Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - пятница, 19 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ДОМАШНЯЯ МОЛИТВА

Свщмуч. Антипа, еп. Пергама Асійскаго (†ок.68)

Святой священномученик Антипа, епископ Пергама Асийского Св. священномученикъ Антипа былъ ученикомъ св. ап. Іоанна Богослова и епископомъ Пергамской Церкви (въ Малой Азіи). О немъ упоминаетъ Самъ Господь въ Откровеніи (Апокалипсисѣ), назвавъ его Своимъ вѣрнымъ свидѣтелемъ: «И Ангелу Пергамской церкви напиши: такъ говоритъ Имѣющій острый съ обѣихъ сторонъ мечъ: знаю твои дѣла, и что ты живешь тамъ, гдѣ престолъ сатаны, и что содержишь имя Мое, и не отрекся отъ вѣры Моей даже въ тѣ дни, въ которые у васъ, гдѣ живетъ сатана, умерщвленъ вѣрный свидѣтель Мой Антипа» (Откр. 2, 12-13). По словамъ составителя житія его онъ былъ между пергамцами какъ «свѣтъ посреди тьмы, роза посреди терній, злато посреди блата, или паче рощи посреди огненной пещи». Какъ ревностный проповѣдникъ Христа, онъ за обращеніе многихъ язычниковъ въ христіанство былъ ввергнутъ въ языческомъ капищѣ въ раскаленнаго мѣднаго быка. Молясь за враговъ своихъ и о всемъ мірѣ, св. Антипа предалъ Господу духъ свой, въ 68 г. Тѣло его не сгорѣло отъ огня и было погребено христіанами. Свщмч. Антипа при жизни и по смерти прославился исцѣленіями разныхъ болѣзней и особенно болѣзней зубныхъ.

АКАѲИСТЫ

Ака́ѳистъ свято́му священному́ченику Анти́пѣ, епи́скопу Перга́мскому.

Конда́къ 1.

Возбра́нный чудотво́рче и изря́дный неду́говъ цѣле́бниче, по да́нней ти́ отъ Го́спода благода́ти, я́ко имѣ́яй дерзнове́ніе къ Пода́телю здра́вія, отъ вся́кихъ на́съ бѣ́дъ и неду́говъ свободи́, да зове́мъ ти́:

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Икосъ 1.

Ра́дуйся, богому́дрый наста́вниче Правосла́вныя вѣ́ры; ра́дуйся, я́ко источи́лъ еси́ pѣ́ки уче́нія, вѣ́рныхъ напая́ющія.

Ра́дуйся, я́ко му́тныя во́ды многобо́жія потреби́лъ еси́; ра́дуйся, я́ко де́мономъ служа́щія че́ствовати Бо́га и́стиннаго научи́лъ еси́.

Ра́дуйся, я́ко изъ глубины́ безбо́жія извле́клъ еси́ заблу́ждшія человѣ́ки и наста́вилъ еси́ и́хъ на пу́ть спасе́нія; ра́дуйся, я́ко дрема́ніемъ нече́стія одержи́мыя возбуди́лъ еси́ къ ра́зуму и́стиннаго боговѣ́дѣнія.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 2.

Ви́дя лю́тое гоне́ніе непра́ведныхъ на благочести́выя христіа́ны, не убоя́лся еси́ преще́нія и́хъ и мучи́тельства, богоизбра́нне, но дерзнове́нно предъ лице́мъ и́хъ и́стиннаго Бо́га исповѣ́далъ еси́, вразумля́я тѣ́хъ обрати́тися отъ су́етныхъ и́долъ ко Христу́ Спаси́телю и вы́ну пѣ́ти Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 2.

Среди́ язы́къ, сѣдя́щихъ во тмѣ́ и сѣ́ни сме́ртнѣй, сохрани́въ непоро́чность житія́ твоего́, свя́те Анти́по, а́нгеломъ сожи́тель бы́ти сподо́бился еси́ и съ ни́ми воспѣва́ти тро́йческую пѣ́снь Бо́гу на небеси́. Услы́ши на́съ, пою́щихъ ти́ на земли́ похва́льная пѣ́нія сія́:

Ра́дуйся, житію́ безпло́тныхъ поревнова́вый; ра́дуйся, чистото́ю а́нгеломъ уподо́бивыйся.

Ра́дуйся, во пло́ти яви́выйся а́ки безпло́тенъ; ра́дуйся, въ тѣ́лѣ пожи́вый духо́вно, на земли́ небе́сно.

Ра́дуйся, небе́сный человѣ́че; ра́дуйся, земны́й а́нгеле.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 3.

Си́лою благода́ти Бо́жіей, еще́ сы́й въ тѣлеси́ возсія́лъ еси́ я́ко со́лнце, всѣ́хъ просвѣща́я и разгоня́я глубо́кую но́щь безбо́жія. Сего́ ра́ди почита́я тя́ я́ко сопресто́льника апо́столовъ и цѣле́бъ пода́теля воспѣва́емъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 3.

Имѣ́я неусы́пное попече́ніе о спасе́ніи ду́шъ во тмѣ́ идолослуже́нія погиба́ющихъ, богому́дре Анти́по, не престава́лъ еси́ призыва́ти тѣ́хъ къ богоуго́днѣй жи́зни, подава́я собо́ю примѣ́ръ соверше́ннаго благоче́стія христіа́нскаго; сего́ ра́ди усе́рдно прино́симъ ти́ похвалы́ сія́:

Ра́дуйся, о́бразе житія́ пра́веднаго; ра́дуйся, указа́телю невѣ́рнымъ стези́, веду́щей къ небеси́.

Ра́дуйся, вѣ́рный ко спасе́нію путеводи́телю; ра́дуйся, прилѣ́жный вразуми́телю заблу́ждшихъ.

Ра́дуйся, во обраще́ніи идолопокло́нниковъ къ вѣ́рѣ во Христа́ яви́вый самоотверже́ніе всецѣ́лое; ра́дуйся, архіере́ю Бо́жій, до́брѣ упа́сшій слове́сное ста́до твое́.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 4.

Ве́лія бу́ря я́рости Дометіа́на, ды́шущаго убíйствомъ, восшумѣ́ на хра́мъ души́ твоея́, свя́те Анти́по, но того́ не возмо́же поколеба́ти, основа́нъ бо бѣ́ на тве́рдомъ вѣ́ры Христо́вы ка́мени, на не́мже ты́, богоизбра́нне, неподви́жно пребыва́я, укрѣпля́ющему тя́ Го́споду Іису́су воспѣва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 4.

Слы́шавше отъ тебе́ нечести́вый иге́монъ и жрецы́ и́дольстіи словеса́ прему́дрости, распыха́хуся на тя́ зло́бою, па́че же егда́ ре́клъ еси́: «Еди́но то́ вѣ́ждь, о иге́моне, я́ко христіа́нинъ а́зъ е́смь, ца́рскому же велѣ́нію безу́мному и нечести́вому повину́тися отню́дь не изволя́ю». Сіе́ у́бо воспомина́я, взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, вѣ́ру во Христа́ до сме́рти сохрани́вый до́брѣ; ра́дуйся, си́лою свы́ше на бра́нь проти́ву мучи́телей препоя́санный.

Ра́дуйся, побѣдоно́сною сла́вою отъ Христа́ Побѣди́теля облече́нный; ра́дуйся, апо́столовъ во исповѣ́даніи Христа́ подража́телю.

Ра́дуйся, страсте́мъ Христо́вымъ соприча́стниче; ра́дуйся, кро́вію свое́ю утверди́вый правовѣ́ріе.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 5.

Богото́чный исто́чникъ ди́вныхъ чуде́съ яви́лся еси́, достосла́вне Анти́по: прія́лъ бо еси́ отъ Го́спода да́ръ неду́ги врачева́ти, да позна́ютъ невѣ́рующіе Бо́га, я́вѣ тобо́ю чудодѣ́йствующа, и воспою́тъ Ему́: Аллилу́ія.

Икосъ 5.

Ви́дѣвше лю́діе гра́да Перга́ма, я́ко даде́ся ти́ благода́ть немощны́хъ исцѣля́ти, и отъ вся́кихъ тѣле́сныхъ и душе́вныхъ скорбе́й избавля́ти, удиви́шася. Мы́ же за мно́гая исцѣле́нія тобо́ю на ны́ излива́емая, ублажа́емъ тя́ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, боля́щихъ исцѣле́ніе; ра́дуйся, разсла́бленныхъ укрѣпле́ніе.

Ра́дуйся, неду́гующихъ врачу́ благода́тный; ра́дуйся, скорбя́щимъ непосты́дное прибѣ́жище.

Ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ мно́гихъ ра́нъ грѣ́шніи исцѣля́ются; ра́дуйся, я́ко тобо́ю отъ вся́кихъ болѣ́зней съ вѣ́рою призыва́ющіи тя́ избавля́ются.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 6.

Проповѣ́дникомъ и́стины, Христо́вымъ апо́столомъ поревнова́въ, не убоя́лся еси́ звѣронра́вныхъ мучи́телей, не ужасну́лся еси́ преще́нія, но со дерзнове́ніемъ проповѣ́далъ еси́ и́мъ Христа́ Бо́га, Его́же ра́ди въ разже́нъ сосу́дъ мѣ́дянъ вве́рженъ бы́лъ еси́, да просла́вится тебе́ ра́ди ди́вный во святы́хъ Госпо́дь, Ему́же ты́ и въ огни́ взыва́лъ еси́: Аллилу́ія.

Икосъ 6.

Имѣ́я ве́лію ре́вность о лю́дехъ Бо́жіихъ, ты́ болѣ́зновалъ еси́ о погря́зшихъ въ бе́зднѣ идолопокло́нства, и ра́ди спасе́нія невѣ́рныхъ гото́въ бы́лъ еси́, я́коже боже́ственный Па́велъ, са́мъ отлуче́нъ бы́ти отъ Христа́, возлю́бленнаго тобо́ю. Сего́ ра́ди со умиле́ніемъ взыва́емъ ти́ си́це:

Ра́дуйся, отцу́ вѣ́рующихъ Авраа́му въ хода́тайствѣ о грѣ́шницѣхъ подража́вый; ра́дуйся, богови́дцу Моисе́ю въ пла́меннѣй моли́твѣ о спасе́ніи невѣ́рующихъ поревнова́вый.

Ра́дуйся, но́вый Саму́иле, въ моли́твѣ о беззако́нницѣхъ глаго́лавый: «Не бу́ди мнѣ́, е́же не вопи́ти о ва́съ съ моле́ніемъ ко Го́споду»; ра́дуйся, подража́телю архидіа́кона Стефа́на, во вре́мя страда́нія въ мѣ́дяномъ волѣ́ о мучи́телѣхъ сотвори́вый сицеву́ю моли́тву: «Го́споди! не поста́ви и́мъ грѣха́ сего́».

Ра́дуйся, я́ко незло́бивъ сы́й, за убива́ющихъ тя́ моли́лся еси́, я́ко за благотво́рцевъ; ра́дуйся, па́стырю любвеоби́льный, положи́вый ду́шу свою́ за слове́сныя о́вцы твоя́.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 7.

Хотя́щу беззу́мному мучи́телю ле́стными словесы́ отврати́ти тя́, Анти́по, отъ Истиннаго Бо́га ко и́доломъ безду́шнымъ, ты́, богому́дре, отвѣща́лъ еси́: прише́дъ въ послѣ́днюю ста́рость и къ сме́рти прибли́жився, не измѣню́ вѣ́ры моея́ въ Іису́са Христа́, Бо́га моего́, Ему́же со Отце́мъ и Святы́мъ Ду́хомъ при́сно пою́ и во вѣ́ки вѣко́въ и́мамъ пѣ́ти: Аллилу́ія.

Икосъ 7.

Но́вое чу́до показа́ Госпо́дь тобо́ю, егда́ ты́ по велѣ́нію злочести́ваго мучи́теля вве́рженъ бы́лъ еси́ въ разже́нъ мѣ́дянъ коно́бъ, въ не́мже я́ко хлѣ́бъ сла́дкій испе́клся еси́ и въ воню́ благоуха́нія Святѣ́й Тро́ицѣ прине́слся еси́. Благоговѣ́йнѣ у́бо воспомина́я сіе́ преве́ліе терпѣ́ніе твое́, блажи́мъ тя́ похвала́ми си́ми:

Ра́дуйся, позо́рищнымъ вверже́ніемъ въ разже́нный сосу́дъ горды́ню мучи́теля низложи́вый; ра́дуйся, я́ко о́гнь любве́ къ Бо́гу въ се́рдцѣ твое́мъ до конца́ жи́зни сохрани́вый.

Ра́дуйся, я́ко Христа́ ра́ди огне́мъ кончи́ну прія́вый; ра́дуйся, твердѣе камене въ терпѣніи явивыйся.

Ра́дуйся, я́ко укрѣпля́емый Христо́мъ Бо́гомъ, пресла́вно жи́знь на земли́ сконча́лъ еси́; ра́дуйся, пресвѣ́тлому му́ченическому ли́ку сопричи́сленный.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 8.

Стра́нно бѣ́ ви́дѣти язы́комъ, невѣ́дущимъ Бо́жіей си́лы, ка́ко въ сла́бомъ ста́рческомъ тѣ́лѣ возмо́глъ еси́, святи́телю Анти́по, претерпѣ́ти за Христа́ лютѣ́йшія му́ки. Мы́ же, благодаря́ о се́мъ Бо́га, дарова́вшаго ти́ такову́ю крѣ́пость, съ любо́вію взыва́емъ: Аллилу́ія.

Икосъ 8.

Ве́сь преда́нъ бы́лъ еси́ Іису́су Пресла́дкому, святи́телю Анти́по, и сла́дцѣ Его́ ра́ди го́рькія му́ки въ огни́ претерпѣ́лъ еси́, глаго́лалъ бо еси́: «Ча́шу страда́ній, ю́же даде́ ми́ Госпо́дь, не и́мамъ ли пи́ти»? Тѣ́мже и са́мъ показа́лся еси́ а́ки ча́ша, сла́дость чуде́сныхъ исцѣле́ній излива́ющая, всѣ́мъ вопію́щимъ къ тебѣ́ такова́я:

Ра́дуйся, все́ю душе́ю возлюби́вый Іису́са Пресла́дкаго; ра́дуйся, па́стырю, слове́снымъ овца́мъ во Свята́я святы́хъ пу́ть показа́вый.

Ра́дуйся, рѣко́, ороша́ющая мíръ вода́ми благода́ти Бо́жіей; ра́дуйся, неисчерпа́емый исто́чниче чуде́сныхъ исцѣле́ній.

Ра́дуйся, сосу́де, на вся́ неду́ги врачева́ніе неоску́дно излива́ющій; ра́дуйся, я́ко Госпо́дь си́лъ ди́вная на тебѣ́ яви́лъ е́сть.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 9.

Вся́кую стяжа́лъ еси́ чудодѣ́йствія си́лу благода́тію ди́внаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га, святи́телю Анти́по: не то́кмо бо моли́твами твои́ми устраши́лъ еси́ бѣ́сы, но и соверше́нно изъ гра́да Перга́ма изгна́лъ еси́ я́. Воспомина́я сію́ побѣ́ду твою́ надъ злы́ми ду́хи, благода́рнѣ вопіе́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 9.

Витíйство человѣ́ческое не довлѣ́етъ изрещи́, коли́кую прія́лъ еси́, свя́те Анти́по, отъ Го́спода вла́сть изгоня́ти отъ люде́й діа́вола съ лука́выми де́моны, за е́же мы́ восхваля́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, вся́ческихъ ко́зней діа́вола разруши́телю; ра́дуйся, сатаны́ посрами́телю.

Ра́дуйся, стужа́емыхъ отъ бѣсо́въ свободи́телю; ра́дуйся, де́моновъ отгна́телю.

Ра́дуйся, те́мныхъ а́дскихъ си́лъ устраши́телю; ра́дуйся, отъ него́же ду́хи зло́бы, я́коже ды́мъ, исчеза́ютъ.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 10.

Спасти́ хотя́ ду́шу твою́, презрѣ́лъ еси́ пло́ть и не убоя́лся еси́ отъ убива́ющихъ тѣ́ло, свя́те Анти́по, егда́ бо услы́шалъ еси́ осужде́ніе на сожже́ніе въ мѣ́дяномъ волѣ́, ты́ ра́достно прія́лъ еси́ о́ное, воспѣва́я Го́сподеви: Аллилу́ія.

Икосъ 10.

Стѣна́ еси́ огражда́ющая отъ вся́кихъ зо́лъ усе́рдно тя́ въ по́мощь призыва́ющихъ, свя́те Анти́по, не то́кмо бо во Асíи живу́щимъ, но и во всѣ́хъ мѣ́стѣхъ су́щимъ христіа́номъ твое́ю дѣ́йственною моли́твою подае́ши духо́вная дарова́нія; и́хже ра́ди и мы́, о́тче святы́й, ублажа́емъ тя́ си́це:

Ра́дуйся, сосу́де, источа́яй еле́й Бо́жія милосе́рдія; ра́дуйся, живоно́сный исто́чниче, струи́ исцѣле́ній излива́ющій на́мъ.

Ра́дуйся, ско́рый возста́вителю здра́вія въ не́мощи лежа́щихъ; ра́дуйся, всѣ́хъ лю́тыхъ болѣ́зней, па́че же лю́тыя зубны́я болѣ́зни, цѣли́телю.

Ра́дуйся, безме́здный врачу́ болѣ́зни душе́вныя и тѣле́сныя; ра́дуйся, пода́телю врачева́ній всѣ́мъ, притека́ющимъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 11.

Пѣ́ніе благопрія́тное Пресвятѣ́й Тро́ицѣ прине́слъ еси́, досто́йный прее́мниче апо́столовъ, Анти́по, не то́чію умо́мъ, сло́вомъ и ду́хомъ, но живы́мъ всего́ себя́ въ же́ртву принесе́ніемъ. Тѣ́мъ же, а́ще и не дово́льни есмы́ къ похвале́нію таковы́хъ твои́хъ по́двиговъ, оба́че благода́рни су́ще, пое́мъ ди́вному во святы́хъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 11.

Свѣтоза́рный свѣти́льникъ, отъ Истиннаго Свѣ́та озаря́емый, су́щимъ на земли́ явля́ешися, равноапо́стольный Анти́по, просвѣща́еши бо сердца́ вѣ́рныхъ и къ ра́зуму Боже́ственному вся́ наставля́еши, поуча́я и на́съ со умиле́ніемъ взыва́ти:

Ра́дуйся, заре́ Бо́жія свѣ́та; ра́дуйся, денни́це Со́лнца Пра́вды.

Ра́дуйся, сія́ніе Ева́нгельскаго уче́нія; ра́дуйся, свѣти́ло небе́снаго блиста́нія.

Ра́дуйся, просвѣща́яй ду́ши вѣ́рныхъ; ра́дуйся, озаря́яй сердца́ и́щущихъ пра́вды.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 12.

Благода́ть, да́нную ти́ отъ Бо́га вѣ́дуще, ра́достно и́мя твое́ воспомина́емъ, святи́телю Анти́по, и съ те́плымъ моле́ніемъ къ всечестно́му о́бразу твоему́ притека́юще, прилѣ́жно мо́лимъ тя́: пода́ждь цѣльбу́ стра́ждущимъ лю́тою зубно́ю болѣ́знію и изба́ви всѣ́хъ на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли, да пое́мъ Бо́гу: Аллилу́ія.

Икосъ 12.

Сла́вную кончи́ну твою́ пою́ще, архіере́ю Бо́жій, и те́плую моли́тву твою́ къ Бо́гу о христіа́нѣхъ воспомина́юще, восхваля́емъ Го́спода си́лъ, ди́вная на тебѣ́ сотво́ршаго; ты́ же услы́ши на́съ, уми́льно вопію́щихъ ти́:

Ра́дуйся, те́плый предъ Го́сподемъ о на́съ моли́твенниче; ра́дуйся, при́сный предъ Бо́гомъ на́шъ засту́пниче.

Ра́дуйся, до́брый на́шъ наста́вниче; ра́дуйся, о спасе́ніи на́съ грѣ́шныхъ си́льный хода́таю.

Ра́дуйся, Царя́ Небе́снаго ско́рый умилостиви́телю; ра́дуйся, благосе́рдый помо́щниче всѣ́хъ благоче́стно соверша́ющихъ па́мять твою́.

Ра́дуйся, Анти́по, ско́рый помо́щниче въ болѣ́знехъ на́шихъ.

Конда́къ 13.

О, пресла́вный и всехва́льный священному́чениче Анти́по! Пріими́ сіе́ похва́льное пѣ́ніе отъ на́съ недосто́йныхъ во умиле́ніи тебѣ́ приноси́мое, и богопрія́тнымъ твои́мъ хода́тайствомъ умоли́ Го́спода дарова́ти боля́щимъ здра́віе душе́вное и тѣле́сное, изба́вити всѣ́хъ на́съ отъ бѣ́дъ и напа́стей въ жи́зни се́й, по сме́ртнѣмъ же успе́ніи на́шемъ, въ де́нь стра́шнаго Суда́ одесну́ю Пра́веднаго Судіи́ ста́ти и въ Ца́рствіи сла́вы Ему́ воспѣва́ти: Аллилу́ія.

[Се́й конда́къ глаго́ли три́жды. И па́ки чте́тся 1-й и́косъ: Ангеловъ и всея́ тва́ри Содѣ́тель... и конда́къ 1-й: Возбра́нный чудотво́рче...]

Моли́тва свято́му священному́ченику Анти́пѣ, епи́скопу Перга́мскому.

О, пресла́вный священному́чениче Анти́по, ско́рый помо́щниче христіа́номъ въ болѣ́знехъ! Вѣ́рую отъ всея́ души́ и помышле́нія, я́ко даде́ся тебѣ́ отъ Го́спода да́ръ боля́щія исцѣля́ти, неду́гующія врачева́ти и разсла́бленныя укрѣпля́ти. Сего́ ра́ди къ тебѣ́, я́ко благода́тному врачу́ болѣ́зней, а́зъ немощны́й [немощна́я] прибѣга́ю и тво́й досточти́мый о́бразъ съ благоговѣ́ніемъ лобыза́я, молю́ся: твои́мъ предста́тельствомъ у Царя́ Небе́снаго испроси́ мнѣ́ боля́щему [боля́щей] исцѣле́ніе отъ удруча́ющія мя́ зубны́я болѣ́зни, а́ще бо и недосто́инъ [недосто́йна] е́смь тебе́, бла́гостнѣйшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты́, бы́въ подража́тель человѣколю́бія Бо́жія, сотвори́ мя́ досто́йна [досто́йну] твоего́ заступле́нія чрезъ мое́ обраще́ніе отъ злы́хъ дѣ́лъ къ благо́му житію́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебѣ́ благода́тію я́звы и стру́пы души́ и тѣ́ла моего́, да́руй ми́ здра́віе и спасе́ніе и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе, да та́ко ти́хое и безмо́лвное житіе́ пожи́въ во вся́комъ благоче́стіи и чистотѣ́, сподо́блюся со всѣ́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха. Ами́нь.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Идольскія ле́сти упраздни́лъ еси́, Анти́по, и, діа́вольскую попра́въ си́лу, предъ богобо́рцы дерзнове́нно Христа́ исповѣ́далъ еси́. Тѣ́мже со а́нгельскими чи́ны въ вы́шнихъ водворя́яся, Влады́цѣ всѣ́хъ славосло́віе принося́, и о на́съ моле́бное благодаре́ніе предлага́еши, благода́ть цѣльбы́ да́руя. Сего́ ра́ди тя́ чти́мъ, священному́чениче Анти́по, моли́ Христа́ Бо́га, да спасе́тъ ду́ши на́ша.

Конда́къ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Апо́столовъ сопресто́льникъ и святи́телей украше́ніе бы́лъ еси́, блаже́нне, му́ченически просла́вився, возсія́лъ еси́, я́коже со́лнце, всѣ́хъ просвѣща́я, Анти́по свяще́нне, разруши́лъ еси́ безбо́жія но́щь глубо́кую. Сего́ ра́ди тя́ почита́емъ, я́ко боже́ственнаго су́ща священному́ченика и цѣле́бъ пода́теля.

Велича́ніе:

Велича́емъ тя́, священному́чениче Анти́по, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Источникъ: Ака́ѳистъ свято́му священному́ченику Анти́пѣ, епи́скопу Перга́мскому. — Соста́вилъ го́рода Калу́ги Крестовоздви́женской, на Воробье́вкѣ, це́ркви протоіере́й Алексíй Бѣля́евъ. — Изда́ніе тре́тіе. — М.: Сѵнода́льная Тѵпогра́фія, 1897. — 30 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0