Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 12.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свят. Василій, еп. Рязанскій († 1295 г.)

Святитель Василий, епископ Рязанский, чудотворецСвт. Василій сначала былъ епископомъ въ г. Муромѣ. Онъ былъ истиннымъ миролюбцемъ, утѣшая, поддерживая и наставляя пострадавшихъ отъ Батыева разоренія. Но грязная клевета очернила праведника: на него пало подозрѣніе въ нечистой жизни. Муромцы порѣшили изгнать святителя. Святитель не оправдывался. Всю ночь промолившись предъ своей келейной Муромской иконой Божіей Матери и утромъ совершивъ литургію, св. Василій, при громадномъ стеченіи народа, подошелъ къ р. Окѣ; распростерши по водѣ мантію и осѣнивъ себя крестнымъ знаменіемъ, онъ сталъ на мантію и поплылъ вверхъ по р. Окѣ, опираясь на посохъ и держа Муромскую икону Божіей Матери у груди. Св. Василій приплылъ въ Рязань и сталъ здѣсь святительствовать, принеся и новой паствѣ тоже сострадательное сердце, туже мудрую дѣятельность и тоже свѣтлое слово. Св. Василій недолго правилъ своею новою паствою и скончался въ 1295 г. Въ 1609 г. были обрѣтены нетленныя мощи святителя. Св. Василій прославляется какъ «сирыхъ и вдовицъ предстатель, не имущихъ крова теплый кровъ и алчущихъ питатель, скорбящихъ и унывающихъ скорый утѣшитель, во враждѣ сущихъ примиритель, предивный чудотворецъ». Память свт. Василія св. Церковь совершаетъ 12 апрѣля, 21 мая и 10 іюля.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Васи́лію, епи́скопу Ряза́нскому, чудотво́рцу.

Конда́къ 1.

Избра́нному отъ Небе́снаго Пастыренача́льника и отъ Свята́го Ду́ха поста́вленному въ па́стыря страны́ Ряза́нскія и Му́ромскія, просла́вльшемуся святы́мъ житіе́мъ и чудесы́, похва́льная пѣ́нія прино́симъ ти́, святи́телю Христо́въ Васи́ліе. Ты́ же, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе ко Го́споду, отъ вся́кихъ на́съ зо́лъ и обстоя́ній свобожда́й, да съ ра́достію и благодаре́ніемъ всегда́ тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, пре́жде рожде́нія твоего́ на служе́ніе спасе́нію люде́й свы́ше предъизбра́нный; ра́дуйся, отъ пеле́нъ младе́нческихъ Го́споду Бо́гу посвяще́нный.

Ра́дуйся, отъ ю́ности твоея́ всѣ́мъ се́рдцемъ Го́спода возлюби́вый; ра́дуйся, вся́ блага́я и кра́сная мíра сего́ Го́спода ра́ди презрѣ́вый.

Ра́дуйся, въ повелѣ́ніихъ Госпо́днихъ всегда́ усе́рдно ходи́вый; ра́дуйся, вся́кими боголюбе́зными добродѣ́тельми ду́шу твою́ украси́вый.

Ра́дуйся, у́мъ тво́й ве́сь ко Го́споду устреми́вый; ра́дуйся, высо́кій о́бразъ и́ноческихъ подвиго́въ въ житіи́ твое́мъ яви́вый.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 2.

Ви́дя благовѣ́рный кня́зь Му́ромскій Гео́ргій свѣ́тлость ума́ твоего́ и свято́е житіе́ твое́, избра́ тя, я́ко му́жа му́дра, пра́ведна и свя́та, во епи́скопа гра́да своего́ Му́рома, да просвѣти́ши невѣ́дущія Боже́ственныя и́стины, испра́виши беззако́нныя, утѣ́шиши скорбя́щія и научи́ши вся́ досто́йно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Ра́зумъ просвѣще́нъ кни́жнымъ уче́ніемъ и богомы́сліемъ, па́че же благода́тію Бо́жіею озаре́нъ имѣ́я, пресла́вне о́тче Васи́ліе, восхотѣ́лъ еси́ тму́ нече́стія и заблужде́ній въ па́ствѣ твое́й разгна́ти, просвѣти́ти же ю́ свѣ́томъ и́стиннаго боговѣ́дѣнія и благоче́стія. Сего́ ра́ди, восхваля́юще тя́, глаго́лемъ:

Ра́дуйся, и́стинныя прему́дрости испо́лненный; ра́дуйся, благода́тію Свята́го Ду́ха озаре́нный.

Ра́дуйся, Боже́ственныя и́стины усе́рдный проповѣ́дниче; ра́дуйся, велѣ́ній Госпо́днихъ немо́лчный провозвѣ́стниче.

Ра́дуйся, пра́выя вѣ́ры и добродѣ́телей ре́вностный насади́телю; ра́дуйся, суевѣ́рій и поро́ковъ му́жественный искорени́телю.

Ра́дуйся, я́ко слове́сное ста́до твое́ му́дрѣ упа́слъ еси́; ра́дуйся, я́ко премно́гія ду́ши къ вѣ́чному спасе́нію наста́вилъ еси́.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 3.

Си́лою про́повѣди твоея́, богому́дре святи́телю, благода́тію Бо́жіею споспѣшеству́емыя, ку́пно же о́бразомъ свята́го житія́ твоего́, мно́зи, омраче́нніи тмо́ю неразу́мія и заблужде́ній, Боже́ственную и́стину увѣ́дѣша, мно́зи нечести́віи беззако́нія и развраще́нія оста́виша и на стези́ спасе́нія обрати́шася, въ покая́ніи и умиле́ніи се́рдца пою́ще Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я непреста́нное попече́ніе о разоре́ннѣй отъ злочести́выхъ супоста́тъ па́ствѣ Му́ромстѣй, я́ко му́дрый па́стырь и чадолюби́вый оте́цъ, во благоустрое́ніи сея́ неусы́пно труди́лся еси́, всѣ́мъ духо́внымъ ча́домъ твои́мъ потре́бную коему́ждо по́мощь подава́я. Тѣ́мже досто́инъ еси́ прославля́тися зва́ніи си́ми:

Ра́дуйся, си́рыхъ и вдови́цъ предста́телю; ра́дуйся, не иму́щихъ кро́ва те́плый кро́ве и а́лчущихъ пита́телю.

Ра́дуйся, скорбя́щихъ и уныва́ющихъ ско́рый утѣ́шителю; ра́дуйся, во враждѣ́ су́щихъ примири́телю.

Ра́дуйся, и́щущихъ спасе́нія благонаде́жный къ небеси́ руководи́телю; ра́дуйся, сомня́щихся въ вѣ́рѣ му́дрый просвѣти́телю.

Ра́дуйся, сострада́тельныхъ и ми́лостивыхъ мо́щный споспѣ́шниче; ра́дуйся, ни́щихъ ду́хомъ и чи́стыхъ се́рдцемъ благíй наста́вниче.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 4.

Бу́рею иско́нныя зло́бы волну́емь всезло́бный діа́волъ, не терпя́ непоро́чности житія́ твоего́ и благопоспѣ́шнаго па́стырскаго служе́нія, свя́те Васи́ліе, воздви́же на тя́ бу́рю мяте́жа бу́іихъ и неи́стовыхъ жи́телей гра́да Му́рома, и́же, лука́вымъ мечта́ніемъ вра́жіимъ прельсти́вшеся, возмнѣ́ша тя́, а́ки нецѣлому́дрена и неблагоче́стна; тѣ́мже и восхотѣ́ша, во ослѣпле́ніи свое́мъ, не то́чію изгна́ти тя́ изъ гра́да, но и умертви́ти. Ты́ же, архіере́ю Бо́жій, все́ упова́ніе твое́ на Всеблага́го и Всеси́льнаго Го́спода и Пречи́стую Богоро́дицу возложи́въ, воспѣва́лъ еси́ а́нгельскую пѣ́снь: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше враждова́вшіи на тя́ лю́діе гра́да Му́рома зѣло́ кро́ткія глаго́лы твоя́, святи́телю Христо́въ, и́миже проси́лъ еси́ да́ти тебѣ́ ма́ло вре́мене до у́трія до тре́тіяго часа́, укроти́ша я́рость свою́ и отыдо́ша въ до́мы своя́; ты́ же, уго́дниче Бо́жій, по всено́щнѣй сле́знѣй моли́твѣ твое́й къ Бо́гу Спаси́телю и Пресвятѣ́й Богоро́дицѣ во хра́мѣ святы́хъ страстоте́рпецъ Бори́са и Глѣ́ба, пріи́мъ на ру́ки твоя́ честну́ю ико́ну Богома́тере, отше́лъ еси́ къ рѣцѣ́ Оцѣ́, хотя́й оста́вити гра́дъ Му́ромъ и по волна́мъ плы́ти. Воспомина́юще у́бо сіе́ отше́ствіе твое́, возглаша́емъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, высо́кій о́бразе преди́внаго смире́нія; ра́дуйся, свѣ́тлое зерца́ло тве́рдыя вѣ́ры и непоколеби́мыя наде́жды на Бо́га Вы́шняго.

Ра́дуйся, сто́лпе терпѣ́нія, зло́бою человѣ́ческою непоколеби́мый; ра́дуйся, адама́нте, прило́ги вра́жіими несокруши́мый.

Ра́дуйся, а́гнче незло́биве, кро́тостію твое́ю гони́тели твоя́ а́ки ди́вія звѣ́ри укроти́вый; ра́дуйся, смире́ніемъ твои́мъ ко́зни діа́вола пресла́вно посрами́вый.

Ра́дуйся, блаже́нне миротво́рче, отъ мірска́го волне́нія и мяте́жа избѣжа́вый; ра́дуйся, волна́мъ рѣ́чнымъ съ вѣ́рою и упова́ніемъ на Го́спода себе́ преда́вый.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 5.

Боготе́чнѣй звѣздѣ́ уподо́бился еси́, пресла́вне Васи́ліе, егда́ по струя́мъ водны́мъ, проти́ву тече́нія рѣ́чнаго, на ма́нтіи твое́й, а́ки на ле́гцѣй ладіи́, со о́бразомъ Пречи́стыя Богома́тере, си́лою Бо́жіею веде́нъ бы́лъ еси́ изъ гра́да Му́рома ко гра́ду Ряза́ни, поя́ во умиле́ніи се́рдца чудодѣ́ющему и благодѣ́ющему ти́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше тя́, о́тче Васи́ліе, лю́діе гра́да Му́рома пречу́днѣ си́лою Бо́жіею по волна́мъ, а́ки безпло́тна носи́ма, уразумѣ́ша свое́ ко́зньми вра́жіими прельще́ніе, твою́ же чистоту́ и непоро́чность. Тѣ́мже, въ покая́ніи и сокруше́ніи се́рдца, возопи́ша вслѣ́дъ тебе́: «Прости́ ны грѣ́шныя рабы́ твоя́, согрѣши́хомъ предъ тобо́ю, о́тче святы́й, Влады́ко, не забу́ди на́съ ра́бъ твои́хъ!» Мы́ же, дивя́щеся толи́кому благоволе́нію къ тебѣ́ Бо́жію, въ пресла́внѣмъ чудеси́ явле́нному, со благоговѣ́ніемъ вопіе́мъ ти́:

Ра́дуйся, благоуха́нный сосу́де чистоты́ и цѣлому́дрія; ра́дуйся, пресвѣ́тлый до́ме Пребоже́ственныя Тро́ицы.

Ра́дуйся, вѣ́рный слуго́ Царя́ Небе́снаго; ра́дуйся, возлю́бленный ра́бе Пресвяты́я Богоро́дицы.

Ра́дуйся, посто́мъ и бдѣ́ніемъ тѣ́ло твое́ изнури́вый; ра́дуйся, моли́твою и богомы́сліемъ ве́тхаго человѣ́ка въ себѣ́ умертви́вый.

Ра́дуйся, пла́ваніемъ твои́мъ по волна́мъ рѣ́чнымъ струи́ водны́я освяти́вый; ра́дуйся, тѣ́мъ пла́ваніемъ жи́тели гра́да Му́рома вразуми́вый и къ покая́нію обрати́вый.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 6.

Провозвѣ́стникъ ди́внаго твоего́ по вода́мъ ше́ствія ко гра́ду Ряза́ни яви́ся устрое́ніемъ Бо́жіимъ благоговѣ́йный діа́конъ гра́да того́, егда́, хотя́й нача́ти вече́рнее богослуже́ніе, не можа́ше изрещи́ обы́чнаго возглаше́нія: «Благослови́, Влады́ко!» Но возопи́ велегла́сно: «Влады́ка гряде́тъ, срѣта́йте его́!» И а́біе ве́сь освяще́нный собо́ръ и лю́діе со кня́земъ изыдо́ша съ честны́ми ико́нами во срѣ́теніе тебѣ́, святи́телю Бо́жій, и узрѣ́вше тя́ преди́внѣ волна́ми рѣ́чными носи́ма, въ ра́дованіи се́рдца, благоче́стно привѣ́тствоваша тя́ гряду́ща, чудодѣ́ющему же Бо́гу вопія́ху: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Возсія́ свѣ́тъ благода́ти и ми́лости Бо́жія, прише́дшу тебѣ́, прехва́льне о́тче, въ предѣ́лы земли́ Ряза́нскія, ю́же просвѣти́лъ еси́ свѣ́томъ Боже́ственнаго уче́нія и непоро́чнаго житія́ твоего́. Сего́ ра́ди возглаша́емъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, вели́кій избра́нниче Архіере́я Вѣ́чнаго, Го́спода Іису́са; ра́дуйся, чи́стый сосу́де Боже́ственныя благода́ти.

Ра́дуйся, Бо́жіихъ велѣ́ній вѣ́рнѣйшій испо́лнителю; ра́дуйся, Христо́выхъ за́повѣдей неукло́нный храни́телю.

Ра́дуйся, свѣти́льниче, на высотѣ́ церко́внѣй поста́вленный; ра́дуйся, прему́дрый упра́вителю корабля́ духо́внаго.

Ра́дуйся, богогла́сная трубо́ Ева́нгельскаго уче́нія; ра́дуйся, тве́рдый побо́рниче Це́ркве Христо́вы.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 7.

Хотя́ привести́ па́ству твою́ ряза́нскую ко и́стинному богопозна́нію и спасе́нію, еще́ же успоко́ити и укрѣпи́ти ю́, пре́жде разоре́ну бы́вшую отъ безбо́жныхъ иноплеме́нниковъ, подъя́лъ еси́ вели́кія труды́ и по́двиги, преблагíй па́стырю, непреста́нно поуча́я, утѣша́я и назида́я слове́сныя о́вцы твоя́, споспѣшеству́ющему же тебѣ́ и укрѣпля́ющему тя́ во трудѣ́хъ Го́споду Бо́гу поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое мѣ́сто святи́тельскихъ трудо́въ твои́хъ, па́ки разоре́ну бы́вшу и коне́чнѣ опустоше́ну гра́ду Ряза́ни отъ лю́тыхъ ва́рваръ и хра́момъ Бо́жіимъ въ не́мъ сожже́ннымъ, указа́ тебѣ́ Благопромысли́тель Госпо́дь гра́дъ Пересла́вль-Ряза́нскій, а́може чу́днѣ пресели́лся еси́ и бы́лъ еси́ пе́рвый архіере́й гра́ду сему́, идѣ́же вельми́ просла́ви тя́ Госпо́дь Бо́гъ, науча́я на́съ взыва́ти тебѣ́:

Ра́дуйся, высо́кая похвало́ и украше́ніе Пересла́влю-Ряза́нскому; ра́дуйся, святи́тельскаго престо́ла въ не́мъ богоизбра́нный основа́телю.

Ра́дуйся, вели́кія труды́ и по́двиги во благоустрое́ніи но́выя па́ствы твоея́ подъе́мый; ра́дуйся, оте́ческое попече́ніе о спасе́ніи духо́вныхъ ча́дъ твои́хъ всегда́ имѣ́вый.

Ра́дуйся, благода́тныхъ даро́въ неоску́дный раздая́телю; ра́дуйся, Боже́ственныхъ та́инъ благоче́стный строи́телю.

Ра́дуйся, апо́стольскихъ преда́ній усе́рдный ревни́телю; ра́дуйся, уста́вовъ Правосла́вныя Це́ркве вѣ́рный храни́телю.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 8.

Стра́нно бѣ́ и ди́вно твое́ да́льнее ше́ствіе по вода́мъ изъ гра́да Му́рома во гра́дъ Ряза́нь, па́ки же стра́нно и пресла́вно бы́сть твое́ второ́е пла́ваніе проти́ву стремле́нія водна́го, егда́ преселя́лся еси́ изъ дре́вняго гра́да Ряза́ни во гра́дъ Пересла́вль-Ряза́нскій по то́йжде рѣцѣ́ Оцѣ́, па́ки нося́ съ собо́ю чу́дную ико́ну Богома́тере, я́ко непоколеби́мое огражде́ніе и утвержде́ніе но́вому гра́ду, Бо́гу же, Помо́щнику твоему́, поя́: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Всѣ́мъ бы́ти вся́ восхотѣ́въ по о́бразу верхо́внаго отъ апо́столовъ, явля́лъ еси́, любвеоби́льне о́тче, духо́внымъ ча́домъ твои́мъ благопотре́бную коему́ждо по́мощь, бы́въ, я́коже Іовъ, о́ко слѣпы́мъ, нога́ хромы́мъ, неусы́пно тружда́яся въ науче́ніи, утѣше́ніи и укрѣпле́ніи па́ствы твоея́. Тѣ́мже прославля́юще тя́ зове́мъ:

Ра́дуйся, прему́дрый устрои́телю гра́да Пересла́вля-Ряза́нскаго; ра́дуйся, немо́лчный наста́вниче вѣ́ры и благоче́стія.

Ра́дуйся, кри́не са́да боже́ственнаго, посредѣ́ те́рнія процвѣты́й; ра́дуйся, плодоно́сное дре́во, пита́ющее а́лчущихъ жи́зни вѣ́чныя.

Ра́дуйся, растлѣ́нныхъ обы́чаевъ искорени́телю, благи́хъ же нра́вовъ насади́телю; ра́дуйся, лю́тыхъ болѣ́зней и неду́говъ ско́рый цѣли́телю.

Ра́дуйся, архіере́евъ па́ствы ряза́нскія во благоустрое́ніи ея́ при́сный посо́бниче; ра́дуйся, благи́хъ нача́льниковъ и градоправи́телей въ не́й незри́мый совѣ́тниче.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 9.

Возше́дъ на высоту́ богоподо́бныя свя́тости, сія́я свѣ́томъ вѣ́ры предъ человѣ́ки въ до́брыхъ дѣ́лѣхъ, о́бразъ бы́лъ еси́ па́ствѣ твое́й сло́вомъ, житіе́мъ, уче́ніемъ, вѣ́рою и чистото́ю, науча́я всѣ́хъ разу́мно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Вѣтíи многовѣща́нніи не мо́гутъ по достоя́нію восхвали́ти тя́, богому́дре Васи́ліе, и воспѣ́ти свя́тость житія́ твоего́ и моли́твенныя по́двиги, денноно́щныя труды́ и попече́нія, спасе́нія ра́ди пасо́мыхъ подъя́тыя, непра́ведное и лю́тое озлобле́ніе отъ бу́іихъ жи́телей гра́да Му́рома, кро́тость и незло́біе твое́, па́че же двукра́тное твое́ чу́дное по вода́мъ пла́ваніе. Мы́ же со удивле́ніемъ благоче́стно зове́мъ ти́ сицева́я:

Ра́дуйся, богому́дрыхъ святи́телей высо́кая похвало́; ра́дуйся, преподо́бныхъ и пра́ведныхъ пречестна́я сла́во.

Ра́дуйся, му́чениковъ и исповѣ́дниковъ соприча́стниче; ра́дуйся, апо́столовъ единонра́вниче и сопресто́льниче.

Ра́дуйся, па́стырей Це́ркве о́бразе достоподража́тельный; ра́дуйся, мона́шествующихъ наста́вниче и руководи́телю.

Ра́дуйся, я́ко тѣ́снымъ и жесто́кимъ путе́мъ всегда́ ходи́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко тѣ́мъ вѣ́чныя сла́вы дости́глъ еси́.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́, просвѣти́ти же и утѣ́шити лю́ди страны́ Ряза́нскія, Всеблагíй Госпо́дь избра́ тя, предчу́дне святи́телю, во испо́лнителя Его́ всеблагíя во́ли и ве́лія ми́лости, да укрѣпи́ши немощны́я, утѣ́шиши печа́льныя, испра́виши поро́чныя, науча́я всѣ́хъ благоче́стно пѣ́ти Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ и утвержде́ніе, оте́цъ и засту́пникъ дре́внія па́ствы ряза́нскія, прехва́льне Васи́ліе, бы́лъ еси́. Бу́ди и на́мъ, но́вымъ ча́домъ твои́мъ, щи́тъ и огражде́ніе отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, помо́щникъ въ бѣда́хъ и ско́рбехъ и искуше́ніихъ, да съ любо́вію благода́рственно зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, чистоты́ и цѣлому́дрія тве́рдый охрани́телю; ра́дуйся, одержи́мыхъ сту́дными по́мыслы вѣ́рный помо́щниче.

Ра́дуйся, непра́ведно злосло́вимыхъ и оклеветава́емыхъ наде́жный защи́тниче; ра́дуйся, злосло́вящихъ и оклеветава́ющихъ бли́жнія своя́ си́льный обличи́телю.

Ра́дуйся, пла́вающихъ по вода́мъ и путеше́ствующихъ благíй путеводи́телю; ра́дуйся, обурева́емыхъ волна́ми морски́ми ти́хое приста́нище.

Ра́дуйся, усе́рдно тружда́ющихся во благи́хъ дѣ́лѣхъ зва́нія своего́ при́сный споспѣ́шниче; ра́дуйся, те́плѣ моля́щихся и съ вѣ́рою подъ кро́въ тво́й прибѣга́ющихъ ско́рый предста́телю.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе смире́нное и усе́рдное пріими́ отъ на́съ, преблаже́нне о́тче Васи́ліе, не отри́ни на́съ грѣ́шныхъ и недосто́йныхъ, къ по́мощи твое́й прибѣга́ющихъ, но услы́ши благосе́рдно моле́нія на́ша, да съ ра́достію пое́мъ о тебѣ́ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рная свѣща́, свѣ́тло горѣ́вшая и свѣти́вшая на тріе́хъ высо́кихъ свѣти́льницѣхъ Бо́жія Це́ркве, во тріе́хъ градѣ́хъ страны́ Ряза́нскія, достосла́вне о́тче, бы́лъ еси́, блиста́я и озаря́я всѣ́хъ свѣ́томъ боговѣ́дѣнія и спасе́нія. Озари́ и на́съ, свя́те, омраче́нныхъ мгло́ю страсте́й и суему́дрія, да со умиле́ніемъ тебѣ́ зове́мъ:

Ра́дуйся, проповѣ́дниковъ Боже́ственныя и́стины споспѣ́шниче; ра́дуйся, хули́телей Правосла́вныя вѣ́ры и враго́въ Христо́вы Це́ркве противобо́рниче.

Ра́дуйся, напа́ствуемыхъ и неви́нно гони́мыхъ защи́то и утѣше́ніе; ра́дуйся, дѣ́вственниковъ и по́стниковъ тве́рдое укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, кро́ткихъ и смире́нныхъ вѣ́рнѣйшій покрови́телю; ра́дуйся, заблу́ждшихъ на пу́ть пра́вый наста́вниче.

Ра́дуйся, я́ко ухищре́нія де́монская разруша́еши и стужа́емыя отъ бѣсо́въ свобожда́еши; ра́дуйся, я́ко волне́нія водна́я и свирѣ́пыя бу́ри укроща́еши.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 12.

Благода́ть имѣ́я отъ возлюби́вшаго тя́ Го́спода, свя́те Васи́ліе, исполня́ти вся́ блага́я проше́нія на́ша, испроси́ богопрія́тными твои́ми моли́твами вся́ блага́я и поле́зная душа́мъ и тѣлесе́мъ на́шимъ, па́че же оставле́ніе согрѣше́ній на́шихъ, да со умиле́ніемъ се́рдца благода́рно пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Пою́ще твое́ равноа́нгельное свято́е житіе́, многотру́дное и многопло́дное служе́ніе твое́ Це́ркви Бо́жіей, еще́ же ве́лія и ди́вная чудеса́, тебе́ ра́ди явле́нная возлюби́вшимъ тя́ Го́сподемъ, восхваля́емъ тя́, уго́дниче Христо́въ Васи́ліе. Оба́че не могу́ще досто́йно изобрази́ти вели́чіе и сла́ву твою́, со благоговѣ́ніемъ и ра́достію зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, богому́дре и богоизбра́нне первопа́стырю гра́да Пересла́вля-Ряза́нскаго, па́че всѣ́хъ па́стырей его́ превознесе́нный; ра́дуйся, вѣнце́мъ сла́вы отъ Архіере́я Вѣ́чнаго, Сы́на Бо́жія, увѣнча́нный.

Ра́дуйся, я́ко бу́рное жите́йское мо́ре со сла́вою преплы́лъ еси́ и въ ти́хое небе́сное приста́нище дости́глъ еси́; ра́дуйся, я́ко тече́ніе служе́нія твоего́ до́брѣ соверши́лъ еси́ и вѣ́ру твою́ непоро́чну соблю́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко со апо́столы и святи́тели водворя́ешися; ра́дуйся, я́ко съ со́нмомъ му́чениковъ, преподо́бныхъ и всѣ́хъ пра́ведныхъ весели́шися.

Ра́дуйся, я́ко предъ лице́мъ Го́спода ны́нѣ предстои́ши и съ ли́ки а́нгельскими Его́ славосло́виши; ра́дуйся, я́ко па́ству ряза́нскую непреста́нно назира́еши и вся́ блага́я е́й у Царя́ Царе́й хода́тайствуеши.

Ра́дуйся, Васи́ліе, первосвяти́телю Ряза́нскій и преди́вный чудотво́рче.

Конда́къ 13.

О, пресла́вный о́тче на́шъ Васи́ліе, святи́телю Христо́въ и чудотво́рче! Пріими́ сіе́ ма́лое моле́ніе на́ше, и дѣ́йственнымъ твои́мъ предъ Бо́гомъ хода́тайствомъ изба́ви на́съ отъ ко́зней вра́жіихъ и вся́каго зла́, да въ ми́рѣ и покая́ніи про́чее вре́мя житія́ на́шего сконча́емъ и дости́гнемъ блаже́ннаго упокое́нія въ вѣ́чныхъ оби́телехъ, идѣ́же ку́пно съ тобо́ю и всѣ́ми святы́ми гла́сомъ ра́дованія во вѣ́ки воспое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. Та́же и́косъ 1-й: Ангелу Бо́жію подо́бенъ бы́лъ еси́... И конда́къ 1-й: Избра́нному отъ Небе́снаго Пастыренача́льника...]

Моли́тва святи́телю Васи́лію Ряза́нскому.

Богоизбра́нне первосвяти́телю на́шъ и уго́дниче Христо́въ Васи́ліе, свя́тостію житія́ твоего́, чу́днымъ по вода́мъ пла́ваніемъ и нетлѣ́ніемъ моще́й твои́хъ препросла́вленне! Предстоя́ престо́лу Вседержи́теля и имѣ́я ве́ліе къ Нему́ дерзнове́ніе, моли́ Его́, да проба́витъ ми́лость Свою́ къ на́мъ, грѣ́шнымъ и недосто́йнымъ рабо́мъ Свои́мъ, и да́руетъ Благочести́вейшему Госуда́рю на́шему, Импера́тору [и́мярекъ], здра́віе, долгоде́нствіе и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе; па́стыремъ Це́ркве да пода́стъ духо́вное трезве́ніе и ре́вность о спасе́ніи пасо́мыхъ; градонача́льникомъ и судія́мъ стра́хъ Бо́жій, правоту́ и безкоры́стіе; во́иномъ терпѣ́ніе, му́жество и на враги́ одолѣ́ніе; супру́гомъ взаи́мную любо́вь, вѣ́рность, и единомы́сліе; ку́плю дѣ́ющимъ праводу́шіе, земледѣ́льцемъ трудолю́біе и тре́звенность, си́рымъ призрѣ́ніе, боля́щимъ исцѣле́ніе, оби́димымъ заступле́ніе, оклеветава́емымъ оправда́ніе, и всѣ́мъ лю́демъ па́ствы твоея́ вся́ ко вре́меннѣй и вѣ́чнѣй жи́зни потре́бная. Па́че же моли́ Го́спода, моли́твенниче на́шъ, да прости́тъ на́мъ вся́кое согрѣше́ніе во́льное и нево́льное, и очи́ститъ отъ вся́кія скве́рны пло́ти и ду́ха; да изба́витъ отъ ко́зней иско́ннаго врага́, ненави́стника и человѣкоубíйцы, и сохрани́ть отъ клеветы́ человѣ́ческія; да утверди́тъ во и́стиннѣй спаси́тельнѣй вѣ́рѣ и нелицемѣ́рнѣмъ благоче́стіи; да соблюде́тъ отъ суему́дрія и душетлѣ́нныхъ уче́ній духо́въ ле́стчихъ, дѣ́йствующихъ въ вѣ́цѣ се́мъ въ сынѣ́хъ противле́нія; да охрани́тъ сердца́ на́ша отъ прельще́нія кра́сными мíра сего́, и да научи́тъ огреба́тися отъ плотски́хъ похоте́й и страсте́й, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Моли́, о́тче на́шъ, Всесвята́го и Боже́ственнаго Ду́ха, да возсія́етъ свѣ́тъ благода́ти Его́ бра́тіямъ на́шимъ по пло́ти, во тмѣ́ лжевѣ́рія сѣдя́щимъ, и да позна́ютъ Христа́, Бо́га и́стиннаго, еди́наго Спаси́теля всѣ́хъ человѣ́къ; да возсія́етъ свѣ́тъ се́й и блужда́ющимъ на распу́тіихъ раско́ла, да вразумя́тся и пріи́дутъ во огра́ду Правосла́вныя Це́ркве, въ не́йже еди́нѣй несомнѣ́нно содѣва́ется вѣ́чное спасе́ніе вѣ́рныхъ. О, святи́телю Христо́въ, моли́твенниче на́шъ! Моли́ Христа́ Бо́га и Пречи́стую Ма́терь Его́, да упраздни́тъ вражды́ на́ша и нестрое́нія, соедини́тъ же вся́ ны́ богоподо́бною любо́вію, да въ ми́рѣ и единомы́сліи, жела́ніемъ спасе́нія горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, дру́гъ дру́га тяготы́ нося́ще, до́брымъ по́двигомъ подвиза́емся, и тече́ніе сконча́вше, дости́гнемъ въ ти́хое приста́нище небе́снаго Ца́рствія, и просла́вимъ неизрече́нное человѣколю́біе и милосе́рдіе Спаси́теля на́шего, Іису́са Христа́, Сы́на Бо́жія, со Безнача́льнымъ Его́ Отце́мъ и Пресвяты́мъ Ду́хомъ во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Пе́рвѣе въ Му́ромѣ святи́тельствомъ почте́нъ бы́лъ еси́, изъ него́же непра́ведно изгоня́емь, на ма́нтію, я́ко на ле́гкій кора́бль возше́лъ еси́, на не́йже па́че естества́, я́ко безпло́тенъ по вода́мъ ше́ствіе творя́, промышле́ніемъ Вы́шняго и заступле́ніемъ Богома́тере управля́емь, богоспаса́емаго гра́да Ряза́ни дости́глъ еси́, и въ не́мъ архіере́йства престо́лъ воспріи́мъ, богода́нную па́ству Ряза́нскую до́брѣ упа́слъ еси́, святи́телю о́тче на́шъ Васи́ліе, моли́ Христа́ Бо́га, спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Конда́къ, гла́съ 8:

Яко многосвѣ́тлая звѣзда́ отъ гра́да Му́рома возсія́лъ еси́, святи́телю Васи́ліе, по вода́мъ же доше́дъ до гра́да на́шего Ряза́ни, Це́рковь Бо́жію до́брѣ упа́слъ еси́, просвѣща́я лю́ди уче́ніемъ и житіе́мъ твои́мъ. Помина́й и ны́нѣ ча́да твоя́, мо́лимъ тя́, наста́вниче на́шъ до́брый, и за ны́ Христу́ Бо́гу и Пречи́стѣй Его́ Ма́тери моли́ся, да благода́рнею душе́ю зове́мъ ти́: ра́дуйся, уго́дниче Христо́въ и те́плый къ Бо́гу о на́съ моли́твенниче.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, святи́телю о́тче Васи́ліе, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Ака́ѳистъ и́же во святы́хъ отцу́ на́шему Васи́лію, епи́скопу Ряза́нскому, чудотво́рцу. — Пг.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1915. — 36 с.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0