Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 7.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свт. Софроній, еп. Иркутскій, чудотворецъ († 1771 г.)

Святитель Софроний, епископ Иркутский, чудотворецСвятитель Софроній (въ мірѣ Кристалевскій Стефанъ Назарьевичъ) родился 25 декабря 1703 года въ мѣстечкѣ Березани Переяславскаго уѣзда Полтавской губерніи. Послѣ окончанія Переяславской семинаріи въ 1727 году сталъ послушникомъ Красногорскаго Покровскаго монастыря, гдѣ 23 апрѣля 1730 года принялъ монашескій постригъ съ именемъ Софроній. Въ ночь послѣ постриженія въ монашество св. инокъ услышалъ въ Покровскомъ храмѣ голосъ: «Когда будешь епископомъ, построй храмъ во имя всѣхъ святыхъ», предуказавшій его будущее служеніе. Въ 1732 году былъ рукоположенъ во іеродіакона, а потомъ — іеромонаха. О послѣдующемъ періодѣ жизни свт. Софронія въ его послужномъ спискѣ говорится слѣдующее: «Послѣ посвященія въ ономъ Золотоношскомъ монастырѣ казначеемъ былъ два года, а потомъ взятъ по указу Переяславской епархіи преосвященнаго Арсенія Берлова въ домъ его архіерейскій, въ которомъ былъ экономомъ 8 лѣтъ». Въ 1742 году въ числѣ другихъ 29 монаховъ, собранныхъ со всей имперіи для пополненія братіи Александро-Невскаго монастыря его перевели въ Санктъ-Петербургъ и назначили казначеемъ, а въ 1746 году настоятелемъ Лавры. 18 апрѣля 1753 года свт. Софроній былъ хиротонисанъ во епископа Иркутскаго и Нерчинскаго. Призванный на апостольское служеніе в Сибири, онъ проявилъ себя какъ просвѣтитель язычниковъ, строитель храмовъ, основатель духовной семинаріи, гдѣ самъ преподавалъ. Сохранилось свидѣтельство келейника свт. Софронія, который сообщаетъ, что святитель «пищу употреблялъ самую простую и въ маломъ количествѣ, служилъ весьма часто, большую часть ночи проводилъ въ молитвѣ, спалъ на полу...» Скончался свт. Софроній 30 марта 1771 года. Канонизированъ въ 1918 году Помѣстнымъ соборомъ Православной Россійской Церкви. Дни памяти — 30 марта и 30 іюня.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ святи́телю Софро́нію, епи́скопу Ирку́тскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Возбра́нный Воево́до, Творе́цъ вѣко́въ, Госпо́дь, Ца́рь сла́вы, глубино́ю му́дрости помышля́я поле́зное въ ро́ды родо́въ о Це́ркви Свое́й, ви́дѣвъ на́ше маловѣ́ріе, грѣхо́вный со́нъ и охлажде́ніе, чуде́съ дѣ́йство сугу́бо даде́ по сгорѣ́ніи моще́й уго́днику Своему́, си́мъ показу́я ве́ліе дерзнове́ніе его́ ко Го́споду, да вси́ лю́ди страны́ Сиби́рскія, возгора́ющеся вѣ́рою и любо́вію, воспою́тъ но́вому чудотво́рцу и цѣльбопода́телю и моли́твеннику своему́: отъ вся́кихъ бѣ́дъ свободи́ ны́, о́тче, зову́щія ти́:

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, духо́вныхъ роди́телей духо́вное ча́до; ра́дуйся, отъ ю́ности положи́вый до́брое нача́ло.

Ра́дуйся, нося́й и́мя соиме́нно перводіа́кону Стефа́ну; ра́дуйся, сподо́бивыйся слы́шати небе́сный гла́съ во хра́мѣ.

Ра́дуйся, прему́дрости Бо́жіей сы́нъ возлю́бленный; ра́дуйся, въ постриже́ніи Софро́ніемъ нарече́нный.

Ра́дуйся, еще́ ю́нъ сы́й, бы́вый мона́ховъ наста́вниче; ра́дуйся, о́тче любвеоби́льный и стро́гій подви́жниче.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 2.

Ви́дя Елисаве́та, вѣнча́нная Цари́ца, благонра́віе твое́ и свя́тость житія́, изволе́ніемъ Бо́жіимъ избра́ тя въ предстоя́теля Ла́вры Не́вскія, да я́коже сла́вилъ еси́ Бо́га на ю́гѣ Россíи, та́ко и на сѣ́верѣ, въ сто́льномъ гра́дѣ, научи́ши мона́хи и бѣльцы́ непреста́нно пѣ́ти Бо́гу а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ, отъ прему́дрости Бо́жіей дарова́нный, не можа́ше укры́тися въ тебѣ́, но я́ко пресвѣ́тлая звѣзда́ возсія́ на высотѣ́ архіере́йства и учи́тельства, озаря́я всю́ страну́ простра́нныя Сиби́ри уче́ніемъ свои́мъ, внуша́я вѣ́рнымъ ча́дамъ Це́ркви благода́рственно вопи́ти просвѣти́телю своему́:

Ра́дуйся, святи́телю богоизбра́нный и трудолюби́вый; ра́дуйся, тя́ бо не устраши́ пу́ть съ лише́ніями многотру́дный.

Ра́дуйся, мы́ бо тя́ пріе́млемъ я́ко дру́га Бо́жія; ра́дуйся, имѣ́лъ бо и ты́ дру́га душѣ́ и́нока пра́ведна Сине́сія.

Ра́дуйся, му́жу жела́ній, благода́ти Бо́жіей носи́телю; ра́дуйся, архипа́стырю Ирку́тскій, Инноке́нтія свята́го вторы́й замѣсти́телю.

Ра́дуйся, іера́рше Бо́гомъ избра́нный и лю́демъ благопрія́тный; ра́дуйся, отъ свяще́ннаго собо́ра и отъ жи́тель гра́да Ирку́тска ра́достно прія́тый.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 3.

Си́лою свы́ше облече́нъ бы́въ, святи́телю Софро́ніе, обходя́ гра́ды и ве́си па́ствы твое́й, оте́чески наказу́я кли́рики и іере́и, да слу́жатъ Бо́гу со стра́хомъ, по досто́инству са́на своего́, да уча́тъ дѣ́ти, отцы́ и ма́тери разу́мно пѣ́ти небе́сную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я ре́вность по Бо́зѣ, я́коже и проро́къ Илія́, вся́каго вла́сть иму́щаго учи́лъ еси́ пра́во ходи́ти въ зако́нѣ Госпо́дни, пра́вду и су́дъ твори́ти, заступа́ти немощны́я, си́рыхъ и вдови́цъ отъ напа́сти избавля́ти, къ ни́щимъ ми́лостивымъ бы́ти, за е́же ублажа́юще тя́, та́ко глаго́лемъ:

Ра́дуйся, о́тче, пра́выхъ путе́й люби́телю; ра́дуйся, злоко́зненныхъ нра́вовъ искорени́телю.

Ра́дуйся, и́стинъ ева́нгельскихъ провозвѣ́стниче; ра́дуйся, зла́го властели́на усмири́телю.

Ра́дуйся, я́ко гра́да Не́рчинска пе́рвый бы́въ посѣти́тель; ра́дуйся, свои́мъ служе́ніемъ оста́вивый па́мять ча́дамъ и роди́телямъ.

Ра́дуйся, отъ сосу́да се́рдца своего́ благода́ть всѣ́мъ излива́яй; ра́дуйся, земли́ не́рчинской небе́сное благослове́ніе подава́яй.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 4.

Бу́рю вну́треннихъ волне́ній не могíй стерпѣ́ти, ревни́телю благоче́стія, я́ко не воздае́тся че́сть благовѣ́стомъ церко́вному пѣснопѣ́нію въ литургíи, вече́рни и у́трени; та́же горя́ любо́вію ко сла́вѣ Бо́жіей, повелѣ́лъ еси́ на Досто́йно, на Го́споди воззва́хъ и на Честнѣ́йшую ударя́ти въ кампа́нъ, да христіа́не, въ домѣ́хъ и на пути́ слы́шаше гла́съ Це́ркве, воспою́тъ хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавъ рече́ніе Госпо́дне: и́же сотвори́тъ и научи́тъ, се́й ве́лій нарече́тся во Ца́рствіи небе́снѣмъ. Дѣ́ломъ сло́во исполня́я: моли́тву, по́стъ, покло́ны и вся́ко томле́ніе пло́ти воспрія́лъ еси́, къ си́мъ же и человѣколю́бія не оставля́я къ ме́ньшей бра́тіи, я́ко пре́жде кончи́ны возмо́глъ еси́ свя́тость стяжа́ти, за е́же пріими́ похвалу́ сію́:

Ра́дуйся, о́тче, любве́ ра́ди Христо́вы земна́я оста́вивый; ра́дуйся, ея́же ра́ди вся́ кра́сныя ни вочто́же вмѣни́вый.

Ра́дуйся, блаже́нство облобыза́вый нищеты́ духо́вныя; ра́дуйся, стра́хомъ Бо́жіимъ попали́вый стра́сти грѣхо́вныя.

Ра́дуйся, прія́вый и́го Христо́во на ра́мена измла́да; ра́дуйся, у́зкимъ путе́мъ ше́ствовавый неукло́нно до вы́шняго гра́да.

Ра́дуйся, нетлѣ́нныхъ бла́гъ на небеси́ облада́телю; ра́дуйся, ди́вныя сла́вы во свѣ́тлости святы́хъ созерца́телю.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 5.

Богото́чною кро́вію, обнови́вшему ро́дъ человѣ́ческій, Христу́ послѣ́довалъ еси́, блаже́нне, принося́ Ему́ бескро́вную же́ртву во оставле́ніе грѣхо́въ люде́й твои́хъ, та́же и всего́ себе́ прине́слъ еси́ во всесожже́ніе, явля́яся исто́чникомъ исцѣле́ній, бѣсо́въ прогони́тель и зри́тель та́инъ серде́чныхъ, возбужда́я лю́ди, зря́щія чудеса́, пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше сы́нове вели́кія Сиби́ри пречу́дное твое́ житіе́, а́ще и въ послѣ́дняя лѣ́та возсія́лъ еси́ въ новопросвѣще́ннѣй странѣ́, о́тче Софро́ніе, оба́че дре́внихъ оте́цъ сподобля́яся че́сти, ра́вное дарова́ніе и чуде́съ творе́ніе прія́лъ еси́ отъ Бо́га, Его́ же благодаря́ще, тя́ велича́емъ привѣ́тствіи си́ми:

Ра́дуйся, іера́рше, Никола́я Чудотво́рца ревни́телю; ра́дуйся, ди́вному Инноке́нтію вѣ́рный подража́телю.

Ра́дуйся, сосѣда́телю въ вы́шнихъ всѣ́мъ святи́телемъ; ра́дуйся, и земны́хъ явля́яся отъ искуше́ній храни́телемъ.

Ра́дуйся, благоче́стіе и вѣ́ру соблюды́й нескве́рно; ра́дуйся, въ вѣнцѣ́ сла́вы предстоя́ Свѣ́ту Невече́рню.

Ра́дуйся, на свѣ́тъ яви́выйся, егда́ Христо́съ роди́ся; ра́дуйся, ты́ бо во свѣ́тлыя дни́ Па́схи ко Го́споду преста́вился.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникъ бы́вый вѣ́ры Христо́вы и позна́нія и́стины въ монго́лѣхъ и во вся́комъ язы́цѣ бли́жнія и да́льнія Сиби́ри, прише́лъ еси́ и ко своему́ предѣ́лу, е́же е́сть: земля́ еси́ и въ зе́млю оты́деши, отда́въ ду́хъ Бо́гу, тѣ́ло же оста́вивъ вѣ́рнымъ на мно́га лѣ́та въ пеще́рѣ, да приходя́щіе пою́тъ надгро́бную пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́вшее со́лнце въ земли́ Ирку́тстѣй, святы́й Софро́ній, въ ста́рости прекло́ннѣй позна́ за́падъ сво́й, оста́вивъ земна́я, воспрія́лъ е́сть отъ руки́ Госпо́дни вѣ́чная блага́я, е́же мы́ позна́хомъ отъ чуде́съ и цѣле́бныя си́лы, прису́щія святы́мъ моще́мъ его́, и удивля́яся, пое́мъ ему́ такова́я:

Ра́дуйся, па́стырю, неусы́пно пасы́й Христо́во ста́до; ра́дуйся, наде́ждо ненаде́жныхъ и серде́чнѣй тугѣ́ отра́до.

Ра́дуйся, ты́ бо отше́лъ еси́ прія́ти вѣне́цъ сла́вы; ра́дуйся, и́бо оправда́ся на тебѣ́ су́дъ Бо́жіей пра́вды.

Ра́дуйся, твоя́ бо душа́ вчине́на е́сть въ святи́телей ли́ки; ра́дуйся, я́ко си́це блаже́нство пребу́детъ въ бесконе́чные вѣ́ки.

Ра́дуйся, тѣ́ло бо твое́ оста́ся нетлѣ́нно; ра́дуйся, я́ко чу́до сіе́ бы́сть все́й Це́ркви Россíйской явле́нно.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 7.

Хотя́ Госпо́дь утѣ́шити избра́нныя лю́ди Своя́, междоусо́бнымъ искуше́ніемъ угнете́нныя, волно́ю невѣ́рія коле́блемыя и вку́пѣ съ па́стырьми гони́мыя, откры́лъ е́сть сла́ву уго́дника Своего́, преблаже́ннаго Софро́нія, ю́же и́мать со святы́ми на небеси́, да притека́юще лю́діе къ его́ моли́твенной по́мощи, пою́тъ Христу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ди́вное зна́меніе нача́ явля́тися у ра́ки святы́хъ моще́й твои́хъ, о́тче преподо́бне. Уврачева́лъ бо еси́ пе́рвѣе языкобо́ліе, та́же зубо́въ возболе́ніе, та́же и си́лу огне́вицы отроча́тъ угаси́лъ еси́, за е́же благода́рственно прино́симъ ти́ пѣ́сни сія́:

Ра́дуйся, врачу́ безме́здный и цѣльбопода́телю; ра́дуйся, пома́заніемъ еле́я болѣ́зней облегчи́телю.

Ра́дуйся, излива́яй ми́лость на кни́жныхъ, разу́мныхъ и просты́хъ; ра́дуйся, обновля́яй вѣ́ру искуше́ніемъ коле́блемыхъ.

Ра́дуйся, явле́ніемъ свои́мъ отъ позо́рныя сме́рти избавля́яй; ра́дуйся, моли́твою твое́ю и ко́ни свирѣ́пыя укроща́яй.

Ра́дуйся, те́плое утѣше́ніе всѣ́хъ гони́мыхъ и скорбя́щихъ; ра́дуйся, предста́телю Госпо́день за всѣ́хъ къ тебѣ́ прибѣга́ющихъ.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 8.

Стра́нно чу́до, ка́ко ча́сти косте́й святы́хъ му́чениковъ источа́ютъ исцѣле́ніе; се ны́нѣ ви́димъ ко́сти святи́теля Софро́нія огне́мъ изнуре́ны, и отъ на́съ грѣ́шныхъ сокрове́нны, ра́ны и вре́дъ врачу́ютъ, и вся́ко томле́ніе души́ скорбя́щія на ра́дость прелага́ютъ. Вои́стину чу́до пресла́вно! Сего́ ра́ди чуде́съ да́телю Бо́гу пое́мъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь еси́ ты́ о́тче, водворя́ешися въ вы́шнихъ, но и ни́жнихъ, на́съ грѣ́шныхъ, отъ ско́рби и отъ ду́ха уны́нія до́лу пони́кшихъ, не оставля́еши, при́сно бо притека́ющимъ къ тебѣ́ помоществу́еши, печа́ль на ра́дость и ску́дость на дово́льство прелага́еши. За вся́ сія́ тя́ ублажа́юще, глаго́лемъ си́це:

Ра́дуйся, исто́чниче при́сный благода́тныхъ исцѣле́ній; ра́дуйся, разрѣша́яй же́нъ отъ тя́жкихъ рожде́ній.

Ра́дуйся, умо́мъ изумле́ннымъ ра́зумъ возвраща́яй; ра́дуйся, явле́ніемъ во снѣ́ изломле́ніе косте́й исправля́яй.

Ра́дуйся, избавля́яй отъ стра́ха нощна́го боязли́выя; ра́дуйся, прогони́телю блу́днаго бѣ́са и пода́телю цѣлому́дрія.

Ра́дуйся, о́комъ твои́мъ свы́ше на и́ноческія оби́тели призира́ющій; ра́дуйся, о́гненнымъ столпо́мъ въ возгоре́ніи гра́да мо́щи твоя́ показу́ющій.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горящій къ Богу онемъ любве неугасимыя.

Конда́къ 9.

Вся́кій естества́ зако́нъ превосхо́дитъ, е́же ты́ твори́ши, о, вели́кій чудотво́рче! Изъ подспу́да бо земна́го явля́яся, глаго́леши избра́ннымъ: просла́вите мя́ и а́зъ ва́съ просла́влю; и повелѣва́еши, да сотворя́тъ огражде́ніе надъ гро́бомъ твои́мъ, да не попира́ется нога́ми мѣ́сто свято́е, но, со стра́хомъ, ходя́ще лю́діе о́крестъ, пою́тъ: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нніи, неразумѣ́юще та́йны Бо́жіей, я́же о Софро́ніи, егда́ узрѣ́ша ды́мъ запале́нія отъ святы́хъ моще́й, ве́ліимъ гла́сомъ, на сто́гнахъ гра́да и въ домѣ́хъ велему́дренно крича́ху правосла́внымъ: Уа́! Гдѣ́ е́сть вѣ́ра ва́ша? Гдѣ́ свя́тость? Гдѣ́ мо́щи? Аще Софро́ній бѣ́ свя́тъ, почто́ не проти́вися огню́? И руга́хуся вѣ́рѣ Христо́вой. Та́же ви́дѣвше мно́жество чуде́съ па́че пре́жняго, позна́ша я́ко Бо́гъ поруга́емъ не быва́етъ: зазира́ху себѣ́, возжига́ху свѣщи́, припа́даху къ честны́мъ оста́нкамъ святы́хъ моще́й, бія́ху въ пе́рси своя́ и, въ глубо́цѣмъ молча́ніи, се́рдцемъ вопія́ху:

Ра́дуйся, Софро́ніе, чуде́съ дѣ́лателю новоявле́нный; ра́дуйся, подая́й проще́ніе въ покая́ніи прося́щимъ смире́нно.

Ра́дуйся, имѣ́яй вла́сть вяза́ти и рѣши́ти; ра́дуйся, и моще́мъ свои́мъ ниспосла́вый мно́жайшую си́лу благода́ти.

Ра́дуйся, огнепа́льнымъ дѣ́йствомъ ли́ку сочета́выйся священному́чениковъ; ра́дуйся, о́тче ми́лостивый, вразуми́телю моще́й твои́хъ ху́льниковъ.

Ра́дуйся, огражда́яй па́ству твою́ отъ діа́вольскихъ умышле́ній; ра́дуйся, пода́телю благослове́нія внача́лѣ до́брыхъ начина́ній.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ гра́дъ сво́й отъ кровопроли́тныя бра́ни, миротво́рный о́тче, яви́лся еси́ прославля́ющему тя́ сопресто́льнику твоему́ архипа́стырю Іоа́нну. Мужа́йся, — ре́клъ еси́ ему́. Та́же и пре́жде явле́йся, показу́я гро́бъ сво́й и глаго́ля: гро́бъ се́й ве́тхій, нетре́бенъ ми́ еси́, е́же зна́менова самоприноше́ніе въ умилостиви́тельную же́ртву о гра́дѣ. Позна́ти та́йну сію́ Іоа́ннъ не можа́ше. Егда́ сбы́стся рече́нное, о́нъ и вся́ лю́ди со умиле́ніемъ воспѣ́ша хвалу́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ ка́менна пря́мо, стѣна́ одесну́ю, стѣна́ ошу́юю въ пеще́рѣ, идѣ́же бѣ́ храни́мо тѣ́ло твое́, уго́дниче Христо́въ, я́ко нѣ́сть возмо́жно прони́кнути та́мо пла́мени. Оба́че Христо́съ Госпо́дь, прему́дростію Свое́ю устроя́яй поле́зное Це́ркви, попусти́лъ е́сть, да сгори́тъ гро́бъ тво́й и тѣ́ло твое́, показу́я си́мъ, я́ко догма́тъ свята́го Правосла́вія нѣ́сть чу́вственное и осяза́емое, но серде́чною вѣ́рою постига́емое и наде́ждею возмога́емое, и пѣ́ти тебѣ́ любо́вію науча́ющее:

Ра́дуйся, мы́сленный изъяви́телю Правосла́вія; ра́дуйся, смотри́тельно преда́вый мо́щи своя́ на сожже́ніе.

Ра́дуйся, венце́мъ священному́ченика украси́выйся по преставле́ніи; ра́дуйся, кротча́йшій о́тче, никого́ же обличи́вый въ запале́ніи.

Ра́дуйся, пра́вды Бо́жіей и прему́дрости честно́е ору́діе; ра́дуйся, предвари́вый Іоа́нну во снѣ́ — бы́ти иму́щее.

Ра́дуйся, я́ко по сгорѣ́ніи усугу́бивый чудодѣ́йствія; ра́дуйся, си́ми бо чудесы́ возвесели́шася лю́ди Ирку́тска.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе всеумиле́нное и горя́чую моли́тву возне́слъ еси́ къ Бо́гу въ годи́ну междоусо́бныя бра́ни о гра́дѣ твое́мъ, вели́кій на́шъ засту́пниче, я́ко ни еди́ному гла́су ору́жному слы́шатися во гра́дѣ въ де́нь прославле́нія твоего́, и та́ко свяще́нный собо́ръ и мно́жество вѣ́рныхъ возмого́ша въ ми́рной тишинѣ́ воспѣ́ти тебѣ́ хвалу́ и Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣти́льника Це́ркве — тре́тіяго епи́скопа Ирку́тскаго — устро́и тя́ Бо́гъ, въ тріе́хъ Ѵпоста́сѣхъ сла́вимый, богоблаже́нне Софро́ніе. Всесвяты́й же Ду́хъ, Бо́гъ всемогу́щій, всепрему́дрый, самовлады́чный, самоповели́тельный, испо́лнилъ е́сть тя́ ду́ха прему́дрости, ду́ха ра́зума, ду́ха стра́ха Бо́жія, да си́ми дара́ми Ду́ха Свята́го приведе́ши лю́ди ко спасе́нію, вопію́щія ти́:

Ра́дуйся, вмѣсти́лище даро́въ Ду́ха Свята́го; ра́дуйся, очисти́лище человѣ́ческаго зла́го нра́ва.

Ра́дуйся, отъ стра́сти пья́нственныя лю́ди свобожда́яй; ра́дуйся, отъ бо́ли главы́, зубо́въ и стома́ха избавля́яй.

Ра́дуйся, тече́ніе кро́ви и воды́, я́же въ тѣ́лѣ, прикоснове́ніемъ уставля́яй; ра́дуйся, и срачи́цею возложе́нною на гро́бъ тво́й, здра́віе подава́яй.

Ра́дуйся, устроя́яй бѣ́дствующимъ жили́ща къ пребыва́нію; ра́дуйся, неиму́щимъ, гдѣ́ главу́ подклони́ти кро́въ даю́щій и пропита́ніе.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га вѣ́дуще, приле́жно про́симъ тя́, о́тче Софро́ніе, проле́й ны́нѣ те́плую твою́ моли́тву о на́съ ко Го́споду, да презрѣ́въ вся́ на́ша согрѣше́нія, да́руетъ на́мъ ми́рное житіе́, дру́гъ ко дру́гу любве́ испо́лненное. Гра́ды и це́ркви не разори́мы да сохрани́тъ, оби́ліе вся́кихъ плодо́въ земли́ да да́руетъ, и всѣ́хъ на́съ да спасе́тъ и поми́луетъ; мы́ же благода́рнымъ се́рдцемъ воспое́мъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ, Царя́ Небе́снаго, просла́вльшаго тя́, вѣ́рнаго раба́ Своего́, ми́лостивое твое́, ско́рое на́мъ во вся́кихъ ну́ждахъ, поможе́ніе прославля́емъ и, Бо́га благодаря́ще, ра́достно ти́ глаго́лемъ:

Ра́дуйся, великосла́вный Сиби́рскій засту́пниче; ра́дуйся, соверше́нный въ добродѣ́телѣхъ человѣ́че.

Ра́дуйся, подража́телю святы́хъ и священному́чениковъ; ра́дуйся, благíй и до́брый наста́вниче и́ноковъ.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Богоро́дицы извѣ́стный умилостиви́телю; ра́дуйся, моли́твенниче за гра́дъ на́шъ и всея́ страны́ покрови́телю.

Ра́дуйся, свѣ́та Ева́нгельскаго всесвѣ́тлое сія́ніе; ра́дуйся, во тьмѣ́ грѣхо́внѣй су́щимъ просвѣща́ющее озаре́ніе.

Ра́дуйся, Софро́ніе, горя́щій къ Бо́гу огне́мъ любве́ неугаси́мыя.

Конда́къ 13.

О, чудотво́рче пресла́вный и засту́пниче на́шъ, богому́дре Софро́ніе! Пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше, я́коже Христо́съ прія́лъ вдови́цы двѣ́ ле́пты, и богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ умоли́ Го́спода си́лъ си́лу свы́ше на́мъ пода́ти на исправле́ніе житія́, да Того́ благода́тію отъ грѣхо́въ очи́стившимся, гее́нны изба́витися и гряду́щая на небесѣ́хъ блага́я улучи́ти, вопію́щимъ Ему́: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́лется три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангеловъ Творе́цъ, Госпо́дь Вседержи́тель... и конда́къ 1-й: Возбра́нный Воево́до, Творе́цъ вѣко́въ...]

Моли́тва святи́телю Софро́нію:

Свя́тче Бо́жій, святи́телю Христо́въ, до́брый па́стырю слове́снаго ста́да, человѣ́че Бо́жій, но́вый чудотво́рче и неусы́пный къ Бо́гу моли́твенниче за страну́ сію́, о́тче Софро́ніе! При́зри съ высоты́ небе́сныя на на́съ, съ вѣ́рою и любо́вію покланя́ющихся о́бразу твоему́ и честны́мъ оста́нкамъ святы́хъ моще́й, въ на́ше утѣше́ніе избы́вшимъ отъ всепояда́ющаго огня́. При́зри, свя́тче Бо́жій, и ви́ждь на́ше нестрое́ніе и раздо́ры, на́шу тугу́, ско́рбь и серде́чную болѣ́знь, отъ лише́нія бра́тскія любве́ пребыва́ющія. Испроси́ у Христа́ Бо́га коему́ждо на́мъ благода́ти смире́нія, позна́ніе своея́ грѣхо́вности и самоукоре́нія, да, внима́юще кíйждо свое́й со́вѣсти, преста́немъ осужда́ти бли́жняго, клевета́ти и поноша́ти, но, соедини́вшеся ко дру́гъ дру́гу любо́вію, сподо́бимся ми́рно во смире́ніи про́чее вре́мя живота́ на́шего пожи́ти и улучи́ти христіа́нскую кончи́ну. Да, совоку́пльшеся въ бу́дущей жи́зни со всѣ́ми святы́ми и съ тобо́ю, па́стырю на́шъ, просла́вимъ Еди́наго въ Тро́ицѣ сла́вимаго Бо́га, Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь святи́телю, гла́съ 4:

Отъ ю́ности Христа́ возлюби́лъ еси́, блаже́нне Софро́ніе, до́брѣ упра́вилъ еси́ и́ноческія оби́тели и, архіере́йскимъ са́номъ почте́нъ бы́въ, упа́слъ еси́ Ирку́тскую па́ству, тѣ́мже и по преставле́ніи дарова́нія чуде́съ отъ Бо́га прія́лъ еси́, и мо́лиши Христа́ Бо́га изба́вити на́съ отъ бѣ́дъ, и спасти́ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 4:

Соиме́ннаго му́дрости іера́рха, изря́дное Це́ркве Ирку́тскія украше́ніе, отца́ на́шего святи́теля Софро́нія любо́вію восхва́лимъ, вси́ вѣ́рніи, то́й бо е́сть храни́тель гра́да и страны́ сея́ и моли́твенникъ о душа́хъ на́шихъ.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Софро́ніе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Акафистъ святителю Софронію. — Иркутскъ: Паровая типографія Т-ва «Гранитъ», 1919. — 6 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0