Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - понедѣльникъ, 22 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 10.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Ма́рта въ 9-й де́нь.
Святы́хъ 40 му́ченикъ, въ Севастíйстѣмъ е́зерѣ му́чившихся.

ВЕЧЕРЪ,
На Го́споди воззва́хъ: предваря́етъ самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, и подо́бны тріо́ди 3, и святы́хъ му́чениковъ на 4.
Стихи́ры самогла́сны. Гла́съ 2. Іоа́нна мона́ха:

Ме́щуще одѣя́нія вся́, входя́ще безъ тре́пета во е́зеро, дру́гъ ко дру́гу глаго́лаху святíи му́ченицы: за ра́й, его́же погуби́хомъ, ри́зъ тлѣ́нныхъ дне́сь не пощади́мъ, змíя ра́ди иногда́ тлетво́рнаго облаче́ни бы́вше, совлеце́мся ны́нѣ за всѣ́хъ воскресе́ніе, пренебреже́мъ ле́дъ раста́ющійся и пло́ть возненави́димъ, да вѣнцы́ побѣ́дными увязе́мся отъ Христа́ Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ. [Два́жды.]

Ви́дяще я́ко наслажде́ніе му́ки, теку́ще ко е́зеру студену́, я́ко къ теплотѣ́, глаго́лаху святíи му́ченицы: не устраши́мся часа́ зи́мняго, да стра́шныя гее́нны огня́ убѣжи́мъ; сожжена́ бу́ди нога́, да ликовству́етъ вѣ́чно; рука́ же отъе́млема, да воздѣ́ется ко Го́споду; и не пощади́мъ естества́ умира́ющаго, изво́лимъ сме́рть, да вѣнцы́ побѣ́дными увязе́мся отъ Христа́ Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ. [Еди́ножды.]

Сла́ва, гла́съ то́йже, пе́рвую стихи́ру: Терпя́ще настоя́щая...
И ны́нѣ, богоро́диченъ: Пре́йде сѣ́нь зако́нная...
Вхо́дъ. Проки́менъ. И чте́нія дне́, и святы́хъ три́.

Проро́чества Иса́іина чте́ніе. [Глава́ 43.]

Та́ко глаго́летъ Госпо́дь: вси́ язы́цы собра́шася вку́пѣ, и соберу́тся кня́зи отъ ни́хъ, кто́ возвѣсти́тъ сія́ въ ни́хъ? Или́ я́же отъ нача́ла, кто́ слы́шана сотвори́тъ ва́мъ? Да приведу́тъ свидѣ́тели своя́ и оправдя́тся, и да услы́шатъ, и да реку́тъ и́стину. Бу́дите Ми́ свидѣ́тели, и Азъ Свидѣ́тель, глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, и отрокъ, его́же избра́хъ, да позна́ете и вѣ́руете Ми́, и разумѣ́ете, я́ко Азъ е́смь; пре́жде Мене́ не бы́сть и́нъ бо́гъ, и по Мнѣ́ не бу́детъ. Азъ е́смь Бо́гъ, и нѣ́сть ра́звѣ Мене́ спаса́яй. Азъ возвѣсти́хъ и спасо́хъ, уничижи́хъ, и не бѣ́ въ ва́съ чу́ждій. Вы́ Мнѣ́ свидѣ́тели, и Азъ Госпо́дь Бо́гъ. И еще́ отъ нача́ла Азъ е́смь, и нѣ́сть отъ ру́къ Мои́хъ избавля́яй; сотворю́, и кто́ отврати́тъ то? Си́це глаго́летъ Госпо́дь Бо́гъ, избавля́яй ва́съ Святы́й Изра́илевъ.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе сокруше́ніе; они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Яко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ возсія́ютъ и, я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ: су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

И про́чее послѣ́дованіе преждесвяще́нныя.


Аще же не соверша́ется литургíя преждесвяще́нная, пое́мъ на стихо́внѣ тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ.

Сла́ва, святы́хъ, гла́съ 6:

Въ пѣснопѣ́ніихъ восхва́лимъ, вѣ́рніи, страстоте́рпцевъ четы́редесять му́чениковъ и къ ни́мъ сладкопѣ́сненно возопіи́мъ, глаго́люще: ра́дуйтеся, страда́льцы Христо́вы, Иси́хіе, Мелито́не, Ира́кліе, Смара́где и До́мне, Евни́ке, Уа́ле и Вивіа́не, Кла́вдіе и При́ске; ра́дуйтеся, Ѳеоду́ле, Евти́хіе и Іоа́нне, Ксанѳíе, Иліа́не, Сиси́ніе, Кирíе, Аггíе, Ае́тіе и Фла́віе; ра́дуйтеся, Ака́кіе, Екди́кіе, Лисима́хе, Алекса́ндре, Илíе и Горго́ніе, Ѳео́филе, Дометіа́не, и боже́ственный Га́іе, и Горго́ніе; ра́дуйтеся, Евти́хіе и Аѳана́сіе, Кири́лле и Сакердо́не, Нико́лае и Вале́ріе, Филокти́ме, Северіа́не и Худíе. Яко иму́щіи дерзнове́ніе ко Христу́ Бо́гу на́шему, му́ченицы всечестнíи, Того́ прилѣ́жно моли́те спасти́ся вѣ́рою соверша́ющимъ всечестну́ю па́мять ва́шу.

И ны́нѣ: Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная...

По Ны́нѣ отпуща́еши.., тропа́рь, гла́съ 1:

Болѣ́зньми святы́хъ, и́миже о Тебѣ́ пострада́ша, умоле́нъ бу́ди, Го́споди, и вся́ на́ша болѣ́зни исцѣли́, Человѣколю́бче, мо́лимся.

Инъ тропа́рь, гла́съ 1: [1]

Страстоте́рпцы всечестнíи, во́ини Христо́вы четы́редесяте, тве́рдіи ору́жницы, сквозѣ́ бо о́гнь и во́ду проидо́сте и а́нгеломъ согра́ждане бы́сте, съ ни́миже моли́теся Христу́ о и́же вѣ́рою хва́лящихъ ва́съ. Сла́ва Да́вшему ва́мъ крѣ́пость, сла́ва Вѣнча́вшему ва́съ, сла́ва Подава́ющему ва́ми всѣ́мъ исцѣле́нія.

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Гавріи́лу вѣща́вшу Тебѣ́...
Ектенія́, и три́ покло́ны вели́кія, и отпу́стъ.НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь святы́хъ, два́жды.
Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и обы́чныя каѳи́смы.

По 1-й и по 2-й каѳи́смѣ сѣда́льны тріо́ди. Ектенíй же не глаго́лемъ.
По 3-й же каѳи́смѣ глаго́летъ іере́й ектенію́ ма́лую.

Та́же сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́ дне́сь.

Честну́ю тве́рдь церко́вную, я́ко звѣ́зды велича́йшія, просвѣща́ете при́сно и вѣ́рныя озаря́ете, му́ченицы боже́ственніи Христо́вы четы́редесяте.

Сла́ва, гла́съ то́йже. Подо́бенъ: Вознесы́йся.

Му́жественнѣйшимъ по́мысломъ преше́дше муче́ніе, чу́дніи страстоте́рпцы, сквозѣ́ о́гнь и во́ду проидо́сте и премину́сте ко спасе́нія широтѣ́, наслѣ́діе пріе́мше небе́сное Ца́рство, въ не́мже твори́те о на́съ боже́ственныя мольбы́, му́дріи четы́редесяте.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Еже благода́рно воспѣва́ти отъ се́рдца и испроси́ти прилѣ́жно, Богоро́дице, Твоя́ ми́лости, Влады́чице, рабы́ Твоя́ зову́щія и глаго́лющія: Пресвята́я Дѣ́во, предвари́ и изба́ви отъ вра́гъ неви́димыхъ и ви́димыхъ и вся́каго преще́нія, Ты́ бо еси́ на́ше заступле́ніе.

Аще ли суббо́та, кромѣ́ пе́рвыя недѣ́ли поста́.
По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ: Честну́ю тве́рдь.., два́жды.
Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ кро́въ Тво́й, Пречи́стая Дѣ́во, прибѣга́ющихъ мольбу́ пріе́млеши отъ на́съ: не преста́й моля́щи Человѣколю́бца спасти́ рабы́ Твоя́.

По 2-й каѳи́смѣ, сѣда́ленъ: Му́жественнѣйшимъ по́мысломъ...
Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Иже благода́рно...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 5. Подо́бенъ: Собезнача́льное Сло́во.

Святы́хъ му́ченикъ удобре́ніе, четверосвѣ́тлое се́ и богосо́бранное, четы́редесяти мно́жество во́инъ вои́стинну, мра́зомъ же и огне́мъ искуси́вшеся, му́дріи, показа́шася во́ини всѣ́хъ Царя́ Христа́, Его́же и мо́лятъ спасти́ся на́мъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Себе́ пре́жде Суда́ ны́нѣ пла́чу, помышля́я моя́ дѣла́ лука́вая и лю́тая и прегрѣше́ній глубину́, совозра́стшую мнѣ́ отъ ю́ности, Чи́стая, и сподавля́ющую у́мъ, но Твои́мъ предста́тельствомъ оставле́ніе мнѣ́ пода́ждь и спасе́ніе улучи́ти сподо́би.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду,* и изве́лъ ны́ еси́ въ поко́й. Сти́хъ: Разже́глъ ны́ еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 106.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра самогла́сна, гла́съ 2:

Проро́чески у́бо вопія́ше Дави́дъ во псалмѣ́хъ: проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду, и изве́лъ ны́ еси́ въ поко́й. Вы́ же, му́ченицы Христо́вы, самѣ́ми дѣ́лы сло́во исполня́юще, проидо́сте сквозѣ́ о́гнь и во́ду и внидо́сте въ Ца́рство небе́сное. Тѣ́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

Кано́на два́ му́чениковъ на 8.

Пе́рвый кано́нъ, его́же краегране́сіе: Боговѣнча́нный по́лкъ пою́ му́чениковъ. Іоа́нна мона́ха. Гла́съ 2.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Гряди́те лю́діе, пои́мъ пѣ́снь Христу́ Бо́гу, раздѣ́льшему мо́ре и наста́вльшему лю́ди, я́же изведе́ изъ рабо́ты еги́петскія, я́ко просла́вися.

Боговѣнча́нный по́лкъ пою́ му́чениковъ Христо́выхъ, богодухнове́нными пѣ́сньми, четыредесятилѣ́тнюю па́мять свѣ́тло торжеству́яй, я́ко просла́вися.

На земли́ всего́ отве́ргшеся именова́нія, изво́лиша четы́редесяте христоиме́нное зва́ніе, и́мже ны́нѣ въ вы́шнихъ живу́тъ.

Су́щіи во Христѣ́, пло́ть и мíръ возненави́дѣвше, ве́тхаго у́бо человѣ́ка совлеко́стеся со привре́менною оде́ждею, во оде́жду же нетлѣ́нія облеко́стеся.

Богоро́диченъ: Кто́ изрещи́ Твое́ по досто́инству возмо́жетъ па́че сло́ва зача́тіе? Бо́га бо родила́ еси́ пло́тію, Пречи́стая, на́мъ я́вльшагося, Спа́са всѣ́хъ на́съ.

Другíй кано́нъ, его́же краегране́сіе: Боговѣнча́нный по́лкъ пою́ му́ченикъ. Ки́ръ Ѳеофа́на, гла́съ и ирмо́съ то́йже.

Бо́га на́мъ, му́ченицы четы́редесяте, ны́нѣ благопремѣ́нна сотвори́те моли́твами ва́шими, чи́стою се́рдца любо́вію призыва́ющимъ ва́съ.

На небесѣ́хъ трисо́лнечнаго сія́нія заря́ми просвѣща́еми, четы́редесяте, на земли́ изме́рзшія зимо́ю напа́стей, покры́йте ны́, пою́щія вы́.

Неразори́ма благоче́стія и непоколеби́мая Це́ркве забра́ла, четы́редесяте, христоимени́тое зва́ніе лю́те смуща́емаго ны́нѣ умири́те.

Богоро́диченъ: Преесте́ственно надъ всѣ́ми су́щаго родила́ еси́ Зижди́теля и Го́спода, пло́ть бы́вша на́съ ра́ди, человѣ́къ, Дѣ́во Богоро́дице Ма́ти Неискусому́жная.

Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́...

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утверди́ на́съ въ Тебѣ́, Го́споди, дре́вомъ умерщвле́й грѣ́хъ, и стра́хъ Тво́й всади́ въ сердца́ на́съ, пою́щихъ Тя́.

Во́инство, и жи́знь, и красоту́ тѣле́съ, и бога́тство пренебре́гше, благосла́вніи четы́редесять Христа́ вмѣ́сто всѣ́хъ наслѣ́доваша.

Ка́меніемъ неща́дно четы́редесяте повелѣ́ніемъ біе́ми мучи́телевымъ, мета́нія Бо́жіимъ Ду́хомъ на повелѣва́ющія возвраща́хуся.

Глаго́лаше на самаго́, мучи́телевыми устна́ми змíй созда́вшаго хулу́, но того́ богобо́рная уста́ на му́ченики ка́меньми сокруша́ются.

Богоро́диченъ: Безъ сѣ́мене во утро́бѣ Бо́га зачала́ еси́ и ро́ждши несказа́нно вопло́щшася, на Него́же зрѣ́ти не смѣ́ютъ, Чи́стая, небе́сныя си́лы, Приснодѣ́во.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Во́инство му́ченическое и спряже́нный ли́че му́ченикъ вѣнцено́сецъ, Влады́цѣ предстоя́ще, восхваля́ющія вы́ при́сно спаса́йте.

Езеромъ страсте́й обурева́еміи и волно́ю напа́стей лю́тыхъ, къ ва́мъ, четы́редесятемъ Христо́вымъ во́иномъ, прибѣга́емъ.

Въ нѣ́дрѣхъ Авраа́мовыхъ согрѣва́еміи и сла́вною оде́ждею украша́еміи, зимо́ю обстоя́нія свя́занныхъ разрѣши́ти помоли́теся.

Богоро́диченъ: Утвержде́ніе бу́ди, и прибѣ́жище, и покро́въ, Дѣ́во Богоневѣ́сто, вѣ́рою къ Тебѣ́ прибѣга́ющимъ и Бо́жію Тя́ Ма́терь исповѣ́дающимъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8. Подо́бенъ: Прему́дрости.

Христу́ вво́инившеся му́ченически, врага́ низложи́вше страда́льчески, дѣ́лы испо́лнисте проро́ка глаго́лы: сквозѣ́ бо о́гнь и во́ду му́жески проидо́сте, поко́й обрѣ́тше, жи́знь нетлѣ́нную. Тѣ́мже небе́сными укра́шшеся вѣнцы́, съ ли́ки веселите́ся безпло́тныхъ, блаже́нніи страстоте́рпцы прехва́льніи, моли́те Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять ва́шу. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Въ напа́сти многоплете́нныя впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́ній мои́хъ, и я́ко къ те́плому заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Тѣ́мже, Пречи́стая, изъ Тебе́ Воплоще́нному безсѣ́менно моли́ся прилѣ́жно о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно моля́щихъ Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти воспѣва́ющимъ досто́йно сла́ву Твою́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, слу́хъ Твоего́ смотре́нія, и просла́вихъ Тя́, Еди́не Человѣколю́бче.

Умовре́дуете, — глаго́лаху страда́льцы, — стра́нную тщету́ всу́е простира́юще, пребезбо́жнѣйшіи.

Изощре́ны мечи́, и звѣ́ри, и о́гнь, и кре́стъ святы́мъ Христо́вы гони́тели простира́ху.

Стра́шенъ на́мъ, — глаго́лаху страда́льцы, — о́гнь гее́нскій, ны́нѣшняго же, я́ко клевре́та, не убои́мся.

Да отъя́ты бу́дутъ ру́ки, сожже́на же бу́ди нога́, — святíи вопія́ху, — нетлѣ́нны бо сія́ па́ки пріи́мемъ.

Богоро́диченъ: Мо́лимъ Тя́, Пречи́стая, Бо́га безсѣ́менно заче́ншую, при́сно моли́тися за рабы́ Твоя́.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Просвѣще́ніе на́мъ, му́ченицы, отъ Бо́га бы́сте, въ сія́ніе бо облеко́стеся неприсѣ́нное.

Богоизбра́нный, моли́ся, собо́ре му́ченикъ вѣнцено́сный, изба́вити бѣ́дъ воспѣва́ющія тя́.

Свѣ́тъ непристу́пный, святíи, Христо́въ ви́дѣти сподо́бльшеся, су́щія во тмѣ́ сія́ти удосто́йте.

Облиста́юще, сла́вніи, мы́сленнымъ Христа́ свѣтонаставле́ніемъ, къ зари́ Боже́ственнѣй руково́дствуйте.

Богоро́диченъ: Пѣсносло́вяще, Чи́стая, изъ утро́бы Твоея́ вопло́щшагося, Тя́ славосло́вимъ, я́ко Бо́жію Ма́терь.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Свѣ́та Пода́телю, и вѣко́въ Тво́рче, Го́споди, во свѣ́тѣ Твои́хъ повелѣ́ній наста́ви на́съ: ра́звѣ бо Тебе́, ино́го Бо́га не зна́емъ.

Неи́стовствомъ пребезу́мнымъ гони́телей, страда́льцы подъ возду́хомъ на сту́дени обноществова́ти осуди́вшеся, воспѣва́ху пѣ́ніе Бо́гу благода́рственное.

Ра́дующеся четы́редесяте Христо́вы му́ченицы, болѣ́зненный претерпѣ́вше ле́дъ, во е́зерѣ стоя́ще, наде́ждею Боже́ственныхъ вѣнце́въ укрѣпля́еми.

Смѣ́хъ предлага́ется четы́редесятемъ Христо́вымъ му́ченикомъ, уда́вленъ бы́въ пре́жде гнѣздя́щійся въ вода́хъ змíй, пагуборо́дныя бо крѣ́пости лиши́ся.

Богоро́диченъ: Тебѣ́, ро́ждшей Христа́, всѣ́хъ Зижди́теля, зове́мъ: ра́дуйся, Чи́стая; ра́дуйся, возсія́вшая Свѣ́тъ на́мъ; ра́дуйся, вмѣ́щшая Бо́га Невмѣсти́маго.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Неи́стовства ерети́ческаго, четы́редесяте, и ны́нѣ изба́вите Христо́ву честну́ю Це́рковь, въ не́йже ро́ждшеся, въ толи́ко досто́инство и сла́ву премину́сте.

Явльшеся на́мъ, четы́редесяте Христо́вы му́ченицы богоза́рніи, огневи́дніи свѣти́льницы, просвѣща́ютъ вѣ́рнымъ благоче́стія пу́ть спаси́тельный.

Отъ земли́ преста́вистеся къ небе́снѣй сѣ́ни, му́ченицы, идѣ́же Христу́ Подвигополо́жнику предстоя́ще, Боже́ственныя мя́ ра́дости улучи́ти сподо́бите.

Богоро́диченъ: Яко непостижи́мое и неудобозри́мое вся́кому, Влады́чице, е́же па́че ума́ та́инство, Отрокови́це, Боже́ственнаго Твоего́ рождества́: су́щаго бо вои́стинну Бо́га на́мъ родила́ еси́.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Въ бе́зднѣ грѣхо́внѣй валя́яся, неизслѣ́дную милосе́рдія Твоего́ призыва́ю бе́здну: отъ тли́, Бо́же мя́ возведи́.

Ра́достнѣ началозло́бный восхити́, я́ко отъ двоюна́десяти Іу́ду окая́ннаго, и отъ Еде́ма человѣ́ка, отъ четы́редесяти отпа́дшаго.

Безсту́денъ сы́й, всу́е шата́яся, я́коже бо разбо́йникомъ и Матѳíемъ пе́рвѣе, та́ко и ны́нѣ мучи́тель стрегу́щаго зва́ніемъ осуди́ся.

Суему́дренный и рыда́нія досто́инъ, и́же живото́въ обои́хъ погрѣши́, огне́мъ бо раста́яся и ко огню́ оты́де негаси́мому.

Богоро́диченъ: Неискусому́жно, Дѣ́во, родила́ еси́ и вѣ́чнуеши Дѣ́ва, явля́ющи и́стиннаго Божества́, Сы́на и Бо́га Твоего́, о́бразы.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Бо́дрствующіи и тре́звенніи храни́теліе ро́да человѣ́ческаго яви́стеся, держа́вніи, и моли́твенницы моле́ній, помо́щницы же печа́льныхъ поста́вистеся.

Непристу́пными сія́юще добро́тами въ Це́ркви Христо́вѣ, всехва́льніи, искуше́ній изба́вите съ любо́вію ва́съ почита́ющихъ.

Бѣся́щихся мучи́телей всеизря́дніи дре́вле потреби́теліе пре́лести бы́сте, и на́мъ ны́нѣ по́мощь ско́рая и стѣна́ бу́дите.

Богоро́диченъ: На Тя́ упова́ніе возложи́хъ, Ма́ти Приснодѣ́во, спасе́нія моего́ и Тя́ Предста́тельницу положи́хъ жи́зни, тве́рду же и непоколеби́му.

Конда́къ, гла́съ 6. Подо́бенъ: Еже о на́съ.

Все́ во́инство мíра оста́вльше, на небесѣ́хъ Влады́цѣ прилѣпи́стеся, страстоте́рпцы Госпо́дни четы́редесять, сквозѣ́ о́гнь бо и во́ду проше́дше, блаже́нніи, досто́йно воспрія́сте сла́ву съ небе́съ и вѣнце́въ мно́жество.

Икосъ:

На престо́лѣ непристу́пнѣмъ сѣдя́щему, просте́ршему не́бо, я́ко ко́жу, и зе́млю утверди́вшему, и собра́вшему во́ды въ со́нмы и́хъ, вся́ отъ не су́щихъ сотво́ршему бы́ти и всѣ́мъ подаю́щу дыха́ніе и живо́тъ, пріе́млющему отъ арха́нгелъ пѣ́ніе, и отъ а́нгелъ покланя́емому, и отъ всѣ́хъ сла́вимому, Христу́ Вседержи́телю, Зижди́телю и Бо́гу на́шему, припа́даю, недосто́йный, принося́ мое́ моле́ніе, сло́ва благода́ти прошу́: да возмогу́ благоче́стно воспѣ́ти и а́зъ святы́я, я́же Са́мъ показа́въ побѣди́тели, дарова́въ и́мъ сла́ву съ небе́съ и вѣнце́въ мно́жество.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Образу злато́му, на по́лѣ Деи́рѣ служи́му, тріе́ Твои́ о́троцы небрего́ша безбо́жнаго велѣ́нія, посредѣ́ же огня́ вве́ржени, ороша́еми, поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Ужасе́ся, зря́ вѣнцы́, стра́жъ четы́редесяти, и, отри́нувъ любожи́зненное, впери́ся раче́ніемъ явле́нныя Твоея́ сла́вы, и съ му́ченики поя́ше: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ ба́ню прите́къ душетлѣ́нну, умерщвля́ется жизнолю́бный; христолю́бецъ же, хи́щникъ изря́днѣйшій ви́дѣнныхъ бы́въ, я́коже въ ба́ни нетлѣ́нія съ му́ченики поя́ше: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Огню́ мы́сленному, возжже́ну во умѣ́хъ четы́редесяти, многоко́зненное нече́ствующихъ попаля́шеся безу́міе, я́коже нѣ́кій во́скъ та́емь. Тебѣ́ же, Христе́, воспѣва́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Яко зѣло́ свѣтла́, благолѣ́пна же, Христе́, Креста́ Твоего́ си́ла, проти́вными вѣнцы́ плету́щи четы́редесятимъ му́ченикомъ. Во́ду бо и о́гнь проше́дше, въ нетлѣ́ніи зову́тъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Тя́ купину́ Моисе́й въ горѣ́ Сина́йстѣй огнепали́мую, Чи́стая, предзря́ше, поне́сшую неопа́льно нестерпи́мую зарю́ неизрече́ннаго Существа́, соедини́вшегося дебельству́ пло́ти, еди́ныя въ не́й святы́хъ Ѵпоста́сей.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Наста́ свѣ́тло лѣ́тняя ва́ша па́мять, всебога́тіи, просвѣща́ющи дале́че сія́ющая поста́ свѣ́тлостію. Сію́ пра́зднующе вѣ́рою, съ ва́ми воспѣва́емъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Рѣши́теліе страсте́й и свѣти́льницы, издале́ча сія́ющіи, мíра очище́ніе, пре́лести разруше́ніе, велегла́сніи и́стины проповѣ́дницы, лжи́ прогони́теліе всѣ́мъ яви́стеся, пою́ще: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Свѣти́ла мы́сленная, сія́юще на́мъ, яви́стеся, му́ченицы, обурева́емыя спаса́ете и наставля́ете пла́вающія, житія́ волну́ющіяся бу́рею, Христу́ воспѣва́юще: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Красно́ Бо́гу и а́нгеломъ возжелѣ́нно, четы́редесяте богособра́нное, и богодухнове́нное, и пресвѣ́тлое ополче́ніе, боже́ственное и стра́шное всеору́жіе вопію́ще и глаго́люще: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Свѣти́льникъ Свѣ́та, и о́блакъ свѣ́телъ, и свяще́нія мѣ́сто показа́ся, Неискусобра́чная, и́бо святы́хъ Свята́го Сло́ва прія́тъ несказа́нно. Его́же пою́ще, взыва́емъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Въ пе́щь о́гненную ко отроко́мъ евре́йскимъ снизше́дшаго, и пла́мень въ ро́су прело́жшаго Бо́га, по́йте дѣла́, я́ко Го́спода, и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Неи́стовно страда́льцемъ поусти́въ вра́гъ вся́ко зда́ніе, всѣ́ми постыдѣ́ся, четы́редесять бо непреста́нно пою́тъ Го́спода и превозно́сятъ во вся́ вѣ́ки.

Неми́лостивно за Христа́ тѣле́съ ва́шихъ у́ды сокру́шшеся, всесожже́ніе боже́ственно принесо́стеся Бо́гу, со а́нгелы при́сно лику́ете, му́ченицы, пою́ще Христа́ во вѣ́ки вся́.

Крѣ́постію смы́сла, его́же роди́, на ра́мена взе́мши, христолюби́вая ма́ти, благоче́стія пло́дъ прино́ситъ, съ му́ченики му́ченика, священнодѣ́йству Авраа́мову подо́бящися.

Къ непреста́ннѣй жи́зни правоте́чно, о сы́не, твори́ ше́ствіе, — христолюби́вая ма́ти христолюби́вому дѣ́тищу вопія́ше, — не терплю́ тебе́ второ́е, Подвигополо́жнику Христу́ яви́тися.

Богоро́диченъ: Иже въ нѣ́дрѣхъ Отчихъ нераздѣ́льно же Сы́на сѣдя́щаго, въ веще́ственнемъ чре́вѣ Твое́мъ все́льшася, Чи́стая, пое́мъ, Дѣ́во Богоневѣ́сто, и превозно́симъ во вся́ вѣ́ки.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Претво́ршеся къ жи́зни и́стиннѣй, е́же о Христѣ́ ны́нѣ сокрове́ннѣй, къ зи́мнѣй и болѣ́зненнѣй кончи́нѣ, до́бліи, крѣ́пко вда́стеся, спасе́нія и оставле́нія прося́ще на́мъ.

Отъ земли́ къ небе́снымъ преше́дше, страда́льцы вѣнцено́сцы, Це́ркви му́ченикъ побѣдоно́сныхъ ли́че, бѣ́дъ, страсте́й, обстоя́ній избавле́нія проси́те на́мъ и спасе́нія.

Расто́ргъ сме́рти у́зы Спа́съ, страда́льцемъ побѣ́ды подаде́ на сме́рть: четы́редесять бо, мра́зомъ согрѣва́еми, поя́ху и спасе́нія всѣ́мъ вѣ́рнымъ прося́ще.

Напа́стей прило́ги, нападе́ніе страсте́й, де́моновъ искуше́нія боже́ственный страстоно́сецъ ли́къ моли́твою изыма́етъ я́вѣ отъ пою́щихъ Христа́ во вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Умерщвле́нныя и къ пе́рсти сме́ртнѣй и тлѣ́нію сведе́нныя воскреси́ла еси́, еди́на, Нача́льника жи́зни ро́ждши, Христа́ Бо́га на́шего, Влады́чице Дѣ́во, Чи́стая Богороди́тельнице.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Отъ Бо́га Бо́га Сло́ва, неизрече́нною му́дростію прише́дшаго обнови́ти Ада́ма, я́дію въ тлѣ́ніе па́дшаго лю́тѣ, отъ Святы́я Дѣ́вы неизрече́нно воплоти́вшагося на́съ ра́ди, вѣ́рніи, единому́дренно пѣ́сньми велича́емъ.

За Христа́ обнажи́вшеся и ка́меніемъ біе́ни бы́вше, возду́шную претерпѣ́сте зи́мность, водны́й ле́дъ и сокруше́ніе уде́съ и, огне́мъ опа́льшеся, въ рѣ́чнѣй сія́ете быстринѣ́ издале́ча, я́коже свѣти́ла, му́ченицы четы́редесяте.

Же́злъ си́лы Боже́ственныя, кре́стъ стяжа́вше, вопія́ху Христу́ страда́льцы четы́редесяте: Влады́ко Всеси́льный Побѣди́телю, руко́ю Твое́ю да вѣнча́емся, да вси́ Тя́ пѣ́сньми непреста́нно велича́емъ.

Яко болѣ́зненъ у́бо ле́дъ, я́коже зѣло́ безмѣ́рна лю́тость, ю́же претерпѣ́сте, мра́за, но сла́докъ ра́й; Авраа́мова бо нѣ́дра патріа́рха грѣ́ютъ ва́съ въ се́лѣхъ вѣ́чныхъ, му́ченицы четы́редесяте.

Побѣди́вше страда́ньми и вѣнцы́ пріи́мше отъ боже́ственныя Влады́чни десни́цы, ны́нѣ дарова́ти моли́теся ми́ръ мíру, побѣ́ды Христолюби́вому Импера́тору, и на́мъ спасе́ніе, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́диченъ: Невѣ́сто Ма́ти Дѣ́во, а́нгельская мно́жества Твоего́ мо́лятъ Сы́на, пріи́ми моле́ніе на́ше, еди́на наде́жде вѣ́рныхъ, и ми́ръ мíру, побѣ́ды Христолюби́вому Импера́тору, и на́мъ спасе́ніе, Тебе́ лю́бящимъ, да́руй.

Инъ. Ирмо́съ то́йже.

Преесте́ственныя зари́, и ра́дости несказа́нныя, и сла́вы сподо́бистеся улучи́ти, ны́нѣ же любо́вію чту́щія ва́съ напа́стей, и бѣ́дъ, и лука́вствія изба́вите вра́жія, Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Си́лу, пребога́тіи, Боже́ственную съ небесе́ пріе́мше и крѣ́пость, соу́зницы Христо́вы, льсти́ прогони́теліе бы́сте, отгоня́ще вся́ку и́дольскую мглу́ непостоя́нную и просвѣща́юще мíръ, му́ченицы четы́редесяте.

Укра́шшеся добро́тою честна́го муче́нія и Боже́ственнаго прича́стницы бы́вше естества́, вои́стинну ра́дуетеся, Свѣ́ту сраствори́вшеся свѣтлѣ́йшему и чи́стому, Христо́вы во́ини, му́ченицы четы́редесяте.

Ны́нѣ Христу́ предстоя́ще благочести́вымъ дерзнове́ніемъ и отону́ду Божества́ свѣ́томъ облиста́еми, сла́вніи, восхваля́ющія вы́ заре́ю освѣти́тися трисія́нною, прилѣ́жно моли́те, му́ченицы четы́редесяте.

Богоро́диченъ: Явльшійся, Дѣ́во, души́ моея́ примра́къ свѣ́та Твоего́ невеще́ственными блиста́ньми озари́, две́ре Боже́ственнаго Свѣ́та, и огня́ вѣ́чнаго изба́витися сподо́би, Чи́стая, вѣ́рою и любо́вію пѣ́сньми Тя́ велича́ющаго.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Десяти́цу четверочи́сленную, побѣдоно́сный по́лкъ, во́инство святы́хъ му́ченикъ воспои́мъ досто́йно, огне́мъ бо, и сту́денію, и водо́ю посрами́ша вражде́бныхъ полки́ и отъ Христа́ Спа́са вѣнцы́ прія́ша сла́вы.

Сла́ва:

Ли́къ четверодесяточи́сленный му́чениковъ четы́редесяти, Пребоже́ственныя Тро́ицы добродѣ́телей четвери́чныхъ, огня́, возду́ха, воды́ и земли́, стихíй четы́рехъ, пѣ́сньми боже́ственными да воспое́тся, я́ко за Христа́ пострада́вшій, всѣ́хъ Влады́цѣ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Влады́ку всея́ тва́ри ро́ждши, Ма́ти Дѣ́во, и вся́ческихъ, я́ко су́щи Отрокови́ца, о Влады́чице Богоро́дице, страсте́й мучи́тельствующихъ мя́ исхити́ и проводи́ къ милосе́рдія осія́нію и къ прекра́сной Па́сцѣ воскре́сшаго Сы́на Твоего́.

На хвали́техъ стихи́ры на 4, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся, по́стниковъ.

Пріиди́те, му́ченическій, бра́тіе, съ похвала́ми воспои́мъ по́лкъ, мра́зомъ и огне́мъ опа́льшійся и пре́лести зи́му разжже́нною ре́вностію попали́вшій, во́инство до́блественнѣйшее, свяще́ннѣйшій собо́ръ, защище́ніе же неразруши́мо и непобѣди́мо, вѣ́ры забра́ла и храни́тели, му́ченикъ четы́редесяти ли́къ боже́ственный, Це́ркве хода́тая, си́льнѣ моля́щія Христа́ низпосла́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Ра́дуйся, собо́ре крѣ́пкій и терпѣли́вый и побѣди́тельное ополче́ніе, столпы́ благоче́стія, во́ини Христо́вы, тве́рдіи ору́жницы и непобѣди́міи, умо́мъ преси́льніи и душе́ю му́жественнѣйшіи, вои́стинну боже́ственніи, Бо́гу возжелѣ́нный ли́къ святы́й, богоизбра́нный со́нмъ, му́ченицы четы́редесяте, и́же ра́вны страда́ніемъ, ра́вны и нра́вомъ, и, ра́вныя и вѣнцы́ пріе́мше, Христа́ моли́те дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Ра́дуйся, побѣдоно́сное мно́жество, и́же на бранѣ́хъ до́блѣ му́жествовавше, звѣ́зды, проше́дше сквозѣ́ о́гнь и сту́день и водны́й ле́дъ разсы́павше, зе́млю онебеси́вше и вся́ просвѣти́вше, въ нѣ́дрѣхъ Авраа́мовыхъ ны́нѣ грѣ́еміи и со а́нгельскими лику́юще во́инствы, му́ченицы четы́редесяте, цвѣ́ти, дыха́ющіи благово́ніе су́що духо́внаго раздая́нія, Христа́ моли́те душа́мъ на́шимъ дарова́ти ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ то́йже, самогла́сенъ. Іоа́нна мона́ха:

Страстоте́рпцы Христо́вы, всечестны́й по́стъ свѣ́тльшій содѣ́ласте па́мятію ва́шего сла́внаго страда́нія, четы́редесять бо су́ще, четыредеся́тницу освяща́ете, спаси́тельнѣй стра́сти уподо́бившеся ва́шимъ за Христа́ страда́ніемъ. Тѣ́мже, иму́ще дерзнове́ніе, моли́теся въ ми́рѣ дости́гнути на́мъ въ тридне́вное Воскресе́ніе Бо́га и Спа́са ду́шъ на́шихъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Блажи́мъ Тя́, Богоро́дице Дѣ́во, и сла́вимъ Тя́, вѣ́рніи, по до́лгу, гра́дъ непоколеби́мый, стѣ́ну необори́мую, тве́рдую Предста́тельницу и прибѣ́жище ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ, въ тріо́ди самогла́сенъ, два́жды, и му́чениченъ.
Сла́ва, святы́хъ, гла́съ 2, самогла́сенъ:

Истины ча́шею отъ свои́хъ крове́й, огне́мъ муче́ній и водны́мъ ле́домъ вѣ́рныя напои́ша четверочи́сленная бо десяти́ца, пою́ще пѣ́снь Спа́су, еди́нъ у́бо у́мъ всѣ́мъ, въ тѣлесѣ́хъ же мно́зѣхъ принесо́шася Христу́, и богоневѣ́стная ма́ти христолюби́ваго о́трока на ра́мена взе́мши, глаго́лаше: гряди́, страда́льче, и постражди́ съ про́чими.

И ны́нѣ, богоро́диченъ:

Непроходи́мая врата́, та́йно запеча́тствованная, благослове́нная Богоро́дице Дѣ́во, пріими́ моле́нія на́ша и принеси́ Твоему́ Сы́ну и Бо́гу, да спасе́тъ Тобо́ю ду́ши на́ша.

Та́же, Бла́го е́сть... Трисвято́е, тропа́рь, ектенія́ и три́ покло́ны вели́кія, ча́съ 1-й съ каѳи́смою, и отпу́стъ.

Во вре́мя же свое́ быва́ютъ 3-й, 6-й и 9-й ча́съ, по чи́ну и́хъ съ каѳи́смами, и блаже́нны поско́ру и про́чее. На ко́емждо часѣ́ по три́ покло́ны вели́кія.


Въ то́йже де́нь на вече́рни, по обы́чной каѳи́смѣ, на Го́споди воззва́хъ.., ста́вимъ стихо́въ 10. И пое́мъ тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, и подо́бны 3. И святы́хъ му́чениковъ 4.

Стихи́ры му́чениковъ, гла́съ 1:

Ли́къ четверодесятосія́нный, во́инство все богособра́нное спросія́ посту́ страда́ньми честны́ми, освяща́ющъ и просвѣща́ющъ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Гла́съ 2: Езеро, я́ко ра́й, и зи́мность, я́ко зно́й, му́ченицы вмѣни́ша, Христе́ Бо́же, не устраши́ша по́мысла и́хъ томи́телей преще́нія, не убоя́шася, до́бліи, му́къ приложе́ній, оружено́сный стяжа́вше Кре́стъ, тѣ́мъ бо врага́ я́ко крѣ́пцыи побѣди́ша, тѣ́мже и вѣнцы́ прія́ша благода́ти.

Четверодесяточи́сленный ли́къ му́ченикъ кто́ не воспое́тъ? Въ во́ду бо е́зера внидо́ша де́рзостнѣ и, мра́зомъ стѣсня́еми, пѣ́снь воспѣва́ху Го́споду: еда́ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешися на ны́, Го́споди? еда́ въ рѣка́хъ прогнѣ́ваешися на ны́, Человѣколю́бче? облегчи́ тя́жесть и го́ресть возду́ха, свое́ю бо кро́вію обагри́шася на́ши но́ги, и введи́ ны, Бо́же, въ вѣ́чныя Твоя́ кро́вы, да нѣ́дро ны́ согрѣ́етъ патріа́рха Авраа́ма.

Сла́ва, гла́съ то́йже.

Проро́чески у́бо вопія́ше Дави́дъ во псалмѣ́хъ: проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду, и изве́лъ ны́ еси́ въ поко́й. Вы́ же, му́ченицы Христо́вы, самѣ́ми дѣ́лы сло́во исполня́юще, проидо́сте сквозѣ́ о́гнь и во́ду и внидо́сте въ Ца́рство небе́сное. Тѣ́мже моли́теся, четы́редесяте су́ще страда́льцы, дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ: Все́ упова́ніе мое́...
Аще къ средѣ́ или́ къ пятку́, крестобогоро́диченъ. [Пи́санъ сего́ мѣ́сяца въ 14-й де́нь.]

[Доса́ды претерпѣ́вшаго мно́ги и на Кре́стъ вознесе́наго вся́ческихъ Творца́ ви́дѣвши, Пречи́стая, стеня́ше, глаго́лющи: препѣ́тый Го́споди, Сы́не и Бо́же Мо́й, ка́ко почести́ хотя́ созда́ніе Твое́, Влады́ко, терпи́ши пло́тію безче́стіе? Сла́ва мно́гому милосе́рдію и соше́ствію Твоему́, Человѣколю́бче.]

Вхо́дъ со Ева́нгеліемъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія тріо́ди, и Да испра́вится моли́тва моя́... Посе́мъ проки́менъ, гла́съ 5: Ты́, Го́споди, сохрани́ши ны́* и соблюде́ши ны отъ ро́да сего́ и во вѣ́къ. Сти́хъ: Спаси́ мя, Го́споди, я́ко оскудѣ́ преподо́бный. Апо́столъ ко Евре́емъ, зача́ло 331. Аллилу́ія, гла́съ 4: Воскли́кните Го́сподеви, вся́ земля́, по́йте же и́мени Его́, [дади́те сла́ву хвалѣ́ Его́]. Сти́хъ: Яко искуси́лъ ны́ еси́, Бо́же, разже́глъ ны́ еси́, я́коже разжиза́ется сребро́. Ева́нгеліе Матѳе́я, зача́ло 80. И про́чее Боже́ственная Литургíя преждесвяще́нныхъ. Прича́стенъ: Ра́дуйтеся, пра́ведніи, о Го́сподѣ, [пра́вымъ подоба́етъ похвала́.]


(Мрк.) Аще случи́тся 40 му́ченикъ 1-я седми́цы въ ко́й-либо де́нь, и пое́тся слу́жба и́хъ въ суббо́ту, со святы́мъ му́ченикомъ Ѳео́доромъ Ти́рономъ.

Въ пято́къ ве́чера каѳи́сма рядова́я. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 10, и пое́мъ тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениковъ на 4, и Ѳео́дора на 4. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ пе́рвый, гла́са. Вхо́дъ, проки́менъ, и чте́нія дне́, и му́чениковъ 3. И по Да испра́вится моли́тва моя́... 3 покло́ны вели́кія. И про́чее преждесвяще́нныхъ. По заамво́нной моли́твѣ пое́мъ кано́нъ свята́го Ѳео́дора надъ ко́ливомъ, я́коже указа́ся въ 40-цѣ на ряду́, и отпу́стъ.

[Зри́.] А идѣ́же нѣ́сть преждесвяще́нныхъ, ве́чера на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры му́чениковъ 3 и Ѳео́дора 3. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й гла́са преше́дшаго, безъ вхо́да. Проки́менъ, и чте́нія дне́, и му́чениковъ. На стихо́внѣ самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Та́же припѣ́въ, и пое́мъ стихи́ру Ѳео́дора: Боже́ственныхъ даро́въ... [Пи́сана на Го́споди воззва́хъ...] Сла́ва, му́чениковъ, гла́съ 6: Въ пѣснопѣ́ніяхъ восхва́лимъ... По Ны́нѣ отпуща́еши... Тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся па́че смы́сла... Ектеніи́, и три́ покло́ны вели́кія, и пое́мъ кано́нъ свята́го Ѳео́дора надъ ко́ливомъ, и отпу́стъ, по обы́чаю.

Повече́ріе пое́мъ вели́кое. На повече́ріи пое́мъ кано́нъ усо́пшихъ и мине́и рядовы́й. Тропари́ же, по 1-мъ, и по 2-мъ трисвято́мъ, глаго́лемъ обои́хъ святы́хъ, а на послѣ́днемъ трисвято́мъ — конда́къ му́чениковъ.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь... тропа́рь му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ: Вся́ па́че смы́сла... По 1-й каѳи́смѣ сѣда́льны му́чениковъ о́ба. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе му́чениковъ. По 2-й каѳи́смѣ сѣда́льны Ѳео́дора. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе му́чениковъ или́ Ѳео́дора. Поліеле́й и сѣда́ленъ му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе му́чениковъ. Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, и Вся́кое дыха́ніе... и Ева́нгеліе му́чениковъ. Псало́мъ 50-й. Стихи́ра му́чениковъ. Кано́ны му́чениковъ, со ирмосо́мъ на 6, и Ѳео́дора о́ба кано́на на 8. Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́..; пѣ́сни же 7-ю и 8-ю глаго́лемъ напреди́ въ пято́къ. По 3-й пѣ́сни конда́къ, и и́косъ, и сѣда́ленъ му́чениковъ. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ, и чте́ніе о святѣ́мъ Ѳео́дорѣ. По 6-й пѣ́сни конда́къ Ѳео́дора, и и́косъ, и чте́мъ про́логъ, и синакса́рій. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ му́чениковъ. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ. На хвали́техъ стихи́ры му́чениковъ 3, гла́съ 5, подо́бенъ: Ра́дуйся.., и Ѳео́дора подо́бны 3, та́же припѣ́въ: Проидо́хомъ сквозѣ́ о́гнь и во́ду..., и пое́мъ самогла́сну стихи́ру му́чениковъ: Страстоте́рпцы Христо́вы... Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Славосло́віе вели́кое, тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Ектеніи́, и отпу́стъ, и обы́чное исхожде́ніе въ притво́ръ, и ча́съ 1-й.

На часѣ́хъ тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, Ѳео́дора. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. Кондаки́ же глаго́лемъ, премѣня́юще.

На литургíи: блаже́нна му́чениковъ, пѣ́снь 3-я, на 4, и Ѳео́дора 6-я, на 4. По вхо́дѣ тропа́рь му́чениковъ, и Ѳео́дора, и конда́къ его́. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́дицы хра́ма, или́ Предста́тельство христіа́нъ... Проки́менъ, аллилу́ія, и прича́стенъ му́чениковъ и Ѳео́дора. Апо́столъ и Ева́нгеліе пре́жде суббо́ты и Ѳео́дора подъ зача́ло, та́же му́чениковъ.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ въ 1-ю недѣ́лю посто́въ.

И пое́тся слу́жба и́хъ, я́ко ука́зано въ недѣ́лю 3-ю посто́въ, кромѣ́ поклоне́нія Креста́. То́чію на литíи: Сла́ва, му́чениковъ. [Пи́сана на Го́споди, воззва́хъ...] И ны́нѣ, тріо́ди. На стихо́внѣ: Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, тріо́ди. На Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Пречи́стому Твоему́ о́бразу... Катава́сія тріо́ди.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ въ понедѣ́льникъ 2-я, или́ 3-я, или́ 4-я, или́ 5-я, или́ 6-я недѣ́ли посто́въ.

Въ недѣ́лю ве́чера пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ.., стихи́ры на 10: тріо́ди дне́ на 4, повторя́юще 1-ю, и му́чениковъ на 6. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й. Вхо́дъ, проки́менъ вели́кій, тріо́ди. И чте́нія му́чениковъ 3. Та́же: Сподо́би, Го́споди, въ ве́черъ се́й... и Испо́лнимъ вече́рнюю... На стихо́внѣ тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ, по гла́су, воскре́сенъ. По Отче на́шъ: тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. Ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... и покло́ны три́ вели́кія, и отпу́стъ.

Полу́нощницу же пое́мъ по обы́чаю съ каѳи́смою и тропари́ обы́чныя. По Честнѣ́йшую... три́ покло́ны вели́кія.

На у́трени, на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. По 1-й и по 2-й каѳи́смѣ глаго́лемъ сѣда́льны тріо́ди, ектеніи́ же не глаго́лются. И чте́ніе во Ефре́мѣ. По 3-й каѳи́смѣ глаго́летъ іере́й ектенію́ ма́лую, и сѣда́льны му́чениковъ о́ба, и чте́ніе му́чениковъ. Поліеле́й, и сѣда́ленъ му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, и чте́ніе му́чениковъ. Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ и Ева́нгеліе му́чениковъ. Та́же псало́мъ 50-й. Стихи́ра му́чениковъ. Кано́ны му́чениковъ со ирмосо́мъ на 8. Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́... А идѣ́же трипѣ́снецъ, и пое́мъ кано́нъ му́чениковъ со ирмосо́мъ на 6 и трипѣ́снецъ на 8. Катава́сія тріо́ди. По 3-й пѣ́сни: сѣда́ленъ му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ и чте́ніе му́чениковъ. По 6-й пѣ́сни: конда́къ и и́косъ, и про́логъ. Свѣти́ленъ му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. На хвали́техъ стихи́ры му́чениковъ, на 4. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ его́. Та́же настоя́тель или́ чте́цъ глаго́летъ: Сла́ва Тебѣ́, показа́вшему на́мъ свѣ́тъ... Посе́мъ, ектенія́: Испо́лнимъ у́треннюю... Та́же на стихо́внѣ, самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ. Посе́мъ: Бла́го е́сть.., глаго́лемъ еди́ножды. По Отче на́шъ: тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. Ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... и три́ покло́ны вели́кія, и ча́съ пе́рвый.

На часѣ́хъ тропа́рь глаго́лемъ му́чениковъ и по трисвято́мъ конда́къ и́хъ. И на коне́цъ три́ покло́ны вели́кія и по покло́нѣхъ трисвята́го не глаго́лемъ, но глаго́лемъ: Христе́, Свѣ́те... и отпу́стъ. Ча́съ же 3-й, 6-й и 9-й пое́мъ съ каѳи́смами, въ подо́бное и́хъ вре́мя, со чте́ніемъ. На 6-мъ часѣ́ чте́тся паремíя дне́, по чи́ну ея́. [Зри: Моли́твы же Вели́каго Васи́лія по часѣ́хъ глаго́лемъ непремѣ́нно, е́же е́сть: Влады́ко Бо́же, Отче... и Бо́же и Го́споди си́лъ... и Влады́ко Го́споди, Іису́се Христе́... Егда́ же пое́мъ поліеле́й, на часѣ́хъ въ кампа́нъ не ударя́емъ.] По каѳи́смѣ чте́цъ глаго́летъ: Сла́ва, тропа́рь му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ.., конда́къ му́чениковъ. По Честнѣ́йшую.., три́ покло́ны вели́кія. По 9-мъ часѣ́ блаже́нны глаго́лемъ поско́ру безъ пѣ́нія. По Осла́би, оста́ви.., конда́къ хра́ма. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, хра́ма Богоро́дицы. [Зри́: Аще ли нѣ́сть хра́ма Богоро́дицы, И ны́нѣ: Предста́тельство христіа́нъ...] Посе́мъ: Го́споди поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́нѣ: Честнѣ́йшую херуви́мъ.., и три́ покло́ны вели́кія, та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице...

И начина́емъ вече́рню, по обы́чаю. Настоя́тель или́ чте́цъ глаго́летъ: Пріиди́те, поклони́мся.., три́жды. И пое́мъ вече́рню съ покло́ны, по чи́ну по́стному. По обы́чной каѳи́смѣ, на Го́споди, воззва́хъ.., стихи́ры на 10: тріо́ди самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, и подо́бны тріо́ди 3, и му́чениковъ 4. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ, по гла́су обы́чный. [Зри́: Аще ли къ средѣ́ или́ пятку́, глаго́лемъ крестобогоро́диченъ, по гла́су сла́вника]. Вхо́дъ со Ева́нгеліемъ. Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ и чте́ніе дне́. Да испра́вится моли́тва моя́... и три́ покло́ны вели́кія, ектеніи́ ма́лыя не глаго́лемъ. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ му́чениковъ. Литургíя преждесвяще́нная, по обы́чаю. На отпу́стѣ іере́й помина́етъ пре́жде пра́зднуемыхъ святы́хъ, пото́мъ наста́вшаго.

[Зри́:] Свята́го же, прилучи́вшагося на ряду́, кано́нъ пое́мъ на у́трени по чи́ну. Стихи́ры же его́, я́же пи́саны, ве́черъ на Го́споди, воззва́хъ.., глаго́лемъ и́хъ на хвали́техъ.

[Зри́:] Аще ли ко́ея вели́кія ра́ди ну́жды, въ па́мяти святы́хъ вели́кихъ, иму́щихъ поліеле́й, не случи́тся бы́ти преждесвяще́ннѣй Литургíи. Часы́ пое́мъ, я́коже вы́ше рече́ся. По 9-мъ часѣ́ и по моли́твѣ: Влады́ко Го́споди Іису́се Христе́.., глаго́лемъ и псало́мъ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода, и вся́ вну́тренняя... Сла́ва: Хвали́, душе́ моя́, Го́спода... И ны́нѣ: Единоро́дный Сы́не... и Во Ца́рствіи Твое́мъ.., поскору́ безъ пѣ́нія. На блаже́ннахъ глаго́лемъ му́чениковъ пѣ́снь 3-ю и 6-ю. Та́же Апо́столъ и Ева́нгеліе му́чениковъ. Посе́мъ: Помяни́ на́съ, Го́споди... По Осла́би, оста́ви.., и по Отче на́шъ: Конда́къ хра́ма. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Богоро́дицы хра́ма. [Зри́: Аще же нѣ́сть хра́ма Богоро́дицы: Предста́тельство христіа́нъ...] Та́же, Го́споди, поми́луй, 40, и покло́ны три́ вели́кія. И въ то́ вре́мя параекклисіа́рхъ зна́менуетъ въ два́ кампа́на.

И по 3-хъ покло́нѣхъ вели́кихъ, глаго́лемъ: Пріиди́те, поклони́мся... И пое́мъ вече́рню съ покло́ны, и каѳи́сму обы́чную. На Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры тріо́ди, подо́бны 3. И свята́го, его́же наста́ па́мять, 3. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. [Зри́: Аще ли къ средѣ́ или́ пятку́ глаго́лемъ: Сла́ва, и ны́нѣ, крестобогоро́диченъ]. Та́же: Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ, и чте́ніе тріо́ди, дне́. На стихо́внѣ, дне́ тріо́ди. По Ны́нѣ отпуща́еши... и по Отче на́шъ..: тропа́рь, Богоро́дице Дѣ́во, ра́дуйся.., и про́чее по по́стному. По Честнѣ́йшую... и по покло́нѣхъ глаго́лемъ Трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12. Всесвята́я Тро́ице... Та́же: Бу́ди и́мя Госпо́дне.., и 3 покло́ны. И Благословлю́ Го́спода... Досто́йно е́сть... И отпу́стъ. На отпу́стѣ же помина́етъ наста́вшаго свята́го. По отпу́стѣ же вхо́димъ въ трапе́зу, и яди́мъ два́ варе́нія съ еле́емъ, и піе́мъ вино́. Въ сре́ду же и пято́къ яди́мъ два́ варе́нія безъ еле́я и піе́мъ вино́.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ во еди́нъ отъ дне́й по́стныхъ, пое́мъ слу́жбу и́хъ си́це:

На часѣ́хъ по Осла́би, оста́ви... и по Отче на́шъ.., кондаки́ по уста́ву. Та́же: Го́споди, поми́луй, 40. Сла́ва, и ны́нѣ, Честнѣ́йшую херуви́мъ... И по покло́нѣхъ глаго́лемъ трисвято́е. Го́споди, поми́луй, 12, и Всесвята́я Тро́ице.., и а́біе начина́емъ вече́рню и обы́чную каѳи́сму; глаго́лются же ектеніи́ ма́лыя по ко́емждо антифо́нѣ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 10: самогла́сенъ дне́, два́жды, и му́чениченъ, и подо́бенъ тріо́ди, 3, и му́чениковъ, 4. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ: Пре́йде сѣ́нь зако́нная... Вхо́дъ. Та́же проки́менъ, и чте́нія дне́, и му́чениковъ чте́нія 3. Та́же пое́мъ: Да испра́вится моли́тва моя́... и три́ покло́ны, и поря́ду Литургíя преждесвяще́нная.

[Зри́:] А идѣ́же не бу́детъ преждесвяще́нныя, по Осла́би, оста́ви... и по покло́нѣхъ вели́кихъ, чте́цъ глаго́летъ: Пріиди́те, поклони́мся... три́жды, и покло́ны 3. Та́же псало́мъ: Благослови́, душе́ моя́, Го́спода... И пое́мъ вече́рню безъ покло́новъ. По обы́чной каѳи́смѣ, стихи́ры на 6: тріо́ди подо́бны, 3, и му́чениковъ, 3. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. Вхо́дъ и Свѣ́те ти́хій... Проки́менъ, и чте́нія дне́, и му́чениковъ; и а́біе, Сподо́би, Го́споди... Та́же, Испо́лнимъ вече́рнюю моли́тву... На стихо́внѣ тріо́ди. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ по гла́су. Ны́нѣ отпуща́еши... По трисвято́мъ тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ: Гавріи́лу вѣща́вшу... Ектенія́: Поми́луй на́съ, Бо́же... Посе́мъ три́ покло́ны вели́кія и моли́тва: Всесвята́я Тро́ице... и Благословлю́ Го́спода... Досто́йно е́сть... и отпу́стъ.

Повече́ріе пое́мъ вели́кое безъ покло́новъ. По 1-мъ трисвято́мъ тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ, по гла́су. По 2-мъ трисвято́мъ тропари́ обы́чныя: Поми́луй на́съ, Го́споди... По Досто́йнѣ... и по Трисвято́мъ конда́къ му́чениковъ. Го́споди си́лъ, съ на́ми бу́ди... не пое́мъ. По Честнѣ́йшую: три́ покло́ны вели́кія. Трисвята́го же не глаго́лемъ, а отпу́стъ ма́лый.

Полу́нощницу же пое́мъ по обы́чаю съ каѳи́смою, я́коже предписа́ся въ понедѣ́льникъ 2-я недѣ́ли поста́. Та́кожде и у́треню, и всю́ слу́жбу му́чениковъ.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ въ суббо́ту 2-ю, или́ 3-ю, или́ 4-ю посто́въ.

Въ пято́къ ве́чера каѳи́сма рядова́я. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 10: тріо́ди самогла́сенъ, два́жды, и окто́иха му́ченичны 4, и му́чениковъ, 4. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. Вхо́дъ. Проки́менъ, и чте́нія дне́, и му́чениковъ, 3. Да испра́вится моли́тва моя́... и про́чее преждесвяще́нныхъ.

[Зри́:] Аще ли нѣ́сть преждесвяще́нныхъ, въ пято́къ ве́чера, на Го́споди, воззва́хъ: стихи́ры му́чениковъ на 6. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. Вхо́дъ. Проки́менъ, и чте́ніе дне́, и святы́хъ. Та́же, Сподо́би, Го́споди... На стихо́внѣ самогла́сенъ тріо́ди, два́жды, и му́чениченъ окто́иха, по гла́су. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. По Ны́нѣ отпуща́еши: тропа́рь му́чениковъ. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ настоя́щаго гла́са, ектенія́ и покло́ны три́. Та́же моли́тва: Всесвята́я Тро́ице... Бу́ди и́мя Госпо́дне... и Псало́мъ 33-й: Благословлю́ Го́спода... Досто́йно е́сть... И отпу́стъ.

[Зри́:] Повече́ріе же пое́мъ вели́кое, на не́мже пое́мъ четверопѣ́снецъ суббо́ты.

На у́трени и на часѣ́хъ пое́мъ слу́жбу еди́ныхъ му́чениковъ, я́коже предписа́ся.

На литургíи слу́жба дне́ и му́чениковъ.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ во 2-ю, и 4-ю и 5-ю недѣ́лю посто́въ.

Въ суббо́ту ве́чера на ма́лѣй вече́рни стихи́ры воскре́сны и Богоро́дицы, по обы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и восто́ченъ [Анато́ліевъ] еди́нъ, и му́чениковъ на 6. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гла́са. Вхо́дъ, и чте́ніе му́чениковъ. На литíи стихи́ра хра́ма и му́чениковъ стихо́вныя. Сла́ва, му́чениковъ, пи́сана по 50-мъ псалмѣ́. И ны́нѣ, богоро́диченъ. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны по алфави́ту. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Богоро́дице Дѣ́во.., три́жды, и чте́ніе во Апо́стольскихъ Посла́ніяхъ.

[На у́трени] на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ по гла́су тропаря́. По каѳи́смѣ сѣда́льны воскре́сны и богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи. Поліеле́й и сѣда́льны му́чениковъ о́ба. Сла́ва, по поліеле́и сѣда́ленъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ. И чте́ніе му́чениковъ. Степе́нна, и проки́менъ гла́са, и Ева́нгеліе воскре́сно. Псало́мъ 50-й. Сла́ва, стихи́ра, гла́съ 8: Покая́нія отве́рзи ми́ две́ри... и про́чая. Кано́нъ воскре́сенъ со ирмосо́мъ на 4, и тріо́ди на 4, и му́чениковъ на 6. Катава́сія: Отве́рзу уста́ моя́... По 3-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ, сѣда́ленъ му́чениковъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. И чте́ніе му́чениковъ. По 6-й пѣ́сни конда́къ и и́косъ воскре́сенъ. По 9-й пѣ́сни свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ воскре́сенъ. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4 и му́чениковъ со сла́внымъ 4, съ припѣ́вы и́хъ. Та́же припѣ́въ: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й... И пое́мъ самогла́сну стихи́ру тріо́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́нѣ: Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь воскре́сенъ, ектеніи́ и отпу́стъ. И исхожде́ніе въ притво́ръ. Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская. И ча́съ 1-й. Тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ дне́ и соверше́нный отпу́стъ.

На литургíи: блаже́нна гла́са, на 6, и му́чениковъ пѣ́снь 3-я, на 4. И про́чая слу́жба дне́ и му́чениковъ.

[Зри́:] Свята́го же Григо́рія слу́жба пое́тся, егда́ разсу́дитъ екклисіа́рхъ, или́ му́чениковъ слу́жбу пое́мъ въ суббо́ту 2-ю; та́кожде и 4-ю и 5-ю недѣ́ли, слу́жбы тріо́ди святы́хъ оставля́ются и пое́тся слу́жба му́чениковъ по уста́ву.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́чениковъ въ недѣ́лю 3-ю посто́въ, крестопокло́нную.

Въ суббо́ту ве́чера на ма́лѣй вече́рни стихи́ры на Го́споди воззва́хъ.., и на стихи́рахъ — все́ тріо́ди по обы́чаю.

На вели́цѣй вече́рни по каѳи́смѣ на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры воскре́сны 3, и Креста́ 4, и му́чениковъ 3. Сла́ва, Креста́. И ны́нѣ, богоро́диченъ 1-й, гласа. Проки́менъ дне́ и паремíи му́чениковъ. На литíи стихи́ра хра́ма и му́чениковъ хвали́тны. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. На стихо́внѣ стихи́ры воскре́сны. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Богоро́дице Дѣ́во.., два́жды, и Креста́, еди́ножды: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́...

На у́трени на Бо́гъ Госпо́дь: тропа́рь воскре́сенъ, два́жды. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. По каѳи́смахъ сѣда́льны воскре́сны и богоро́дичны и́хъ. И чте́ніе во Ева́нгеліи толково́мъ. Поліеле́й му́чениковъ и сѣда́льны о́ба. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ. И чте́ніе му́чениковъ. Степе́нна гла́са. Проки́менъ и Ева́нгеліе воскре́сно. Воскресе́ніе Христо́во... Псало́мъ 50-й. Покая́нія отве́рзи ми́ две́ри... Кано́нъ воскре́сенъ, со ирмосо́мъ на 4, и му́чениковъ на 4, и Креста́ на 6. Катава́сія Креста́: Боже́ственнѣйшій прообрази́... По 3-й пѣ́сни конда́къ му́чениковъ, и и́косъ, и сѣда́ленъ, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, Креста́ и чте́ніе му́чениковъ. По 6-й пѣ́сни конда́къ Креста́ и и́косъ. На 9-й пѣ́сни пое́мъ Честнѣ́йшую... Свѣти́ленъ воскре́сенъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. На хвали́техъ стихи́ры воскре́сны 4 и Креста́ подо́бны 3 [1-й два́жды], съ припѣ́вы и́хъ. Та́же припѣ́въ: Воскресни́, Го́споди Бо́же мо́й... и пое́мъ самогла́сну стихи́ру дне́ тріо́ди. Сла́ва, ту́южде. И ны́нѣ, Преблагослове́нна еси́... Славосло́віе вели́кое, трисвято́е пѣ́ніемъ. Посе́мъ вхо́дъ. И глаго́лемъ тропа́рь: Спаси́, Го́споди, лю́ди Твоя́.., три́жды. И быва́етъ поклоне́ніе честна́го Креста́ по обы́чаю, я́коже я́вствуетъ въ тріо́ди. Та́же ектеніи́, и отпу́стъ, и исхожде́ніе. Сла́ва, и ны́нѣ, стихи́ра ева́нгельская, и поуче́ніе Студи́тово. И ча́съ 1-й въ притво́рѣ.

На часѣ́хъ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, Креста́. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ воскре́сенъ. На 3-мъ часѣ́ тропа́рь воскре́сенъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, богоро́диченъ часо́въ. По Отче на́шъ... конда́къ му́чениковъ. Та́кожде и на про́чихъ часѣ́хъ глаго́лемъ, премѣня́юще.

На литургíи: блаже́нна гла́са на 4, и Креста́ пѣ́снь 3-я на 4, и му́чениковъ пѣ́снь 6-я на 4. По вхо́дѣ тропа́рь воскре́сенъ, и Креста́, и му́чениковъ. Та́же конда́къ воскре́сенъ. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. Проки́менъ, Апо́столъ, аллилу́ія, Ева́нгеліе и прича́стенъ пре́жде Креста́, пото́мъ му́чениковъ.


(Мрк.) Аще ли случи́тся святы́хъ 40 му́ченикъ въ сре́ду 4-ю посто́въ.

Пое́мъ слу́жбу и́хъ пре́жде во вто́рникъ тоя́ седми́цы, то́чію во вто́рникъ ве́чера, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры, самогла́сенъ дне́ тріо́ди, два́жды, и Креста́ 4, и му́чениковъ 4. Сла́ва, му́чениковъ. И ны́нѣ, Креста́. Другíя же стихи́ры Креста́ пое́мъ въ сре́ду на хвали́техъ. Та́же вхо́дъ, проки́менъ, и чте́нія дне́, и Да испра́вится...

[Зри́:] Аще же не бу́детъ преждесвяще́нныя. И во вто́рникъ ве́чера, на Го́споди воззва́хъ: стихи́ры Креста́ на 6, святы́хъ же му́чениковъ 40 отдае́тся пра́здникъ на часѣ́хъ, я́коже указа́ся въ понедѣ́льникъ 2-я недѣ́ли посто́въ.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́ченикъ въ четверто́къ вели́каго кано́на.

И пое́тся слу́жба и́хъ вся́ во вто́рникъ, напре́дь тоя́жде недѣ́ли.


(Мрк.) Аще ли случи́тся 40 му́ченикъ въ суббо́ту ака́ѳиста.

И пое́мъ слу́жбу и́хъ въ недѣ́лю 5-ю посто́въ.

Примѣчаніе:
[1] Тропарь печатается по изданію: Псалти́ръ съ возслѣ́дованіемъ. Черни́говъ: Въ Тѵпогра́фіи оби́тели Свя́то-Тро́ицкой Ильи́нской, 1763 г. Ли́стъ 472 об.

Источникъ: Минíа, мѣ́сяцъ Ма́ртъ. — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рской Ла́ѵры, 1893. — Л. 37 – 51 об.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0