Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 19 iюня 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 19.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ное́мврія въ 11-й де́нь.
Слу́жба свята́го и блаже́ннаго Макси́ма, Христа́ ра́ди юро́диваго, Моско́вскаго чудотво́рца.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., [1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ:] стихи́ры свята́го на 6, гла́съ 4:

Юро́дивыми притворе́ніи мудреца́ зло́бы обезу́милъ еси́, блаже́нне, соверша́я сла́вная, дѣ́йствуя зна́менія, де́моны отгоня́я, просвѣща́я су́щія въ нощи́ грѣхо́внѣй, о́тче, и у́мъ несмуще́нъ посредѣ́ мо́лвъ соблю́лъ еси́, Макси́ме, безстра́стіе отъ Бо́га пріи́мъ. [Два́жды.]

Свѣ́та незаходи́маго зри́тель бы́въ, о́тче, мірски́ми красота́ми не восхотѣ́лъ еси́ наслажда́тися и, пло́ть презрѣ́въ, прирадѣ́лъ еси́ о души́, и то́й добродѣ́телей свѣ́тлостію свѣщу́ украси́въ, незаходи́мымъ сія́ніемъ облиста́емь, Го́сподеви предстоя́, о на́съ моли́ся, свяще́нное твое́ преставле́ніе пра́зднующихъ. [Два́жды.]

Сосу́дъ Свята́го Ду́ха освяще́нъ сотвори́лъ еси́ себе́, о́тче. Сего́ ра́ди и къ подвиго́мъ прилѣ́жно впери́въ у́мъ, Макси́ме, и на ду́сѣхъ нечи́стыхъ вла́сть пріи́мъ, богоно́се, си́хъ моли́твою уязвля́еши и отъ человѣ́къ отго́ниши. И ны́нѣ престо́лу всѣ́хъ Царя́ предстои́ши, о на́съ моля́ся, вѣ́рно тя́ сла́вящихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 8:

Человѣ́че Бо́жій, Макси́ме чу́дный, ты́ у́бо, возше́дъ на лѣ́ствицу добродѣ́телей, по не́йже вше́лъ еси́ къ го́рнему Іерусали́му и та́мо узрѣ́лъ еси́ жела́емаго Христа́. Его́же ра́ди пло́ть твою́ изнури́лъ еси́ и тѣ́ло ме́ртвенное на безсме́ртную жи́знь измѣни́лъ еси́. И о на́съ непреста́нно моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ, гла́съ то́йже]:

Ца́рь Небе́сный [за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. Чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5 и 6.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

До́мъ и жили́ще* Ду́ха Пресвята́го,* прему́дре Макси́ме, бы́лъ еси́.* Тѣ́мже и на́съ до́мы Того́ содѣ́лай,* святу́ю твою́ па́мять почита́ющихъ.

Сти́хъ: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ* и упова́етъ на Него́.

Житіе́ твое́, я́ко со́лнце,* въ сердца́ вѣ́рныхъ возсія́,* чудеса́ испуща́я.* Тѣ́мже и на́съ свѣ́томъ невече́рнимъ озари́,* всечестну́ю твою́ па́мять почита́ющихъ.

Сти́хъ: Пра́ведникъ, я́ко фи́никсъ, процвѣте́тъ,* я́ко ке́дръ, и́же въ Лива́нѣ, умно́жится.

Не преста́й моля́ся, Макси́ме,* о при́сныхъ твои́хъ рабѣ́хъ,* я́же духо́внымъ твои́мъ житіе́мъ просвѣти́лъ еси́,* да вси́ честно́е твое́ пра́зднство,* веселя́щеся, почита́емъ.

Сла́ва, гла́съ 6:

Рачи́тель бы́въ, о́тче, небе́снаго житія́ и равностоя́тель безпло́тныхъ си́лъ, Макси́ме преблаже́нне, Россíйское утвержде́ніе, Моско́вскій свѣти́льниче и вселе́нныя удобре́ніе. Пріиди́ ны́нѣ къ на́мъ, пра́зднующимъ пресвѣ́тлую па́мять твою́, и пріими́ ма́лое на́ше моле́ніе, испроси́ на́мъ у Христа́ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, [богоро́диченъ, гла́съ то́йже]:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, [возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша].

Тропа́рь, гла́съ 5:

Нагото́ю тѣле́сного и терпѣ́ніемъ обнажи́лъ еси́ вра́жія кова́рствія, облича́я неподо́бное его́ дѣя́ніе, зѣ́льнѣ стражда́ со́лнечный ва́ръ и ну́ждныя вели́кія сту́дени, мра́за и огня́ не чу́лъ еси́, Бо́жіею по́мощію покрыва́емь, Макси́ме прему́дре, о вѣ́рою творя́щихъ па́мять твою́ че́стно и усе́рдно притека́ющихъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ моли́ изба́витися отъ бѣ́дъ и паде́нія избѣжа́ти.

Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ, по гла́су:

[Ра́дуйся, две́ре Госпо́дня непроходи́мая; ра́дуйся, стѣно́ и покро́ве притека́ющихъ къ Тебѣ́; ра́дуйся, необурева́емое приста́нище и неискусобра́чная, ро́ждшая пло́тію Творца́ Твоего́ и Бо́га, моля́щи не оскудѣва́й о воспѣва́ющихъ и кла́няющихся Рождеству́ Твоему́.]НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь то́йже, [два́жды]. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное.

Тве́рдаго адама́нта и столпа́ непоколеби́ма вра́жіими прило́ги, богоно́снаго Макси́ма пѣ́сньми почти́мъ: терпѣ́ніемъ бо вои́стинну посрами́вша сопроти́внаго врага́, и безъ вѣ́сти его́ сотвори́вша, и ны́нѣ моля́щася о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ужа́сно чу́до зача́тія и несказа́ненъ о́бразъ Рождества́ въ Тебѣ́ позна́ся, Приснодѣ́во Чи́стая, ужаса́етъ мо́й у́мъ и удивля́етъ по́мыслъ, сла́ва Твоя́, Богоро́дице, во всѣ́хъ простре́ся ко спасе́нію ду́шъ на́шихъ.

По 2-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Посто́мъ, и воздержа́ніемъ, и на земли́ лега́ніемъ увяди́лъ еси́ плотскíя стра́сти, ду́шу же просвѣти́лъ еси́ и на небесѣ́хъ отъ Христа́ вели́ко возме́здіе воспрія́лъ еси́. Тѣ́мъ благоугоди́лъ еси́ Бо́гу, досто́инъ сосу́дъ чуде́съ и по кончи́нѣ яви́лся еси́ притека́ющимъ къ ра́цѣ моще́й твои́хъ, Макси́ме преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Обнови́ла еси́, Чи́стая, Боже́ственнымъ Рождество́мъ Твои́мъ истлѣ́вшее во страсте́хъ земноро́дныхъ ме́ртвенное существо́ и воздви́гла еси́ вся́ отъ сме́рти къ жи́зни нетлѣ́нія. Тѣ́мже Тя́ по до́лгу блажи́мъ вси́, Дѣ́во Препросла́вленная, я́коже прорекла́ еси́.

По Хвали́те и́мя Госпо́дне...

Припѣ́въ: Ублажа́емъ тя́, святы́й пра́ведный Макси́ме, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши за на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4: Подо́бенъ: Ско́ро предвари́.

Яви́лся еси́ чу́денъ въ терпѣ́ніи твое́мъ, вся́чески Христо́ви угоди́лъ еси́, преблаже́нне Макси́ме, му́дрою мы́слію утверди́лъ еси́ ду́шу твою́, порабо́тивъ плотска́я мудрова́нія ду́ху и избра́въ до́брая, е́же Бо́га ра́ди тружда́тися, му́жески глаго́лалъ еси́: а́ще и я́ра зима́, но сла́докъ ра́й; болѣ́зненно е́же тружда́тися, но блаже́нно воспрія́тіе. Тѣ́мже, преблаже́нне, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тебе́ велича́емъ, Богоро́дице, вопію́ще: Ты́ еди́на благослове́нная, изъ Тебе́ бо неизрече́нно роди́ся Христо́съ Бо́гъ на́шъ.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гла́съ 4]: Возвесели́тся пра́ведникъ о Го́сподѣ* и упова́етъ на Него́. Сти́хъ: Услы́ши, Бо́же, гла́съ мо́й, внегда́ моли́ти ми ся къ Тебѣ́. Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 8:

Человѣ́че Бо́жій, Макси́ме чу́дный, ты́ у́бо, возше́дъ на лѣ́ствицу добродѣ́телей, по не́йже возше́лъ еси́ къ го́рнему Іерусали́му и та́мо узрѣ́лъ еси́ жела́емаго Христа́. Его́же ра́ди пло́ть твою́ изнури́лъ еси́ и тѣ́ло ме́ртвенное на безсме́ртную жи́знь измѣни́лъ еси́. И о на́съ непреста́нно моли́ся дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

[Кано́нъ Богоро́дицы, со ирмосо́мъ, на 6 и свята́го два́ кано́на, на 8.]

Кано́нъ [свята́го], гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Мо́ря чермну́ю пучи́ну невла́жными стопа́ми дре́вній пѣшеше́ствовавъ Изра́иль, крестообра́зными Моисе́овыма рука́ма Амали́кову си́лу въ пусты́ни побѣди́лъ е́сть.

Прича́стіемъ е́же къ Бо́гу, преподо́бне, свѣ́тъ бы́лъ еси́ и, къ Нему́ отлучи́вся, Макси́ме блаже́нне, жела́ніемъ кра́йнимъ, благи́мъ наде́ждамъ свои́мъ, о́тче, исполне́ніе прія́лъ еси́.

Жела́ніемъ е́же къ Бо́гу распала́емь, мíръ оста́вилъ еси́, спу́тника, о́тче, обрѣ́тъ, Христа́, Макси́ме сла́вне, съ Ни́мже стезю́ проше́лъ еси́ спаси́тельную, ра́дуяся.

Обогати́тися ника́коже истоща́емыми возжелѣ́въ, бога́тство и сла́ву вре́менную, му́дре, и пи́щу мимотеку́щую, и мірско́е достоя́ніе доблему́дренно отри́нулъ еси́.

Богоро́диченъ: Кра́сную, и избра́нную, и всечестну́ю разумѣ́въ Тя́, Сы́нъ Бо́жій, Пренепоро́чная, Сы́нъ Тво́й бы́сть, сы́ны сотвори́ благода́тію, Влады́чице, чту́щія Тя́.

Инъ кано́нъ, гла́съ 4.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Триста́ты крѣ́пкія, Рожде́йся отъ Дѣ́вы, безстра́стія во глубинѣ́, души́ трича́стное потопи́, молю́ся, да Тебѣ́, я́ко въ тимпа́нѣ, во умерщвле́ніи тѣлесе́ побѣ́дное воспою́ пѣ́ніе.

Пода́ждь ми́, Христе́, Ду́ха Твоего́ благода́ть, да по достоя́нію воспою́ пѣ́снь но́ву отъ усте́нъ мои́хъ въ па́мять Твоего́ уго́дника Макси́ма преблаже́ннаго.

Иже кре́стъ на ра́мо взе́мъ, блаже́нне, и жела́емаго ти́ оте́чества дости́гъ, го́рняго Іерусали́ма, и въ не́мъ со а́нгелы лику́еши, юро́де прему́дрый, моли́ся о на́съ, чту́щихъ па́мять твою́ всечестну́ю.

Бу́йствомъ премѣни́въ мірско́е мудрова́ніе, о́тче, непокрове́нно тѣ́ло имѣ́я, блаже́нне, покры́й на́ша стра́сти, богому́дре, да твои́ми моли́твами отъ бѣ́дъ избавля́емся.

Богоро́диченъ: Успи́ души́ моея́ свирѣ́пую во́лну, я́ко мно́жество прегрѣше́ній, искуше́ній и печа́ли, Влады́чице, воста́ша на мя́, но Сама́ мя́ спаси́.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Весели́тся о Тебѣ́ Це́рковь Твоя́, Христе́, зову́щи: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, и прибѣ́жище, и утвержде́ніе.

Усе́рдно къ мы́сленнымъ совлече́ся дѣя́ніемъ, побѣжда́я вра́жія полки́ Боже́ственнымъ посо́біемъ Ду́ха.

Ра́нами, и моли́твеннымъ воздержа́ніемъ, и біе́ніи, преподо́бне, стра́сти мірскíя, о́тче Макси́ме, уязви́лъ еси́.

Умори́ша врага́ по́стницы Твои́, Іису́се, умерщвле́ніе ра́достно, Влады́ко, Твое́ живоно́сное возжелѣ́вше.

Богоро́диченъ: Избавля́ющаго человѣ́ки преслуша́нія, лю́таго паде́нія, всему́ Вино́внаго, Чи́стая и Всенепоро́чная, родила́ еси́.

Инъ.

Ирмо́съ: Лу́къ си́льныхъ изнемо́же, и немощству́ющіи препоя́сашася си́лою, сего́ ра́ди утверди́ся въ Го́сподѣ се́рдце мое́.

Умо́мъ ве́сь къ премíрнымъ взе́мся, блаже́нне, юро́дъ прозва́лся еси́, о́тче, и на́съ, умовре́дныхъ, сохрани́, да неврежде́ни пребу́демъ козньми́ чужда́го, и тебе́ ублажа́емъ, Макси́ме преблаже́нне.

Ва́ромъ со́лнечнымъ опаля́емь, о́тче, и на́съ, пали́мыхъ грѣхо́вными страстьми́, ороси́ твои́ми моли́твами, да непреста́нно воспѣва́емъ па́мять твою́, Макси́ме прехва́льне.

Зимо́ю томи́мь, свя́те, небре́глъ еси́ о тѣ́лѣ пе́рстнѣмъ и ны́нѣ наслажда́ешися ра́йскія добро́ты. И на́мъ проси́ оставле́нія, озло́бленнымъ прило́ги чужда́го, да тебе́ ублажа́емъ, о́тче богому́дре.

Богоро́диченъ: Яже еди́на въ напа́стехъ и ско́рбехъ защища́ющи, подъ кро́въ Тво́й, Пречи́стая, прибѣ́гша тѣ́плѣ, пріими́, я́ко Преблага́я, е́же отъ се́рдца моего́ моле́ніе.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Свѣ́томъ Боже́ственнымъ озаря́емь, въ пу́ть, веду́щій къ Боже́ственнымъ сія́ніемъ, ходи́лъ еси́ вѣ́рно, о́тче преподо́бне, и вра́жіихъ отбѣ́глъ еси́ прило́гъ, и сы́нъ свѣ́та и дне́ яви́лся еси́, Макси́ме богоблаже́нне.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Повелѣ́нное.

Отче богому́дре и преблаже́нне Макси́ме, кра́сная мíра сего́ я́ко уме́ты вмѣни́въ, ве́сь, умо́мъ измѣни́вся, измѣ́ншемуся на́съ ра́ди Христу́ послѣ́довалъ еси́, и юро́дъ Его́ ра́ди наре́клся еси́ и отъ неразу́мныхъ ско́рби претерпѣ́лъ еси́. И ны́нѣ о на́съ моли́ся, па́мять твою́ вѣ́рно сла́вящихъ, прехва́льне.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Предста́тельнице вѣ́рныхъ, Богороди́тельнице, скорбя́щихъ ра́досте и пла́чущихъ вели́кое утѣше́ніе, отъ чре́ва Твоего́, Дѣ́во, всесвята́го преесте́ственно Ро́ждшагося непреста́нно моли́ съ Макси́момъ преблаже́ннымъ изба́вити на́съ въ ча́съ испыта́нія лю́таго осужде́нія.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Вознесе́на Тя́ ви́дѣвши Це́рковь на Крестѣ́, Со́лнце пра́ведное, ста́ въ чи́нѣ свое́мъ, досто́йно взыва́ющи: сла́ва си́лѣ Твое́й, Го́споди.

Соедини́вся къ стезѣ́ пра́вды, въ богоспаса́емый Боже́ственный гра́дъ вше́лъ еси́, преподо́бне, спаси́тельнымъ сія́ніемъ обогати́вся.

Единообра́зный, преподо́бне, смы́слъ богоно́сный ви́дѣвъ, боже́ственными повѣстьми́ и боже́ственною оде́ждею одѣ́ялся еси́.

Се́рдце твое́ скрижа́ль очище́ну, Свята́го Ду́ха благода́ть, обрѣ́тши, о́тче, написа́ соверше́нное безстра́стіе и любо́вь нелицемѣ́рну.

Богоро́диченъ: Сѣдя́й на престо́лѣ превознесе́ннѣ херуви́мстѣмъ, я́ко престо́лъ, Тя́ имѣ́я, на рукѣ́ Твое́й почи́, Марíе Богоневѣ́сто, Препросла́вленный Бо́гъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Любве́ ра́ди, Ще́дре, Твоего́ о́браза на Крестѣ́ Твое́мъ ста́лъ еси́, и раста́яшася язы́цы: Ты́ бо еси́, Человѣколю́бче, крѣ́пость моя́ и хвале́ніе.

Любве́ сро́дниковъ отре́клся, блаже́нне, любо́вію Христо́вою уязвля́емь, и пло́ть, я́коже рабы́ню, ду́хови покори́въ, надъ страстьми́ ца́рь показа́лся еси́, о́тче. И на́съ, плѣне́нныхъ грѣхо́вными страстьми́, свободи́, богому́дре.

Стезе́ю приско́рбнаго пути́ ше́ствовавъ, блаже́нне, и простра́ннаго жили́ща доше́дъ, съ безпло́тными ликовствова́ти сподо́бился еси́, о́тче богоно́се.

Вла́сть пріи́мъ на дусѣ́хъ нечи́стыхъ, о́тче Макси́ме, си́хъ отъ человѣ́къ прогоня́еши, вся́кими неду́ги боля́щія исцѣлѣва́еши, съ вѣ́рою приходя́щія къ ра́цѣ моще́й твои́хъ.

Богоро́диченъ: Ми́лости Твое́й сподо́би мя́, благоми́лостивное Сло́во ро́ждши, и ны́нѣ, Влады́чице, прибѣга́юща мя́ къ Тебѣ́ спаси́.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Ты́, Го́споди, мо́й Свѣ́тъ, въ мíръ прише́лъ еси́, Свѣ́тъ Святы́й, обраща́яй изъ мра́чна невѣ́дѣнія вѣ́рою воспѣва́ющія Тя́.

Пресвѣ́тлую зарю́, Макси́ме, пріи́мь, я́ко со́лнце, яви́лся еси́ и де́монскую тму́ отгна́лъ еси́, достосла́вне.

Твои́мъ жела́ніемъ, Христе́, отве́ргъ все́ преподо́бный жела́ніе тѣле́сное, я́коже сгре́біе мірско́е оттрясе́.

Си́лою Боже́ственною ду́шу укрѣпи́въ, въ мíръ всели́лся еси́, опустѣва́я стра́сти, о́тче богому́дре Макси́ме.

Богоро́диченъ: Раче́ніе преста́ тлѣ́нное, Дѣ́ва бо нетлѣ́нно роди́ Бо́га Сло́ва, па́че естества́ и сло́ва Дѣ́ва пребыва́етъ.

Инъ.

Ирмо́съ: Возсія́й ми́, Го́споди, свѣ́тъ повелѣ́ній Твои́хъ, я́ко къ Тебѣ́ ду́хъ мо́й у́тренюетъ и пое́тъ Тя́: Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, и къ Тебѣ́ прибѣга́ю, Царю́ ми́ра.

Юро́дъ яви́лся еси́ изволе́ніемъ, о́тче, и о́ному ди́вному Андре́ю послѣ́довалъ еси́. И я́коже то́й ви́дѣ духо́вныма очи́ма Богоро́дицу на возду́сѣ, за мíръ моля́щуюся, ты́ же ны́нѣ зри́ши Святу́ю Тро́ицу, моля́ся непреста́нно о душа́хъ на́шихъ.

Ревни́тель бы́въ ди́вному Симео́ну, пусты́ню и све́рстника оста́вльшему, и юро́дство на ся́ возложи́вшему, и го́рнія митропо́ліи дости́гшу, съ ни́мже ны́нѣ и ты́ наслажда́ешися, и на́съ помина́й, пра́зднующихъ па́мять твою́ всечестну́ю.

Вторы́й Твердисло́въ въ Россíи показа́лся еси́, о́тче Макси́ме, непокрове́но тѣ́ло имѣ́я, покры́й на́съ покро́вомъ моли́твъ твои́хъ, да не уязви́тъ на́съ уязви́вый пра́отца преступле́ніемъ.

Богоро́диченъ: Отъ ко́рене исто́чникъ и вину́ нетлѣ́нія, Тя́, Дѣ́во, вси́ вѣ́рніи хвала́ми почита́емъ: Ты́ бо Ѵпоста́сное на́мъ Безсме́ртіе родила́ еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Пожру́ Ти со гла́сомъ хвале́нія, Го́споди, Це́рковь вопіе́тъ Ти́, отъ бѣсо́вскія кро́ве очи́щшися, ра́ди ми́лости отъ ре́бръ Твои́хъ исте́кшею кро́вію.

Умъ тво́й ве́сь къ Бо́гу простира́я непреста́нными поуче́ніи, плотску́ю любо́вь не пощадѣ́лъ еси́, благи́хъ тебѣ́ хода́тайству, Макси́ме, присвое́ніе.

Ни скве́рны, ни вра́ски прія́лъ еси́, блаже́нне, посредѣ́ тебѣ́ мíра живу́щу, честны́ми же па́че мольба́ми твои́ми очища́еши отъ душе́вныя скве́рны притека́ющія.

Ты́, плотски́хъ мудрова́ній вы́шше имѣ́я по́мыслъ, не уязви́лся еси́, посредѣ́ же́нъ обнажа́емь: безстра́стія бо оде́ждею, Макси́ме, одѣ́ялся еси́.

Богоро́диченъ: Усты́, и по́мысломъ, и се́рдцемъ, Пресвята́я Богоро́дице, Тя́ проповѣ́дуемъ: Тобо́ю Бо́гу примири́хомся, отринове́нніи преступле́ніемъ пе́рвѣе пра́отца.

Инъ.

Ирмо́съ: Очище́ніе на́мъ, Христе́, и спасе́ніе, Влады́ко, возсія́лъ еси́ отъ Дѣ́вы, да я́ко проро́ка отъ звѣ́ря морска́го пе́рсей Іо́ну, отъ тли́ исхити́ши всего́ Ада́ма всеро́дна па́дшаго.

На безстра́стія го́ру возше́дъ добродѣ́тельми, на враги́ храбо́рникъ чу́денъ показа́лся еси́: и ны́нѣ моли́ся Христу́ Бо́гу о Благовѣ́рномъ Импера́торѣ [и́мярекъ], на иноплеме́нныя посо́бствуя, я́ко да твои́ми моли́твами проти́вніи побѣжда́ются.

Чуде́съ исто́чникъ ра́ка твоя́ яви́ся, Макси́ме блаже́нне, отъ нея́же оби́льно вси́ притека́ющіи пріе́млютъ тѣлесе́мъ здра́віе и душа́мъ спасе́ніе твои́ми моли́твами.

Прему́дростію ра́зума объя́тъ, о́тче, су́етную му́дрость бу́йствомъ премину́лъ еси́ и утае́ная отъ му́дрыхъ и разу́мныхъ Тро́ическимъ благоволе́ніемъ позна́лъ еси́.

Богоро́диченъ: Моисе́й въ купинѣ́ Тя́ ви́дѣ, въ горѣ́ пріе́млющу нестерпи́мый Божества́ о́гнь неопа́льно, тѣ́мъ Тя́ вси́ пѣ́сньми велича́емъ.

Конда́къ, гла́съ 2:

Вы́шнія красоты́ жела́я, ни́жнія сла́дости и тѣле́сная одѣя́нія въ ничто́же вмѣни́лъ еси́ и нестяжа́ніе па́че су́етнаго мíра возлюби́лъ еси́. Ангельское житіе́ проходя́, сконча́лся еси́, блаже́нне Макси́ме: съ ни́миже Христа́ моли́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Икосъ:

Ангелъ на земли́ житіе́мъ показа́вся, а́нгельскія полки́ удиви́лъ еси́, и де́моны устраши́лъ еси́, и человѣ́ки просвѣти́лъ еси́ чуде́съ твои́хъ заря́ми, богоно́се и преблаже́нне о́тче на́шъ Макси́ме. И ны́нѣ на́съ вразуми́ воспѣва́ти пѣ́снь къ твоему́ хвале́нію, ра́достнымъ гла́сомъ си́це глаго́лющихъ: ра́дуйся, оста́вивый тлѣ́нное мудрова́ніе и пріе́мый нетлѣ́нный вѣне́цъ; ра́дуйся, терпѣли́вый душе́ю; ра́дуйся, цѣлому́дренный ра́зумомъ и къ Бо́гу воззрѣ́ніемъ; ра́дуйся, предо́блій юро́де, и́же злоко́зненнаго врага́ подъ нога́ми сотры́й; ра́дуйся, я́ко ни́жнее мудрова́ніе оста́вль и вы́шняго Ца́рствія дости́гій; ра́дуйся, цѣли́телю болѣ́зней и отгони́телю страсте́й; ра́дуйся, Макси́ме блаже́нне, моля́ непреста́нно о всѣ́хъ на́съ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Въ пещи́ Авраа́мстіи о́троцы перси́дстѣй, любо́вію благоче́стія па́че, не́жели пла́менемъ, опаля́еми, взыва́ху: благослове́нъ еси́ въ хра́мѣ сла́вы Твоея́, Го́споди.

Содержи́мь Христо́вою подо́бно, о́тче, боже́ственною любо́вію, други́хъ спасти́ ра́достно ве́сь са́мъ ся, вопія́, изда́лъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Съ небесе́ тебѣ́ пода́нную, о́тче, пріи́мъ пи́щу, се́ю препита́лъ еси́ благопоко́рно пріе́млющія твоя́ повелѣ́нія и до́лу влеку́щій грѣ́хъ оставля́ющія, блаже́нне.

Послѣ́довавъ оте́ческимъ преда́ніемъ, о́тче му́дре, па́губы отринове́ніе заповѣ́да, зову́щимъ: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Вы́шняго освяще́нное Боже́ственное селе́ніе, ра́дуйся, Тобо́ю бо даде́ся ра́дость, Богоро́дице, зову́щимъ: благослове́на Ты́ въ жена́хъ, Всенепоро́чная Влады́чице.

Инъ.

Ирмо́съ: Спасы́й во огни́ Авраа́мскія Твоя́ о́троки, и халде́и уби́въ, я́же пра́вда пра́ведно уловля́ше, препѣ́тый Го́споди, Бо́же оте́цъ на́шихъ, благослове́нъ еси́.

Прича́стіемъ Свята́го Ду́ха просвѣще́нъ, блаже́нне, измѣни́вся добро́ты тѣле́сныя и позо́ръ бы́въ человѣ́комъ, непокрове́но тѣ́ло тлѣ́нными оде́ждами имѣ́я, Христу́ вопія́лъ еси́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Нищету́ и юро́дство изво́ливъ, преподо́бне, на́съ ра́ди Обнища́вшаго и Сего́ ле́гкій яре́мъ на ра́мена взе́мъ, Тому́ послѣ́довалъ еси́, Христу́, вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Злому́драго врага́ ко́зни премудри́въ, юро́де прехва́льне, и сего́, я́ко ры́бу безгла́сну, сотвори́лъ еси́, богому́дре, Христу́ вопія́: благослове́нъ Бо́гъ оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Якоже ло́жницу Бо́жію и кади́льницу разу́мнаго и свѣтоно́снаго Угля, Приснора́дованную воспое́мъ, зову́ще: ра́дуйся, вина́ спаси́тельнаго воззва́нія, Благослове́нная во вѣ́ки.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Ру́цѣ распросте́ръ, Даніи́лъ, льво́въ зія́нія въ ро́вѣ затче́; о́гненную же си́лу угаси́ша, добродѣ́телію препоя́савшеся, благоче́стія рачи́тели, о́троцы, взыва́юще: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Всесвѣ́тлая звѣзда́ су́щъ во тмѣ́ и стра́сти, свѣтоводя́ къ жи́зни свѣ́тлѣй: твори́ши бо жены́ нечи́стыя цѣлому́дренно жи́ти и отго́ниши лю́тыя неду́ги, вопія́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Ты́ исцѣли́ у́мъ мо́й въ кро́вѣ чу́дныхъ и му́дрыхъ, преподо́бне, повелѣ́ній Бо́жіихъ, мно́ги улови́лъ еси́ юро́дствовати Го́спода ра́ди, вѣ́дый наруга́емь бы́ти, вопія́ чистѣ́йшею душе́ю: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Соверше́нъ еди́нъ, Иже вѣ́сть Своя́ прославля́ти, Госпо́дь, преподо́бныя. Се́й бо гро́бу посыла́емь и а́нгеловъ свѣтлословле́ніи почита́емь, вопію́щихъ: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Богоро́диченъ: Избавля́яй на́съ, возсія́ изъ Тебе́ Госпо́дь, Дѣ́во Чи́стая, Его́же моли́, Влады́чице, просвѣти́ти пою́щія Тя́ и обстоя́нія на́съ изба́вити, вопію́щія: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Инъ.

Ирмо́съ: Изба́вителю всѣ́хъ, Всеси́льне, посредѣ́ пла́мене благоче́ствовавшія, снизше́дъ, ороси́лъ еси́ и научи́лъ еси́ пѣ́ти: вся́ дѣла́, благослови́те, по́йте Го́спода.

Присво́ився Содѣ́телю всѣ́хъ, о́тче, и грѣхо́вныя я́зи удали́вся, прія́лъ еси́ небе́сное наслѣ́діе и, со а́нгелы лику́я, вопія́лъ еси́: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Юношескихъ и плотски́хъ страсте́й удержа́лъ еси́ взыгра́нія, очи́стивъ вся́кія скве́рны ду́шу же и тѣ́ло, Макси́ме преблаже́нне, хра́мъ показа́лся еси́ нескве́рненъ Бо́гу, Ему́же непреста́нно вопіе́ши: благослови́те, вся́ дѣла́ Госпо́дня, Го́спода.

Незаходи́мый возсія́ тебѣ́ свѣ́тъ, о́тче богому́дре, присносу́щнаго весе́лія, въ не́мже ны́нѣ наслажда́ешися, предстоя́ Святѣ́й Тро́ицѣ и воспѣва́я Христа́ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Тя́ ору́жіе непобѣди́мое на враги́ предлага́емъ, Тя́ основа́ніе и наде́жду на́шего спасе́нія, Богоневѣ́сто, и́мамы и Тя́ воспѣва́емъ во вѣки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ка́мень нерукосѣ́чный отъ несѣко́мыя горы́, Тебе́, Дѣ́во, краеуго́льный отсѣче́ся — Христо́съ, совокупи́вый разстоя́щаяся естества́. Тѣ́мъ, веселя́щеся, Тя́, Богоро́дице, велича́емъ.

Всѣ́мъ се́рдцемъ, Макси́ме, Тро́ицѣ усе́рдно предложи́вся и отъ Нея́ лучи́ богодѣ́льно пріе́мъ, свѣтови́денъ бы́лъ еси́ и со а́нгелы лику́еши.

Жела́ніемъ боже́ственнымъ пріедини́вся и воздержа́ніемъ просвѣща́емь, бу́дущихъ бла́гъ въ прича́стіи уже́ бы́въ, Макси́ме богоблаже́нне, и въ наслажде́ніи.

Твоя́ болѣ́зни и по́ты прія́тъ весе́ліе, ника́коже конца́ иму́щее, въ не́мже пита́яся, Макси́ме преподо́бне, на́съ непреста́нно помина́й.

Богоро́диченъ: Разори́ души́ моея́ о́блаки, Свѣ́та о́блаче, Свята́я Влады́чице, и си́льна содѣ́лай мя́ на стра́сти, борю́щія мя́, Спа́са всѣ́хъ ро́ждшая и Изба́вителя.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Якоже тве́рдый адама́нтъ душе́ю показа́лся еси́, непоколеби́мь вра́жіими прило́ги, о́тче, и на́мъ тве́рдое забра́ло бу́ди, блаже́нне, моли́твами твои́ми отъ нахожде́ній проти́вныхъ.

Освяти́ся возду́хъ, Макси́ме блаже́нне, па́мятію твое́ю, и на́съ торжествова́ти подвиза́етъ ра́достно освяще́нное твое́ пра́зднество.

Жезло́мъ добродѣ́телей страсте́й мо́ре пресѣ́къ и го́рдаго врага́, я́коже ина́го фарао́на, моли́твами твои́ми погрузи́въ, избра́нное ста́до но́ваго Изра́иля невре́дно соблю́лъ еси́, Максиме блаже́нне, моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Ски́нія свидѣ́тельства Тя́ прообрази́, Хлѣ́бъ Истинный жи́зни пріе́мшую, Чи́стая, Сло́во Отца́ Соприсносу́щное.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Не́бо звѣзда́ми.

Ангельскаго житія́ жела́я, преподо́бне, покори́лъ еси́ стра́сти плотскíя му́жески и равноа́нгеленъ бы́лъ еси́, богоно́се о́тче Макси́ме. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Тя́ Предста́тельницу и́мамы вси́ грѣ́шніи, о Пресвята́я Дѣ́во! Ты́ благопремѣ́нна сотвори́ Твоего́ Сы́на ма́терними Твои́ми моли́твами.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 4. Подо́бенъ: Да́лъ еси́ зна́меніе.

Да́лъ еси́ при́тчу терпѣ́нія и му́жества,* Преблагíй Го́споди,* пра́веднаго Макси́ма,* и многочуде́снаго добродѣ́тельми,* и словесы́, и дѣ́лы сія́юща,* цѣлому́дріемъ украша́ема и кро́тостію.* Тѣ́мъ Твое́ неизрече́нное строе́ніе сла́вимъ,* Іису́се Всеси́льне* и Спа́се ду́шъ на́шихъ. [Два́жды.]

Пра́веденъ и незло́бивъ,* и́стиненъ же, и непоро́ченъ, и вѣ́ренъ,* уклоня́яся отъ вся́кія зло́бныя ве́щи,* показа́лся еси́, Макси́ме блаже́нне,* просвѣще́нъ добродѣ́тельми* и благоче́стіемъ сія́я.* Тѣ́мъ тя́ ублажа́емъ* и свято́е твое́ и честно́е дне́сь пра́зднуемъ успе́ніе,* ра́дующеся, богому́дре.

Цѣлому́дріемъ и благовѣ́ріемъ,* я́ко багряни́цею многоцѣ́нною,* одѣ́явся, Макси́ме,* пра́вдою же и кро́тостію,* я́ко боже́ственнымъ вѣнце́мъ, увя́злся еси́,* со стра́ждущими Христа́ ра́ди* ца́рствовати возжелѣ́лъ еси́.* И ны́нѣ Царю́ си́лъ предстои́ши,* Іису́су Всеми́лостивому* и Спа́су ду́шъ на́шихъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Добродѣ́телей твои́хъ, богому́дре Макси́ме, исправле́нія уясни́ша вѣ́рныхъ сердца́: кто́ бо слы́ша безмѣ́рное твое́ смире́ніе и терпѣ́ніе, не удиви́тся? Еже ко всѣ́мъ кро́тость и беззло́біе, къ скорбя́щимъ ми́лованіе и су́щимъ въ бѣда́хъ ско́рое поможе́ніе, пла́вающимъ немяте́жное приста́нище и путеше́ствующимъ благо́е поспѣше́ніе, вся́ боголѣ́пно предвари́, досточу́дне. И ны́нѣ неувяда́емымъ вѣнце́мъ вѣнча́лся еси́ отъ руки́ Вседержи́теля Бо́га, Его́же моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́чице, пріими́ моли́твы ра́бъ Твои́хъ и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ къ Гала́томъ, зача́ло 213. [Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́, ро́дъ пра́выхъ благослови́тся]. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 10. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную [бу́детъ пра́ведникъ отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ное́мврій. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 96 об. – 104.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0