Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 15 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 8.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Преп. Германъ Аляскинскій († 1836 г.).

Преподобный Герман АляскинскийПреподобный Германъ родился въ 1756 или 1757 году въ благочестивой купеческой семьѣ г.  Серпухова, недалеко отъ Москвы. Вѣроятно, его мірское имя — Герасимъ Ивановичъ Зыряновъ. Уже въ шестнадцать лѣтъ онъ принялъ послушаніе въ Троице-Сергіевой пустыни подъ Петербургомъ, на берегу Финскаго залива. Черезъ пять лѣтъ, желая бо́льшаго уединенія, преп. Германъ отправился на Валаамъ, гдѣ послѣ различныхъ послушаній устроился на постоянное жительство въ лѣсной пустыни въ полуторѣ верстахъ отъ обители. Тамъ, на Валаамѣ, духовнымъ руководителемъ и наставникомъ будущаго миссіонера сталъ игуменъ Назарій, саровскій старецъ, установившій на Валаамѣ уставъ Саровской пустыни. Черезъ 15 лѣтъ жительства на о. Валаамѣ, въ 1793 году, преп. Германъ, среди другихъ иноковъ монастыря, вошелъ въ Кадьякскую духовную миссію, созданную для проповѣди Евангелія среди «дикихъ» языческихъ народовъ Аляски и прилегающихъ острововъ. Преп. Германъ стойко несъ послушаніе въ тяжелыхъ условіяхъ миссіи, и въ 1807 году былъ назначенъ ея главой. «Я — нижайшій слуга здѣшнихъ народовъ и нянька», — говорилъ преп. Германъ. Черезъ нѣкоторое время Германъ Аляскинскій переселяется на ближайшій къ миссіи островъ Еловый, который назвалъ Новымъ Валаамомъ. Послѣ многихъ трудовъ именно здѣсь онъ и обрѣлъ успокоеніе, предсказавъ время своей кончины, 13 декабря 1836 г.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ преподо́бному и богоно́сному отцу́ на́шему Ге́рману Аля́скинскому и всея́ Аме́рики пресла́вному чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нный чудотво́рче и пресла́вный уго́дниче Христо́въ, богоно́сне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски украше́ніе и всея́ правосла́вныя Аме́рики ра́дованіе, воспѣва́емъ ти́ вси́ похвалы́ сія́. Ты́ же, я́ко небе́сный покрови́телю страны́ на́шея и всемо́щный предъ Бо́гомъ моли́твениче, не преста́й моли́тися о на́съ, ча́дѣхъ твои́хъ, усе́рдно тебѣ́ вопію́щихъ:

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ангеловъ Творе́цъ предъибра́ тя́, о́тче Ге́рмане, бы́ти проповѣ́дникомъ правосла́вныя вѣ́ры въ Но́вой Землѣ́ и основополо́жникомъ и́ноческаго подви́жничества въ да́льней сѣ́верной странѣ́, и посла́ тя́, я́ко апо́стола Па́вла къ язы́чникамъ, да возсія́еть свѣ́тъ Правосла́вія во всѣ́хъ концѣ́хъ земли́. Благода́рніи же лю́діе се́й Америка́нской земли́ воспѣва́ютъ тебѣ́, я́ко небе́сному покрови́телю, похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, о́тче на́шъ Ге́рмане, сла́ва на́ша и украше́ніе; ра́дуйся свѣ́тъ и́стинныя вѣ́ры въ зе́млю на́шу принесы́й.

Ра́дуйся, тя́жкимъ по́двигомъ вели́кую сла́ву себѣ́ стяжа́вый; ра́дуйся, Вала́амскаго монастыря́ о́трасль пречестна́я.

Ра́дуйся Америка́нскія Це́ркви похвала́ и ра́дованіе; ра́дуйся, всѣ́мъ на́мъ отра́да и утѣше́ніе.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Въ ра́нней ю́ности твоея́, преподо́бне, пла́менной лю́бовью ко Го́споду воспыла́лъ еси́, и Ему́ Еди́ному служи́ти восхотѣ́лъ еси́, я́ко да́ръ вели́кій Бо́гу ю́ность твою́ посвяти́въ Ему́, во оби́тель Валаа́мскую послѣди́ пу́ть сво́й упра́вилъ еси́, иде́же и́ноковъ мно́жество воспѣва́ли неуста́нно Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ духо́вный тебѣ́ отъ ю́ности дарова́ся, свя́тче Бо́жій, да уразумѣ́еши красоту́ небе́сную и сла́дость ея́. Сего́ ра́ди и прему́драго игу́мена Наза́рія, наста́вника преподо́бнаго Серафи́ма Саро́вскаго, поуча́лся еси́ прему́дрости Бо́жіей и путе́мъ Госпо́днимъ, тѣ́мъ же свята́я Це́рковь восхваля́етъ тя́:

Ра́дуйся, Ге́рмане пресла́вный, ю́ность свою́ Бо́гу посвяти́вый; ра́дуйся съ преподо́бнымъ Серафи́момъ о́бщаго наста́вника имѣ́вый.

Ра́дуйся въ просла́вленной Валаа́мской оби́тели подвиза́выйся; ра́дуйся, въ не́й духо́вной прему́дрости научи́выйся.

Ра́дуйся, все́й бра́тіей монасты́рской въ Валаа́мѣ почита́емый; ра́дуйся, ны́нѣ все́й Це́рковью Правосла́вной прославля́емый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́ла Вы́шняго повеле́ богому́дрому первосвяти́телю Це́ркви Россíйскія Гавріи́лу посла́ти проповѣ́дниковъ правосла́вныя вѣ́ры въ зе́млю Аля́скинскую и тебѣ́, преподо́бне Ге́рмане, се́й апо́стольскій жре́бій прія́ти. Тѣ́мъ же вси́ лю́діе просвѣще́ніи свѣ́томъ Христо́вымъ, твои́ми труда́ми и ли́чнымъ примѣ́ромъ житія́ твоего́, воспѣ́ша Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я тща́ніе о по́двигѣ не то́кмо и́ноческомъ, но и рве́ніе апо́стольское въ проповѣ́даніи Христа́ Ра́спята — лю́дямъ сидя́щимъ во тьмѣ́ язы́ческаго невѣ́дѣнія, ты́, преподо́бне Ге́рмане, съ вели́кой си́лой яви́лъ еси́. Помина́юще и́ноческіе по́двиги твоя́, и труды́ проповѣ́дническіе, мы́ съ любо́вію восхваля́емъ тя́:

Ра́дуйся, безро́потное послуша́ніе игу́мену яви́вый; ра́дуйся, въ да́льній пу́ть на про́повѣдь отпра́вивыйся.

Ра́дуйся, любо́вь твою́ къ оте́честву не угаси́вый; ра́дуйся, но́вую отчи́зну твою́ пла́менно полюби́вый.

Ра́дуйся, и́ноческаго по́двига въ Аме́рикѣ первонача́льниче; ра́дуйся, правосла́вной вѣ́ры ре́вностный проповѣ́дниче.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рю злы́хъ напа́стей и скорбе́й претерпѣ́лъ еси́, преподо́бне, и по́двигомъ до́брымъ въ но́вой странѣ́ подвиза́лся еси́, сего́ ра́ди и Христо́съ тебя́ просла́ви и да́ромъ прозрѣ́нія и чуде́съ обогити́, и дарова́ тебѣ́ Ца́рство небе́сное, иде́же ты́ со а́нгелы воспѣва́еши Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шаще о чудеса́хъ твои́хъ, лю́дямъ явле́нныхъ, егда́ лѣсно́й пожа́ръ и наводне́ніе губи́тельное ты́ останови́лъ еси́ свое́ю моли́твою, — мы́ умиля́емся се́рдцемъ и мо́лимъ тя́ и на́мъ яви́ть си́лу твою́ и по́мощь, къ тебѣ́ вопію́щимъ:

Ра́дуйся, подви́жниче богопросла́вленный и прозорли́вый; ра́дуйся, святы́й уго́дниче Бо́жій.

Ра́дуйся, моли́твенниче на́шъ и цѣли́телю; ра́дуйся, мно́гимъ лю́дямъ призыва́вшимъ тя́ помога́яй.

Ра́дуйся, мно́гихъ стра́ждущихъ отъ болѣ́зней исцѣля́яй; ра́дуйся, о́тче на́шъ ми́лостивый и кро́ткій.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Яко звѣзда́ сѣ́верная, возсія́лъ еси́, преподо́бне, на Но́вомъ Валаа́мѣ — о́стровѣ Ело́вомъ, да озари́ши свѣ́томъ любви́ твое́й, и богомо́щной моли́твой всю́ зе́млю Америка́нскую, да со всѣ́хъ концо́въ ея́, лю́ди правосла́вные воспою́тъ те́пле Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дяще смире́ніе твое́, о́тче Ге́рмане, вси́ изумля́шася зело́, ка́ко ты́ отъ высо́каго служе́нія священнои́ноческаго отре́клся еси́, Анто́нію Пече́рскому, первонача́льнику мона́шества на Руси́, подража́я, я́ко же и то́й подража́лъ вели́кому Анто́нію, пе́рвому въ мíрѣ и́ноку. Та́ко и ты́, первонача́льниче мона́ховъ въ странѣ́ на́шей, по вели́кому смире́нію твоему́, восхотѣ́лъ еси́ бы́ти просты́мъ и́нокомъ. Сего́ ра́ди освяще́нный собо́ръ святи́телей и священнои́ноковъ воспѣва́етъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, первонача́льниче мона́шества въ землѣ́ на́шей; ра́дуйся, Анто́нію Вели́кому и Анто́нію Пече́рскому подража́вый.

Ра́дуйся, я́ко же и они́ небе́сною сла́вою увѣ́нчанный; ра́дуйся, обѣща́вый сла́вную оби́тель на мѣ́стѣ по́двиговъ твои́хъ устро́ити.

Ра́дуйся, мо́щи твои́ предрече́нной оби́тели дарова́вый; ра́дуйся, исто́чникъ чуде́съ отъ ни́хъ всему́ мíру яви́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дуетъ пусты́ня сѣ́верная по́двиги и чудеса́ твоя́, и тя́, я́ко но́вую вѣ́твь виногра́дника Це́ркви Россíйскія на землѣ́ Америка́нской прозя́бшую, — де́бри бо и лѣса́ ея́ моли́твою твое́ю облагоуха́лъ еси́, подви́жникамъ дре́внимъ подража́я, и въ безмо́лвіи ночне́мъ взыва́лъ еси́ къ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Просвѣти́вши люде́й во тьмѣ́ язы́ческой пребыва́вшихъ, и о́бразъ подви́жническаго житія́ и́мъ показа́вши, моли́ся за всѣ́хъ на́съ, богоно́сне о́тче на́шъ Ге́рмане, да и мы́, благодаря́ще Го́спода за ми́лость Его́ на́мъ явле́нную, непреста́нно бу́демъ воспѣва́ть тебѣ́ похва́льныя сія́ глаго́лы:

Ра́дуйся, пе́рвый свято́й земли́ на́шея; ра́дуйся, первонача́льниче въ не́й мона́шескаго по́двига.

Ра́дуйся, Пресвяты́я Тро́ицы служи́телю вѣ́рный; ра́дуйся, хра́ма Воскресе́нія Христо́ва приче́тниче смире́нный.

Ра́дуйся, пусты́ни Ело́вской свѣ́тлый подви́жниче; ра́дуйся, всѣ́мъ притека́вшимъ къ тебѣ́ оте́цъ чадолюби́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Возсія́ти свѣ́ту Богопозна́нія въ странѣ́ язы́ческой благоволи́ Госпо́дь, и сѣ́яти сѣ́мена Правосла́вныя вѣ́ры повеле́ тебѣ́, преподо́бне, да всѣ́хъ научи́ши вѣ́рѣ и́стинной, во умиле́ніи взыва́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Ве́сь еси́ въ вы́шнихъ моли́твенно пребыва́лъ еси́, преподо́бне, но и ни́жнихъ, на земли́ су́щихъ, не забыва́лъ еси́, наипа́че же о сиро́тахъ бездо́мныхъ ве́ліе попече́ніе яви́лъ еси́, устроя́я прію́тъ для ни́хъ и учи́лище, иде́же за́повѣдямъ Госпо́днимъ поуча́лъ и́хъ. Си́хъ ра́ди трудо́въ твои́хъ пріими́ отъ на́съ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, ни́щихъ и сиро́тъ защи́тителю; ра́дуйся, бла́гостный о ни́хъ попечи́телю.

Ра́дуйся, сиро́тскій прію́тъ устро́ивый; ра́дуйся, свои́ми труда́ми ему́ послужи́вый.

Ра́дуйся, хлѣ́бомъ земны́мъ сиро́тъ напита́вый; ра́дуйся, хлѣ́бомъ жи́зни вѣ́чной и́хъ насыща́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Хотя́й Человѣколю́бецъ Госпо́дь яви́ти въ тебѣ́, преподо́бне, исто́чникъ утѣше́нія лю́дямъ Свои́мъ, дарова́ тебѣ́ да́ръ прозрѣ́нія и исцѣле́нія. Дѣла́ми бо свои́ми и словесы́ мно́гихъ приве́лъ еси́ къ любви́ Бо́жіей, тѣ́мъ же сія́ніемъ по́двиговъ твои́хъ просвѣще́нніи, лю́ди взыва́ли ко Го́споду: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ви́дяща тя́, избра́нника Бо́жія, лю́ди новопросвѣще́нніи, свѣ́томъ Христо́вой вѣ́ры, притека́ху къ тебѣ́ въ болѣ́знѣхъ и печа́лѣхъ. И ты́, я́ко оте́цъ чадолюби́вый, предста́тельствовалъ за всѣ́хъ въ моли́твахъ, источа́я исцѣле́нія, и утѣша́я всѣ́хъ къ тебѣ́ притека́ющихъ за по́мощью. Тѣ́мъ же исхожда́ше во всю́ зе́млю Аля́скинскую сла́ва твоя́, и сла́вяще тя́ духо́вная ча́да твоя́:

Ра́дуйся, о́тче на́шъ ми́лостивый; ра́дуйся, врачу́ на́шъ безме́здный и благода́тный.

Ра́дуйся, не́мощей на́шихъ цѣли́телю милосе́рдный; ра́дуйся, въ бѣда́хъ и обстоя́ніяхъ помо́щниче ско́рый.

Ра́дуйся, гряду́щая, я́ко настоя́щая прови́дѣвый; ра́дуйся, прегрѣше́ній сокрове́нныхъ обличи́телю прозорли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Ангеламъ собесѣ́дникъ бы́лъ еси́, блаже́нне, я́же са́мъ свидѣ́тельствовалъ о се́мъ, я́ко съ тобо́ю въ пусты́нѣ а́нгели бы́ша, и съ ни́ми сла́достно бесѣ́доваша. И ны́нѣ та́ съ ли́ки а́нгельскими въ Ца́рствіи небе́сномъ непреста́нно взыва́еши Творцу́ всѣ́хъ и Созда́телю хвале́бное: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíи многовѣща́нніи не возмо́гутъ исчи́слити чудеса́ твоя́ лю́дямъ явле́нныя, егда́ и мо́ря волне́ніе и пожа́ръ лѣсно́й моли́твами свои́ми утиша́лъ еси́. Егда́ же бы́сть наводне́ніе ве́ліе, ты́ моли́твою свое́ю у ико́ны Бо́жіей Ма́тери останови́лъ еси́ мо́ре ре́кши: да́лѣе сея́ черты́ не пре́йдетъ вода́. — Тѣ́мже ти́ воспѣва́емъ си́це:

Ра́дуйся, стихíи водны́я усмири́телю ди́вный; ра́дуйся, отъ пожа́ра лѣсна́го изба́вителю пресла́вный.

Ра́дуйся, святи́теля Инноке́нтія, взыва́вшаго къ тебѣ́ на мо́рѣ, спа́сшій; ра́дуйся, я́ко ра́ди моли́твы его́ къ тебѣ́, вѣ́теръ на мо́рѣ измѣни́ся.

Ра́дуйся, мно́гія чудеса́ при жи́зни твое́й показа́вый; ра́дуйся, и по сме́рти твое́й мно́гія чудеса́ яви́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Пѣ́ніе хвале́бное тебѣ́ принося́ще, о́тче преподо́бне, о пра́ведной жи́зни твое́й, восхваля́емъ и честну́ю кончи́ну твою́, я́ко предузна́лъ еси́ де́нь и ча́съ блаже́нной кончи́ны свое́й. Пресла́вно бы́сть и погребе́ніе твое́, егда́ со́рокъ дне́й бы́сть на мо́рѣ волне́ніе ве́ліе и испо́лнилось предрече́ніе твое́ о погребе́ніи твое́мъ; учени́къ же тво́й Гера́симъ обоня́въ благоуха́ніе ди́вное въ ча́съ сме́рти твое́й, воспѣ́лъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Бы́лъ еси́, о́тче, пресла́внымъ чудотво́рцемъ въ житіи́ твое́мъ, и при кончи́нѣ твое́й яви́лъ еси́ ди́вное чу́до — тѣ́ло бо твое́ пребы́сть безъ истлѣ́нія въ те́плой хра́минѣ мно́жество дне́й по кончи́нѣ. Лю́діе же, ви́дяще въ ча́съ кончи́ны твое́й о́гненный сто́лпъ до небеси́, возопи́ша тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, пра́ведною кончи́ною въ свя́тости твое́й на́съ увѣ́ривый; ра́дуйся, я́ко о́гненнымъ столпо́мъ бы́сть пу́ть восхожде́нія твоего́ на небеса́.

Ра́дуйся, тѣ́ло твое́ благоуха́нное въ наслѣ́діе на́мъ оста́вивый; ра́дуйся, у ра́ки моще́й твои́хъ мно́гія чудеса́ яви́вый.

Ра́дуйся, исто́чникъ воды́ свято́й и цѣле́бной на́мъ дарова́вый; ра́дуйся, мно́гіе неду́жные е́ю исцѣли́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе непреста́нное Пресвято́й Тро́ицѣ вознося́ въ пусты́нѣ сѣ́верной, среди́ ди́кой приро́ды, ты́, о́тче святы́й, ду́хомъ прозрѣва́я вели́кое цвѣте́ніе виногра́дника сего́ на земли́ Америка́нской насажде́ннаго, взыва́лъ еси́ со а́нгелами небе́сными: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтопода́тельный свѣти́льникъ бы́въ всему́ бу́дущему и́ноческому чи́ну; предре́клъ еси́, преподо́бне, устрое́ніе монастыря́ и архіере́йскую ка́ѳедру въ странѣ́ се́й. Ны́нѣ же собо́ры святи́телей и и́ноковъ сла́вятъ тя́ си́ми глаго́лами:

Ра́дуйся, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ; ра́дуйся, подвигополо́жниче пресла́вный.

Ра́дуйся, прозябе́ніе вели́каго виногра́дника Христо́ва прозрѣ́вый; ра́дуйся, гряду́щимъ поколѣ́ніямъ исполне́ніе сего́ предсказа́вый.

Ра́дуйся, о́бразъ и́стиннаго и́ночества показа́вый; ра́дуйся, любо́вь твою́ всѣ́мъ лю́дямъ яви́вый.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть твою́ и ве́ліе твое́ дерзнове́ніе предъ Бо́гомъ вѣ́дяще, тебѣ́ преподо́бне о́тче, мо́лимся, моли́ся те́пле ко Го́споду, да сохрани́тъ Це́рковь Свою́ святу́ю отъ невѣ́рія и раско́ла, отъ лжеуче́ній и вольноду́мства, да пое́мъ тобо́ю благодѣ́ющему на́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твое́ прославле́ніе, ублажа́емъ тя́, преподо́бне, я́ко многомо́щна моли́твенника и покрови́теля Це́ркви на́шея и съ любо́вію вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, всѣ́хъ чту́щихъ тебя́ покрови́телю; ра́дуйся, всѣ́мъ скоропослу́шный помо́щниче.

Ра́дуйся, Правосла́віе въ странѣ́ на́шей насажда́яй; ра́дуйся, прише́дшихъ къ вѣ́рѣ Правосла́вной укрѣпля́яй.

Ра́дуйся, Америка́нскія Це́ркви покрови́телю пресла́вный; ра́дуйся, пе́рвый свято́й и оте́цъ Ея́ ди́вный.

Ра́дуйся, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, пресла́вный уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, пріими́ ма́лое сіе́ моле́ніе на́ше въ похвалу́ тебѣ́ возноси́мое и, предстоя́ ны́нѣ престо́лу Го́спода Вседержи́теля, непреста́нно моли́ся о на́съ, въ ра́дости Бо́гу пою́щихъ: Аллилу́ія.

[Три́жды, и па́ки и́косъ 1-й и конда́къ 1-й.]

Моли́тва преподо́бному Ге́рману.

О, преди́вный уго́дниче Бо́жій, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане! Ты́ по́двигомъ до́брымъ подвиза́лся въ странѣ́ се́й, въ суро́вой приро́дѣ, — и въ ма́ламъ се́мъ ты́ вѣ́ренъ бы́лъ въ служе́ніи Бо́гу, по глаго́лу Госпо́дню: въ ма́ломъ бы́лъ еси́ вѣ́ренъ, надъ мно́гимъ тебя́ поста́влю.

И ны́нѣ, егда́ сбыло́сь сіе́ сло́во Госпо́дне надъ тобо́ю, и поста́ви тебя́ Госпо́дь надъ все́ю Це́рковью на́шею, я́ко ея́ небе́снаго покрови́теля, мы́ вси́ взыва́емъ тебѣ́ те́плою моли́твою: моли́ся за Це́рковь на́шу святу́ю, да сохрани́тъ ее́ Госпо́дь въ чистотѣ́ Правосла́вія, да яви́тъ ее́ украше́ніемъ страны́ на́шея, да огради́тъ ее́ отъ те́мныхъ си́лъ вра́жіихъ, да иждине́ть супоста́товъ, да да́руетъ всѣ́мъ чистоту́ вѣ́ры и благоче́стія.

Всѣ́мъ же на́мъ — ду́хъ ми́ра и любви́, ду́хъ кро́тости и смире́нія; горды́ни — отгна́ніе, отъ самопревозноше́нія — избавле́ніе, отъ лжеуче́ній — огражде́ніе; боля́щимъ — по́мощь и исцѣле́ніе, скорбя́щимъ — утѣше́ніе, а́лчущимъ пра́вды духо́вной — пи́щу небе́сную, и да улучи́въ жела́емое, — обря́щемъ пра́ведное воздая́ніе въ де́нь Стра́шнаго суда́, и со всѣ́ми святы́ми воспое́мъ Живонача́льную Трои́цу: Отца́ Непостижи́маго, Истиннаго и Единоро́днаго Сы́на и Свята́го Утѣ́шителя Ду́ха во вѣ́ки. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 3:

Преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане,* пе́рвый свѣти́льниче въ земли́ на́шей просія́вый,* прино́симъ вси́ тебѣ́ похвалы́ сія́;* ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду,* бу́ди засту́пникъ на́мъ и утѣ́шитель,* И Це́ркви на́шея — покрови́телю ди́вный,* да вси́ со умиле́ніемъ зове́мъ ти́:* ра́дуйся, о́тче на́шъ Ге́рмане,* Аля́ски и всея́ Аме́рики пресла́вный чудотво́рче.

Конда́къ, гла́съ 8:

Валаа́ма постри́жникъ честны́й возлю́бленникъ Бо́жіей Ма́тери бы́вый, ревни́тель по́двиговъ дре́внихъ подви́жниковъ но́вый, моли́тву я́ко копіе́ и щи́тъ пріе́мый, стра́шенъ де́монамъ и тьмѣ́ язы́ческой ста́вый, Ге́рмане преподо́бне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша.

Велича́ніе:

Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче на́шъ Ге́рмане, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Источникъ: Протоіерей Стефанъ Ляшевскій. Преподобный старецъ Германъ Аляскинскій. — Нью-Іоркъ, 1953. — С 49-57.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0