Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 19 ноября 2018 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 16.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

КНИГА МОЛЕБНЫХЪ ПѢНІЙ.

Послѣ́дованіе благода́рственнаго и моле́бнаго пѣ́нія ко Го́споду Бо́гу,
дарова́вшему Свою́ по́мощь Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ,
на испроверже́ніе крамо́лы, угрожа́вшія междоусо́біемъ и бѣ́дствіями Госуда́рству Всероссíйскому [въ лѣ́то 1825-е].

По Боже́ственнѣй Литургíи, бы́сть отъ собо́рныя це́ркве кре́стное хожде́ніе всего́ освяще́ннаго собо́ра, пою́щу ли́ку тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́... И егда́ достиго́ша угото́ваннаго посредѣ́ ца́рствующаго гра́да мѣ́ста, идѣ́же со́брано бѣ́ христолюби́вое во́инство и про́чіи правосла́вніи лю́діе, та́мо нача́ша моле́бное пѣ́ніе по ниженапи́санному чи́ну. Послѣди́ же нача́льствуяй архіере́й окропи́ знаме́на и во́инство освяще́нною водо́ю. Подо́бнѣ да сотвори́тся и въ про́чихъ вели́кихъ градѣ́хъ, по совѣ́ту нача́льствующаго архіере́я со градонача́льникомъ. Въ приходски́хъ же це́рквахъ, по соверше́ніи Боже́ственныя Литургíи, изы́дутъ священнослужащіи отъ свята́го олтаря́ и, ста́вше посредѣ́ це́ркве, начну́тъ си́це:

Діа́конъ глаго́летъ: Благослови́, влады́ко. И предстоя́тель возглаша́етъ: Сла́ва Святѣ́й, Единосу́щнѣй, и Животворя́щей и Нераздѣ́льнѣй Тро́ицѣ, всегда́, ны́нѣ, и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь. Чте́цъ: Трисвято́е, и по Отче на́шъ... Го́споди, поми́луй, 12. Сла́ва, и ны́нѣ. Пріиди́те, поклони́мся.., три́жды.

Пѣвцы́ пою́тъ по стихо́мъ псало́мъ 19-й:

Услы́шитъ тя́ Госпо́дь въ де́нь печа́ли, защи́титъ тя́ и́мя Бо́га Іа́ковля.

Съ на́ми Бо́гъ, разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Яко съ на́ми Бо́гъ.

По́слетъ ти́ по́мощь от Свята́го и отъ Сiо́на засту́питъ тя́. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Помяне́тъ вся́ку же́ртву твою́, и всесожже́нiе твое́ ту́чно бу́ди. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Да́стъ ти́ Госпо́дь по се́рдцу твоему́ и ве́сь совѣ́тъ тво́й испо́лнитъ. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Возра́дуемся о спасе́нiи твое́мъ, и во и́мя Го́спода Бо́га на́шего возвели́чимся. Испо́лнитъ Госпо́дь вся́ проше́нiя твоя́. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Ны́нѣ позна́хъ, я́ко спасе́ Госпо́дь христа́ Своего́, услы́шитъ его́ съ небесе́ свята́го Своего́: въ си́лахъ спасе́нiе десни́цы Его́. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Сíи на колесни́цахъ, и сíи на ко́нѣхъ: мы́ же во и́мя Го́спода Бо́га на́шего призове́мъ. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Тíи спя́ти бы́ша и падо́ша, мы́ же воста́хомъ и испра́вихомся. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Го́споди, спаси́ Царя́ и услы́ши ны́, въ о́ньже а́ще де́нь призове́мъ Тя́. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Сла́ва Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху.

Съ на́ми Бо́гъ, разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Яко съ на́ми Бо́гъ.

И ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ, ами́нь.

Съ на́ми Бо́гъ, разумѣ́йте, язы́цы, и покаря́йтеся. Яко съ на́ми Бо́гъ.

Чте́цъ: Аллилу́ія, аллилу́ія, аллилу́ія, сла́ва Тебѣ́, Бо́же. [Три́жды.]

[Ми́рная ектенія́:]

Діа́конъ: Ми́ромъ Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Діа́конъ: О свы́шнѣмъ ми́рѣ, и о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О ми́рѣ всего́ мíра, благостоя́ніи святы́хъ Бо́жіихъ церкве́й, и соедине́ніи всѣ́хъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О Святѣ́йшемъ Прави́тельствующемъ Сѵно́дѣ, [и о митрополи́тѣ на́шемъ и́мярекъ, его́же о́бласть], честнѣ́мъ пресви́терствѣ, во Христѣ́ діа́конствѣ, о все́мъ при́чтѣ и лю́дехъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ, Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ ИМПЕРАТОРѢ НИКОЛАѢ ПАВЛОВИЧѢ всея́ Россíи, и о Супру́гѣ ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О Ма́тери ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О Наслѣ́дникѣ ЕГО, Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Вели́комъ Кня́зѣ АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ, Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ КОНСТАНТИНѢ ПАВЛОВИЧѢ, о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Вели́комъ Кня́зѣ МИХАИЛѢ ПАВЛОВИЧѢ, и о Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ ЕЛЕНѢ ПАВЛОВНѢ, о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ Вели́кихъ Княжна́хъ: МАРІИ, ОЛЬГѢ и АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВНАХЪ, МАРІИ и ЕЛИСАВЕТѢ МИХАЙЛОВНАХЪ, о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ МАРІИ ПАВЛОВНѢ, и о Супру́гѣ ЕЯ, о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ АННѢ ПАВЛОВНѢ, и о Супру́гѣ ЕЯ, о все́й Пала́тѣ, и во́инствѣ Ихъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О пособи́ти и покори́ти подъ но́зѣ Ихъ вся́каго врага́ и супоста́та, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О ца́рствующемъ гра́дѣ се́мъ, и вся́комъ гра́дѣ и странѣ́, и вѣ́рою живу́щихъ въ ни́хъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О благорастворе́ніи возду́ховъ, о изоби́ліи плодо́въ земны́хъ, и вре́менѣхъ ми́рныхъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О пла́вающихъ, путеше́ствующихъ, неду́гующихъ, стра́ждущихъ, плѣне́нныхъ, и о спасе́ніи и́хъ, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О е́же дарова́ти на́мъ благода́ть отъ ны́нѣ и до вѣ́ка, вѣ́рою и любо́вію возвѣща́ти хвалу́ и благодаре́ніе Бо́гу на́шему, пода́вшему Держа́вѣ Благочести́вѣйшаго ИМПЕРАТОРА на́шего си́лу и утвержде́ніе, и возда́вшему на́мъ ра́дость спасе́нія Своего́, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О е́же послу́шати гла́съ моле́нія на́съ, недосто́йныхъ рабо́въ Свои́хъ, и до́брое намѣ́реніе и жела́ніе вѣ́рныхъ Свои́хъ, во благо́е всегда́ испо́лнити, и всегда́, я́ко Ще́дръ, благодѣ́яти на́мъ и Це́ркви свое́й Святѣ́й, и вся́кому вѣ́рному Своему́ рабу́ проше́нія дарова́ти, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

О е́же изба́вити Це́рковь Свою́ святу́ю и всѣ́хъ на́съ отъ вся́кія ско́рби, бѣды́, гнѣ́ва и ну́жды, и отъ всѣ́хъ враго́въ ви́димыхъ и неви́димыхъ; здра́віемъ же, долгоде́нствіемъ и ми́ромъ, и а́нгелъ Свои́хъ ополче́ніемъ вѣ́рныхъ Свои́хъ всегда́ огради́ти, Го́споду помо́лимся.

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Заступи́, спаси́, поми́луй и сохрани́ на́съ, [Бо́же, Твое́ю благода́тію].

Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Пресвяту́ю, Пречи́стую, [Преблагослове́нную, Сла́вную Влады́чицу на́шу Богоро́дицу и Приснодѣ́ву Марíю, со всѣ́ми святы́ми помяну́вше, са́ми себе́ и другъ дру́га, и ве́сь живо́тъ на́шъ Христу́ Бо́гу предади́мъ].

Ли́къ: Тебѣ́, Го́споди.

Іере́й возглаша́етъ: Яко подоба́етъ Тебѣ́ вся́кая сла́ва, [че́сть и поклоне́ніе, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ].

Ли́къ: Ами́нь.

Посе́мъ: Бо́гъ Госпо́дь, и яви́ся на́мъ... И тропари́ сія́, гла́съ 1:

Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́ и благослови́ достоя́ніе Твое́, побѣ́ды Благовѣ́рному ИМПЕРАТОРУ на́шему НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ на сопроти́вныя да́руя, и Твое́ сохраня́я Кресто́мъ Твои́мъ жи́тельство.

Сла́ва, гла́съ 3:

Твои́хъ благодѣя́ній и даро́въ ту́не, я́ко раби́ непотре́бніи сподо́бльшеся, Влады́ко, къ Тебѣ́ усе́рдно притека́юще, благодаре́ніе по си́лѣ прино́симъ, и Тебе́, я́ко Благодѣ́теля и Творца́ сла́вяще, вопіе́мъ: сла́ва Тебѣ́, Бо́же преще́дрый.

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице, христіа́номъ Помо́щнице, Твое́ предста́тельство стяжа́вше раби́ Твои́, благода́рно Тебѣ́ вопіе́мъ: ра́дуйся, Пречи́стая Богоро́дице Дѣ́во, и отъ всѣ́хъ на́съ бѣ́дъ Твои́ми моли́твами всегда́ изба́ви, еди́на вско́рѣ предста́тельствующая.

Діа́конъ: Во́нмемъ. Іере́й: Ми́ръ всѣ́мъ. Чте́цъ: И ду́хови твоему́. Діа́конъ: Прему́дрость, во́нмемъ.
Чте́цъ: Проки́менъ, гла́съ 7:

Кто́ Бо́гъ ве́лій, я́ко Бо́гъ на́шъ? Ты́ еси́ Бо́гъ, творя́й чудеса́.

Сти́хъ 1-й: Сказа́лъ еси́ въ лю́дехъ си́лу Твою́.

Сти́хъ 2-й: Рѣ́хъ: ны́нѣ нача́хъ, сія́ измѣ́на десни́цы Вы́шняго.

Сти́хъ 3-й: Помяну́хъ дѣла́ Госпо́дня, я́ко помяну́ отъ нача́ла чудеса́ Твоя́.

И паки: Кто́ Бо́гъ ве́лій...

Къ Кори́нѳяномъ посла́нія свята́го апо́стола Па́вла чте́ніе. [Зача́ло 172.]
Діа́конъ: Во́нмемъ.

Бра́тіе, Бо́гу благодаре́ніе, всегда́ побѣди́тели на́съ творя́щему о Христѣ́ Іису́сѣ и воню́ ра́зума Его́ явля́ющу на́ми во вся́комъ мѣ́стѣ. Яко Христо́во благоуха́ніе есмы́ Бо́гови въ спаса́емыхъ и въ погиба́ющихъ: о́вѣмъ у́бо воня́ сме́ртная въ сме́рть; о́вемъ же воня́ живо́тная въ живо́тъ. И къ си́мъ кто́ дово́ленъ? Царю́ же вѣко́въ нетлѣ́нному, неви́димому, еди́ному прему́дрому Бо́гу, че́сть и сла́ва во вѣ́ки вѣко́въ. Ами́нь.

Предстоя́тель: Ми́ръ ти́. Чте́цъ: И ду́хови твоему́. Діа́конъ: Прему́дрость.

Чте́цъ: Аллилу́ія, гла́съ 7: Госпо́дь крѣ́пость лю́демъ Свои́мъ да́стъ, Госпо́дь благослови́тъ лю́ди Своя́ ми́ромъ.

Та́же діа́конъ: И о сподо́битися на́мъ слы́шанію свята́го Ева́нгелія, Го́спода Бо́га мо́лимъ. Ли́къ: Го́споди, поми́луй, три́жды. Діа́конъ: Прему́дрость, про́сти, услы́шимъ свята́го Ева́нгелія. И предстоя́тель: Ми́ръ всѣ́мъ. Лю́діе: И ду́хови твоему́. Предстоя́тель: Отъ Луки́ свята́го Ева́нгелія чте́ніе. Ли́къ: Сла́ва Тебѣ́, Го́споди, сла́ва Тебѣ́. Діа́конъ: Во́нмемъ.

Предстоя́тель:

Во вре́мя о́но, входя́щу Іису́сови въ нѣ́кую ве́сь, срѣто́ша Его́ де́сять прокаже́нныхъ муже́й, и́же ста́ша издале́ча. И тíи вознесо́ша гла́съ, глаго́люще: Іису́се Наста́вниче, поми́луй ны́! И ви́дѣвъ, рече́ и́мъ: ше́дшее, покажи́теся свяще́нникомъ. И бы́сть иду́щимъ и́мъ, очи́стишася. Еди́нъ же отъ ни́хъ, ви́дѣвъ, я́ко исцѣлѣ́, возврати́ся, со гла́сомъ ве́ліимъ сла́вя Бо́га, и паде́ ни́цъ при ногу́ Его́, хвалу́ Ему́ воздая́; и то́й бѣ́ самаряни́нъ. Отвѣща́въ же Іису́съ рече́: не де́сять ли очи́стишася? да де́вять гдѣ́? Ка́ко не обрѣто́шася возвра́щшеся да́ти сла́ву Бо́гу, то́кмо иноплеме́нникъ се́й? И рече́ ему́: воста́въ, иди́; вѣ́ра твоя́ спасе́ тя́.

[Ли́къ: Сла́ва Тебѣ́, Го́споди, сла́ва Тебѣ́.]

По Ева́нгеліи же а́біе діа́конъ глаго́летъ ектенію́ сію́:

Поми́луй на́съ, Бо́же, по вели́цѣй ми́лости Твое́й, мо́лимся Ти, услы́ши и поми́луй.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Благочести́вѣйшемъ, Самодержа́внѣйшемъ Вели́комъ Госуда́рѣ на́шемъ, ИМПЕРАТОРѢ НИКОЛАѢ ПАВЛОВИЧѢ всея́ Россíи: о держа́вѣ, побѣ́дѣ, пребыва́ніи, ми́рѣ, здра́віи, спасе́ніи ЕГО, и Го́споду Бо́гу на́шему наипа́че поспѣши́ти и пособи́ти ЕМУ во всѣ́хъ, и покори́ти подъ но́зѣ ЕГО вся́каго врага́ и супоста́та.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Супру́гѣ Его́, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Ма́тери ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся Наслѣ́дникѣ ЕГО, Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Вели́комъ Кня́зѣ АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВИЧѢ, о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Цесаре́вичѣ и Вели́комъ Кня́зѣ КОНСТАНТИНѢ ПАВЛОВИЧѢ, о Благовѣ́рномъ Госуда́рѣ Вели́комъ Кня́зѣ МИХАИЛѢ ПАВЛОВИЧѢ, и о Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ ЕЛЕНѢ ПАВЛОВНѢ, о Благовѣ́рныхъ Госуда́рыняхъ Вели́кихъ Княжна́хъ: МАРІИ, ОЛЬГѢ и АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВНАХЪ, МАРІИ и ЕЛИСАВЕТѢ МИХАЙЛОВНАХЪ, о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ МАРІИ ПАВЛОВНѢ, и о Супру́гѣ ЕЯ, о Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ АННѢ ПАВЛОВНѢ, и о Супру́гѣ ЕЯ.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о Святѣ́йшемъ Прави́тельствующемъ Сѵно́дѣ, [а́ще подъ митрополи́томъ, приглаго́летъ: и о митрополи́тѣ на́шемъ, и́мярекъ, его́же о́бласть] и все́й во Христѣ́ бра́тіи на́шей.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ моли́мся о все́мъ Ихъ христолюби́вомъ во́инствѣ.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся, о е́же прія́ти Го́споду Спаси́телю на́шему исповѣ́даніе и благодаре́ніе на́съ, недосто́йныхъ рабо́въ Свои́хъ, я́ко не отъ неи́стовствующія крамо́лы, злоумышля́вшія на испроверже́ніе Вѣры Правосла́вныя и Престо́ла, и на раззоре́ніе всего́ Ца́рства Россíйскаго, яви́лъ е́сть на́мъ заступле́ніе и спасе́ніе Свое́.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Якоже ны́нѣ ми́лостивно услы́шалъ еси́ моли́твы рабо́въ Твои́хъ, Го́споди, и яви́лъ еси́ на ни́хъ благоутро́біе человѣколю́бія Твоего́, си́це и въ пре́дняя не презира́я, испо́лни во сла́ву Твою́ вся́ блага́я хотѣ́нія вѣ́рныхъ Твои́хъ, и яви́ всѣ́мъ на́мъ бога́тую ми́лость Твою́, вся́ на́мъ согрѣше́нія презира́я, мо́лимся Ти́, услы́ши и поми́луй.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Еще́ мо́лимся о во́инѣхъ на́шихъ, неи́стовую крамо́лу истреби́вшихъ, и ду́ши своя́ за Вѣ́ру, Царя́ и Оте́чество положи́вшихъ, я́ко да да́стъ и́мъ Ца́рь сла́вы, въ де́нь пра́веднаго воздая́нія, вѣнцы́ нетлѣ́нія; на́съ же всѣ́хъ во благоче́стіи и единомы́сліи соблюде́тъ и утверди́тъ.

Ли́къ: Го́споди поми́луй, три́жды.

Іере́й же возгла́съ: Услы́ши ны́, Бо́же Спаси́телю на́шъ, [упова́ніе всѣ́хъ конце́въ земли́ и су́щихъ въ мо́ри дале́че, и ми́лостивъ, ми́лостивъ бу́ди, Влады́ко, о грѣсѣ́хъ на́шихъ, и поми́луй ны́. Ми́лостивъ бо и человѣколю́бецъ Бо́гъ еси́, и Тебѣ́ сла́ву возсыла́емъ, Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху, ны́нѣ и при́сно и во вѣ́ки вѣко́въ].

Ли́къ: Ами́нь. Діако́нъ: Го́споду помо́лимся. Ли́къ: Го́споди поми́луй.

Іере́й же со со вся́кимъ внима́ніемъ и умиле́ніемъ, чте́тъ моли́тву сію́ велегла́сно:

Го́споди Іису́се Христе́ Бо́же на́шъ, Бо́же вся́кого милосе́рдія и щедро́тъ, Его́же ми́лость безмѣ́рна и человѣколю́бія неизслѣ́димая пучи́на, ко Твоему́ вели́честву припа́дающе со стра́хомъ и тре́петомъ, я́ко раби́ недосто́йніи, благодаре́ніе Твоему́ благоутро́бію о Твои́хъ благодѣя́ніихъ на рабѣ́хъ Твои́хъ бы́вшихъ, ны́нѣ смире́нно принося́ще, я́ко Го́спода, Влады́ку и Благодѣ́теля сла́вимъ, хва́лимъ, пое́мъ и велича́емъ и, припа́дающе, па́ки благодари́мъ, Твое́ безмѣ́рное и неизрече́нное милосе́рдіе смире́нно моля́ще. Да я́коже ны́нѣ моле́нія рабо́въ Твои́хъ прія́ти и ми́лостивно испо́лнити сподо́билъ еси́, и во пре́дняя въ Твое́й и и́скренняго любви́, и во всѣ́хъ добродѣ́телехъ преспѣва́ющихъ, Твоя́ благодѣя́нія всѣ́хъ вѣ́рныхъ Твои́хъ получи́ти; Це́рковь Твою́ святу́ю, Ца́рство Всероссíйское и гра́дъ се́й [или́: ве́сь сію́, или́ оби́тель сію́] отъ вся́каго зла́го обстоя́нія избавля́я, и ми́ръ и безмяте́жіе тѣ́мъ да́руя, Тебѣ́ со Безнача́льнымъ Твои́мъ Отце́мъ, и Пpесвяты́мъ, и Благи́мъ, и Единосу́щнымъ Твои́мъ Ду́хомъ, во Еди́номъ Существѣ́ сла́вимому Бо́гу, всегда́ благодаре́ніе приноси́ти и преблага́я глаго́лати и воспѣ́ти сподо́биши.

И а́біе велегла́снѣйше возглаша́етъ:
Сла́ва Тебѣ́, Бо́гу, Спаси́телю всѣ́хъ, во вѣ́ки вѣко́въ. Ли́къ: Ами́нь.

И а́біе пое́тъ пѣ́снь свята́го Амвро́сія, епи́скопа Медіола́нскаго, сíесть:

Тебе́ Бо́га хва́лимъ, Тебе́ Го́спода исповѣ́дуемъ, Тебе́ превѣ́чнаго Отца́ вся́ земля́ велича́етъ; Тебѣ́ вси́ а́нгели, Тебѣ́ небеса́ и вся́ си́лы, Тебѣ́ херуви́ми и серафи́ми непреста́нными гла́сы взыва́ютъ: свя́тъ, свя́тъ, свя́тъ, Госпо́дь Бо́гъ Савао́ѳъ, по́лны су́ть небеса́ и земля́ вели́чества сла́вы Твоея́. Тебе́ пресла́вный апо́стольскій ли́къ, Тебе́ проро́ческое хвале́бное число́, Тебе́ хва́литъ пресвѣ́тлое му́ченическое во́инство; Тебе́ по все́й вселе́ннѣй исповѣ́дуетъ свята́я Це́рковь: Отца́ непостижи́маго вели́чества, покланя́емаго Твоего́ и́стиннаго и единоро́днаго Сы́на, и Свята́го Утѣ́шителя Ду́ха. Ты́, Царю́ сла́вы, Христе́, Ты́ Отца́ присносу́щный Сы́нъ еси́, Ты́ ко избавле́нію пріе́мля человѣ́ка, не возгнуша́лся еси́ дѣви́ческаго чре́ва; Ты́ одолѣ́въ сме́рти жа́ло, отве́рзлъ еси́ вѣ́рующимъ Ца́рство Небе́сное. Ты́ одесну́ю Бо́га сѣди́ши во сла́вѣ Отчей, Судія́ пріити́ вѣ́ришися. Тебе́ у́бо про́симъ: помози́ рабо́мъ Твои́мъ, и́хже честно́ю Твое́ю кро́вію искупи́лъ еси́; сподо́би со святы́ми Твои́ми въ вѣ́чнѣй сла́вѣ Твое́й ца́рствовати. Спаси́ лю́ди Твоя́, Го́споди, и благослови́ достоя́ніе Твое́; испра́ви я́, и вознеси́ и́хъ во вѣ́ки; во вся́ дни благослови́мъ Тебе́ и восхва́лимъ и́мя Твое́ во вѣ́къ и во вѣ́къ вѣ́ка. Сподо́би, Го́споди, въ де́нь се́й безъ грѣха́ сохрани́тися на́мъ; поми́луй на́съ, Го́споди, поми́луй на́съ; бу́ди ми́лость Твоя́, Го́споди, на на́съ, я́коже упова́хомъ на Тя́. На Тя́, Го́споди, упова́хомъ, да не постыди́мся во вѣ́ки, ами́нь.

Діа́конъ: Прему́дрость. И отпу́стъ со Кресто́мъ.
Діа́конъ:

Благоде́нственное и ми́рное житіе́, здра́віе же и спасе́ніе, и во все́мъ благо́е поспѣше́ніе, на враги́ же побѣ́ду и одолѣ́ніе, пода́ждь, Го́споди, Благочести́вѣйшему, Самодержа́внѣйшему, Вели́кому Госуда́рю на́шему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ всея́ Россíи, и Супру́гѣ ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ АЛЕКСАНДРѢ ѲЕОДОРОВНѢ, Ма́тери ЕГО, Благочести́вѣйшей Госуда́рынѣ ИМПЕРАТРИЦѢ МАРІИ ѲЕОДОРОВНѢ, Наслѣ́днику ЕГО, Благовѣ́рному Госуда́рю Вели́кому Кня́зю АЛЕКСАНДРУ НИКОЛАЕВИЧУ, Благовѣ́рному Госуда́рю, Цесаре́вичу и Вели́кому Кня́зю КОНСТАНТИНУ ПАВЛОВИЧУ, Благовѣ́рному Госуда́рю Вели́кому Кня́зю МИХАИЛУ ПАВЛОВИЧУ, и Супру́гѣ ЕГО, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ ЕЛЕНѢ ПАВЛОВНѢ, Благовѣ́рнымъ Госуда́рынямъ Вели́кимъ Княжна́мъ: МАРІИ, ОЛЬГѢ и АЛЕКСАНДРѢ НИКОЛАЕВНАМЪ, МАРІИ и ЕЛИСАВЕТѢ МИХАЙЛОВНАМЪ, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ МАРІИ ПАВЛОВНѢ, и Супру́гу ЕЯ, Благовѣ́рной Госуда́рынѣ Вели́кой Княги́нѣ АННѢ ПАВЛОВНѢ, и Супру́гу ЕЯ, и сохрани́ Ихъ на мно́гая лѣ́та.

Пѣвцы́ пою́тъ: Мно́гая лѣ́та.., на о́ба ли́ка по три́жды.
Діа́конъ:

Во блаже́нномъ успе́ніи вѣ́чный поко́й пода́ждь, Го́споди, гра́фу Михаи́лу и всѣ́мъ во́инамъ, ду́ши своя́ за Вѣ́ру, Царя́ и Оте́чество положи́вшимъ, и сотвори́ имъ́ вѣ́чную па́мять.

Пѣвцы́ пою́тъ: Вѣ́чная па́мять.., на о́ба ли́ка по три́жды.

Всему́ вѣ́рному, хра́брому, христолюби́вому Всероссíйскому во́инству, мно́гая лѣ́та.

Пѣвцы́ пою́тъ: Мно́гая лѣ́та.., на о́ба ли́ка по три́жды.

Источникъ: Послѣ́дованіе благода́рственнаго и моле́бнаго пѣ́нія ко Го́споду Бо́гу, дарова́вшему Свою́ по́мощь Благочести́вѣйшему Госуда́рю на́шему ИМПЕРАТОРУ НИКОЛАЮ ПАВЛОВИЧУ, на испроверже́ніе крамо́лы, угрожа́вшія междоусо́біемъ и бѣ́дствіями Госуда́рству Всероссíйскому. — М.: Въ Сѵнода́льной Типогра́фіи, 1826. — 12 л.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0