѣ́нія облече́нный и да́ромъ чуде́съ обогаще́нный; ра́дуйся, моли́твенниче неусыпа́ющій и предста́телю богопрія́тный.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 12.

Благода́ть цѣле́бную прія́лъ еси́ отъ Всеще́драго Бо́га, Іа́кове свя́те, е́юже неду́ги и я́зи человѣ́ческія врачу́еши пресла́вно, не мзды́ отъ на́съ ко уврачева́нію тре́буя, но вѣ́ры несумнѣ́нныя ожида́я. Тѣ́мже, вѣ́дуще тя́ врача́ благоиску́сна и цѣле́бника немздопріи́мна, къ тебѣ́ прибѣга́емъ и по проше́нію дарова́нная благодѣя́нія пріе́млемъ, пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще многочуде́сное прославле́ніе святы́хъ моще́й твои́хъ, исповѣ́дуемъ неисче́тная твоя́ благодѣя́нія, явле́нная и присноявля́емая тобо́ю всѣ́мъ, съ вѣ́рою и любо́вію къ тебѣ́ притека́ющимъ, Іа́кове досточу́дне, и́хже и на́съ не лиши́ смире́нныхъ, упова́ніе на тя́ возложи́вшихъ, и та́ко къ тебѣ́ отъ глубины́ души́ вопію́щихъ:

Ра́дуйся, Святы́я Живонача́льныя Тро́ицы благоволе́ніемъ горѣ́ осѣне́нный; ра́дуйся, а́нгельскимъ свѣтоза́рнымъ си́ламъ сопричте́нный.

Ра́дуйся, вѣ́чнаго ликова́нія святы́хъ, во гла́сѣ ра́дованія блаже́нный соприча́стниче; ра́дуйся, блаже́нства неизглаго́ланнаго, пра́веднымъ отъ вѣ́ка угото́ваннаго сонаслѣ́дниче.

Ра́дуйся, Ду́ха Свята́го оби́теле, чистото́ю благоукраше́нная; ра́дуйся, ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ цѣле́бниче преми́лостивый.

Ра́дуйся, Іа́кове пра́ведный, чудотво́рче Христо́въ преди́вный.

Конда́къ 13.

О, чудотво́рче преди́вный и преми́лостивый, Іа́кове преблаже́нне! Ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше ми́лостиво пріи́мъ, да́нною ти́ отъ Го́спода благода́тію уврачу́й не́мощи ду́шъ и тѣле́съ на́шихъ. Моли́твами же твои́ми изми́ на́съ гее́нскія му́ки, и сподо́би съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми въ ра́йскихъ селе́ніихъ, пѣ́ти Бо́гу, Спаси́телю на́шему: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелоподо́бное житіе́ твое́... И конда́къ 1-й: Избра́нный отъ Царя́ си́лъ...]

Моли́тва свято́му пра́ведному Іа́кову, Борови́чскому чудотво́рцу.

О, святы́й вели́кій пра́ведниче и пресла́вный чудотво́рче, богоблаже́нный уго́дниче Христо́въ Іа́кове, ди́вно просла́вленный на небеси́ и на земли́ да́нный на́мъ отъ Го́спода цѣле́бниче и засту́пниче, къ тебѣ́ припа́даемъ съ вѣ́рою, любо́вію и благоговѣ́ніемъ, и мо́лимся отъ глубины́ души́: помози́ на́мъ, зѣло́ прогнѣ́вавшимъ Го́спода и Созда́теля на́шего, и испроси́ на́мъ вся́ я́же къ житію́ вре́менному и спасе́нію вѣ́чному потре́бная: земли́ плодоно́сіе, возду́ховъ благорастворе́ніе, ду́шъ и тѣле́съ здра́віе, въ покая́ніи и благоче́стіи преспѣ́яніе, вѣ́ры Правосла́вныя укрѣпле́ніе, суевѣ́рія посрамле́ніе, невѣ́рія искорене́ніе, и вся́каго блага́го проше́нія на́шего ко Го́споду исполне́ніе. Испроси́ Благовѣ́рному Импера́тору на́шему [и́мярекъ] на враги́ побѣ́ду и одолѣ́ніе, и ца́рства Его́ въ ми́рѣ и благоде́нствіи устрое́ніе. [Или́: Испроси́ у Го́спода: стра́ждущую страну́ Россíйскую отъ лю́тыхъ безбо́жникъ и вла́сти и́хъ Христо́съ Бо́гъ да свободи́тъ, и да возста́витъ престо́лъ правосла́вныхъ царе́й; вѣ́рныхъ рабо́въ Его́, въ ско́рби и печа́ли де́нь и но́щь вопію́щихъ къ Нему́, многоболѣ́зный во́пль да услы́шитъ, и да изведе́тъ отъ поги́бели живо́тъ на́шъ[1]. Услы́ши, уго́дниче Бо́жій, вся́ку ду́шу христіа́нскую, въ ско́рби и обстоя́ніи тя́ моли́твенно призыва́ющую, ускори́ на по́мощь, облегчи́ ско́рби, уврачу́й неду́ги и яви́ся ско́рый предста́тель тре́бующихъ твоего́ заступле́нія. Наипа́че же въ ча́съ кончи́ны на́шея не закосни́ пріити́ на по́мощь на́мъ и умоли́ Го́спода дарова́ти на́мъ кончи́ну живота́ на́шего ми́рну, безмяте́жну, святы́хъ Христо́выхъ Та́инъ прича́стну и упова́нія испо́лнену, да съ наде́ждою спасе́нія безбѣ́дно пре́йдемъ стра́шный пу́ть возду́шныхъ мыта́рствъ, и непреткнове́нно дости́гнемъ вожделѣ́ннаго о́наго Ца́рствія, е́же угото́валъ Госпо́дь лю́бящимъ Его́. Ей, свя́тче Бо́жій! Услы́ши на́съ и не пре́зри моле́нія на́шего, но сотвори́ на́съ соуча́стники бы́ти блаже́нства вѣ́чнаго, да вку́пѣ съ тобо́ю, спасе́нніи милосе́рдіемъ Христа́ Спаси́теля на́шего, воспое́мъ и просла́вимъ Его́ со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 1:

Боже́ственною благода́тію просвѣти́вся, и по сме́рти да́руеши исцѣле́ніе притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, прему́дре Іа́кове: тѣ́мже и мы́ ны́нѣ чти́мъ честны́хъ моще́й твои́хъ пренесе́ніе, веселя́ще вку́пѣ ду́ши и тѣлеса́. Тѣ́мъ вси́ вопіе́мъ: сла́ва Да́вшему ти́ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему тя́, сла́ва Дѣ́йствующему тобо́ю всѣ́мъ исцѣле́нія!

Конда́къ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Взбра́нной.

Вѣ́рою и любо́вію твое́ честно́е пренесе́ніе пра́зднующихъ, блаже́нне, сохрани́ и соблюди́ отъ вся́кія зло́бы и собла́зна зміи́на, и́маши бо дерзнове́ніе ко Влады́цѣ всѣ́хъ, Христу́ Бо́гу. Его́же моли́ спасти́ Импера́тора правосла́внаго, и лю́ди моля́щія тя́, да вси́ вопіе́мъ ти́: ра́дуйся, о́тче Іа́кове, всея́ Россíйскія земли́ удобре́ніе.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, святы́й пра́ведный Іа́кове, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за ны́ Христа́ Бо́га на́шего.

Примѣчаніе:
[1] См. «Акаѳисты русскимъ святымъ». Томъ 2-й: Д-М. СПб.: Издательство «Титулъ», 1995.

Источникъ: Слу́жба со Ака́ѳістомъ на пренесе́ніе моще́й свята́го Іа́кова Борови́чскаго, чудотво́рца. Мѣ́сяца Окто́врія въ 23 де́нь. — Тисне́ніе пе́рвое. — СПб.: Въ Сѵнода́льной Тѵпогра́фіи, 1885. — С. 32 – 82, 91 – 96.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0