Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - суббота, 20 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Іанну́арія въ 16-й де́нь.
Па́мять преподо́бнаго и богоно́снаго отца́ на́шего Роми́ла Равани́чкаго, Синаи́та.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ.., 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры на 6, повторя́юще я́, гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ вои́стинну не отъ хотѣ́нія плотска́го, ниже́ отъ хотѣ́нія му́жескаго сы́нъ Бо́жій по прича́стію бы́лъ еси́, тогда́ Боже́ственный даде́ся ти́ да́ръ ко спасе́нію тебѣ́ и душа́мъ во грѣсѣ́хъ су́щимъ. Тѣ́мже мо́лимъ тя́, я́ко дерзнове́ніе мно́гое ко Христу́ иму́ща, Его́же возлюби́лъ еси́, соверша́ющихъ па́мять твою́ вся́каго зла́го обстоя́нія изба́ви. [Два́жды.]

Егда́ по стезя́мъ Го́спода Твоего́ ше́ствовалъ еси́, и зако́нъ Его́ ре́вностію взыска́лъ еси́, тогда́ себе́ очи́стилъ еси́ отъ вся́каго земна́го пристра́стія, и пло́ти внѣ́ бы́лъ еси́, Роми́ле богому́дре, въ примра́къ же вше́дъ Непристу́пнаго Свѣ́та, Боже́ственнымъ та́йнамъ научи́лся еси́ и свѣ́та прича́стіемъ ве́сь свѣ́тъ бы́лъ еси́, богоглаго́ливе. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ мно́жества наста́вника тя́ почита́емъ, о́тче на́шъ Роми́ле, твое́ю бо стезе́ю вои́стинну пра́во ходи́ти позна́хомъ. Блаже́нъ еси́, Христу́ рабо́тавъ, и вра́жію обличи́лъ еси́ си́лу, а́нгеловъ собесѣ́дниче, преподо́бныхъ соприча́стниче и пра́ведныхъ, съ ни́миже моли́ся Го́сподеви, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ пе́рвый, гла́съ то́йже:

Ца́рь Небе́сный за человѣколю́біе на земли́ яви́ся и съ человѣ́ки поживе́, от Дѣ́вы бо Чи́стыя пло́ть пріе́мый и изъ Нея́ проше́дый съ воспрія́тіемъ, еди́нъ е́сть Сы́нъ, сугу́бъ естество́мъ, но не ѵпоста́сію. Тѣ́мже, соверше́нна Того́ Бо́га и соверше́нна Человѣ́ка вои́стинну проповѣ́дающе, исповѣ́дуемъ Христа́ Бо́га на́шего: Его́же моли́, Ма́ти Безневѣ́стная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія три́, преподо́бническая.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5 и 6.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ры самогла́сны, гла́съ 2:

По́стническое обуче́ніе собра́въ на земли́, преподо́бне Роми́ле, страсте́й прило́ги тече́ніемъ сле́зъ твои́хъ вся́ потопи́лъ еси́. Лѣ́ствица Боже́ственная и честна́я, на не́бо возводя́щая, всѣ́мъ позна́ся богопрія́тное житіе́ твое́, благоче́стія бо плоды́ въ не́мъ показа́въ, исцѣля́еши тѣ́ми не́мощи страте́й вѣ́рно вопію́щихъ тебѣ́: Ра́дуйся, Правосла́вія звѣздо́ златоза́рная, мона́шествующихъ свѣти́льниче и па́стырю! Ра́дуйся, приснопа́мятне, пусты́ни добрѣ́йшее воспита́ніе и Це́ркве непоколеби́мое утвержде́ніе! Ра́дуйся, заблу́ждшихъ вели́кій наста́вниче! Ра́дуйся, на́ша похвало́ и всѣ́мъ правосла́внымъ свѣ́тлое ра́дованіе.

Боже́ственнымъ ра́зумомъ у́мъ сво́й укрѣпи́въ, о́тче Роми́ле, предте́клъ еси́ мимогряду́щая вся́, ника́коже уди́влься земны́мъ: въ ско́рбехъ у́бо ты́ явля́шеся велему́дръ и до́блественъ, въ постѣ́хъ и благоду́шіи смире́нъ и кро́токъ, и та́ко настоя́щаго житія́ нестоя́тельную пучи́ну я́вѣ преше́лъ еси́ и до́брое приста́нище дости́глъ еси́. Христа́ у́бо моли́ поми́ловати ду́ши на́ша.

Вся́ имѣ́нія отри́нулъ еси́, о́тче Роми́ле, я́ко вы́шняго житія́ жела́яй: бога́тство возненави́дѣлъ еси́, одѣ́явся во смире́ніе; пи́щи отврати́лся еси́, облобыза́въ воздержа́ніе; непра́вду презрѣ́лъ еси́, пра́вду возлюби́въ; и́ноки въ пусты́ни посели́лъ еси́, и сія́ гра́ды сотвори́лъ еси́, идѣ́же искуше́ній мно́жество претерпѣ́въ, бѣсо́вскія полки́ посрами́лъ еси́. Тѣ́мже, преподо́бне, помяни́ на́съ въ моли́твахъ свои́хъ ко Го́споду.

Сла́ва, гла́съ 4:

Просія́ житіе́ твое́ я́ко со́лнце на земли́ и на небеси́, Христо́въ уго́дниче, блаже́нне Роми́ле, правосла́вно бо проповѣ́далъ еси́ и́стинную и непоро́чную вѣ́ру Христо́ву. Тѣ́мже моли́ся, преподо́бне, па́мять твою́ соверша́ющимъ дарова́тися ве́ліей ми́лости.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

При́зри на моле́нія Твои́хъ ра́бъ, Всенепоро́чная, утоля́ющи лю́тая на ны́ воста́нія, вся́кія ско́рби на́съ измѣня́ющи, Тя́ бо еди́ну тве́рдое и извѣ́стное утвержде́ніе и́мамы, и Твое́ предста́тельство стяжа́хомъ, да не постыди́мся, Влады́чице, Тя́ призыва́ющіи, потщи́ся на умоле́ніе Тебѣ́ вѣ́рно вопію́щихъ: ра́дуйся, Влады́чице, всѣ́хъ по́моще, ра́досте и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 5. Подо́бенъ: Ра́дуйся.

Ра́дуйся, Роми́ле преподо́бне, мона́шествующихъ свѣ́тлое удобре́ніе, разсужде́нія до́брое пра́вило, смире́нія о́бразе, церко́вное утвержде́ніе, правосла́внымъ спобо́рниче, житіе́ бо твое́ на земли́ вои́стинну благоче́стно пожи́лъ еси́, до́ндеже къ а́нгельскимъ лико́мъ преложи́лся еси́, съ ни́миже моли́ся Христу́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Ра́дуйся, Роми́ле преподо́бне, воздержа́нія учи́телю, по́стниковъ похвало́, Боже́ственныхъ повелѣ́ній исполни́телю, богосвѣ́тлый свѣти́льниче, и́же въ мра́къ невѣ́дѣнія серде́цъ человѣ́ческихъ входя́, богогла́сными словесы́ просвѣща́лъ еси́ и наставля́лъ еси́ къ ра́зуму и́стины Христа́, Бо́га на́шего. Его́же моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Ра́дуйся, Роми́ле преподо́бне, честно́е жили́ще Свята́го Ду́ха, дарова́ній Боже́ственныхъ испо́лненное, твое́ у́бо житіе́ равноа́нгельное, пра́вило добродѣ́телей яви́ся и о́бразъ извѣ́стный хотя́щимъ Го́сподеви служи́ти, сло́во же твое́ богому́дрое пре́лесть вся́кую изъ ко́рене востерза́етъ и душелѣни́выя возбужда́етъ къ славосло́вію Христа́, Бо́га на́шего, Его́же моли́ дарова́ти душа́мъ на́шимъ ми́ръ и ве́лію ми́лость.

Сла́ва, гла́съ 6:

Отъ ю́ности облиста́ житіе́ твое́ добродѣ́телей луча́ми, преподо́бне о́тче Роми́ле, Кре́стъ бо Христо́въ на ра́мо взе́мъ, невозвра́тно Тому́ послѣ́довалъ еси́, потща́вся ху́ждшее покори́ти лу́чшему и пло́ть порабо́тити ду́ху, и у́мъ, влады́ку, надъ страстьми́ воцари́ти. Тѣ́мже и себе́ угото́валъ еси́ оби́тель Святы́я Тро́ицы, Ейже предстоя́ со дерзнове́ніемъ, моли́ся о и́же вѣ́рою творя́щихъ честну́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Творе́цъ и Изба́витель мо́й, Пречи́стая, Христо́съ Госпо́дь, изъ Твои́хъ ложе́снъ проше́дъ, въ мя́ оболкíйся, пе́рвыя кля́твы Ада́ма свободи́. Тѣ́мже Ти́, Всечи́стая, я́ко Бо́жіи Ма́тери же и Дѣ́вѣ, вои́стинну вопіе́мъ немо́лчно: ра́дуйся а́нгельски, ра́дуйся, Влады́чице, предста́тельство, и покро́ве, и спасе́ніе ду́шъ на́шихъ.

На благослове́ніи хлѣ́бовъ: Тропа́рь преподо́бнаго, два́жды и Богоро́дице Дѣ́во.., еди́ножды.

Тропа́рь преподо́бнаго, гла́съ 8:

Сле́зъ твои́хъ тече́ньми пусты́ни безпло́дное воздѣ́лалъ еси́, и и́же изъ глубины́ воздыха́ньми во сто́ трудо́въ уплодоноси́лъ еси́, и бы́лъ еси́ свѣти́льникъ вселе́ннѣй, сія́я чудесы́, Роми́ле о́тче на́шъ, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ся душа́мъ на́шимъ.


НА УТРЕНИ,
На Бо́гъ Госпо́дь... Тропа́рь преподо́бнаго: Сле́зъ твои́хъ тече́ньми.., два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Роми́ла честна́го пѣ́сньми восхва́лимъ, вся́ си́лы вра́жія по́стническими труды́ низложи́вшаго, и къ Боже́ственному поко́ю преше́дшаго, и со а́нгелы ны́нѣ пребыва́ющаго, и моля́щагося о на́съ Го́сподеви, я́ко да обря́щемъ ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Ма́терь Тя́ Бо́жію мо́лимъ вси́, Дѣ́ву вои́стинну и по рождествѣ́ я́вльшуюся, любо́вію прибѣга́ющіи къ Твое́й бла́гости: Тебе́ бо и́мамы, грѣ́шніи, Предста́тельницу, Тебе́ стяжа́хомъ въ напа́стехъ спасе́ніе, еди́ну Всенепоро́чную.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Заря́ми Ду́ха просвѣти́въ твое́ се́рдце, просвѣща́лъ еси́ ду́ши притека́ющихъ къ тебѣ́ съ вѣ́рою. Ны́нѣ же, со а́нгелы престо́лу Боже́ственному предстоя́, и зря́, я́же ви́дѣти жела́ше, ча́домъ твои́мъ согрѣше́ній проще́нія испроси́, я́ко да при́сно тя́ почита́емъ, Роми́ле преблаже́нне, преподо́бныхъ похвало́ и а́нгеловъ единокро́вниче. [Два́жды.]

Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Удиви́ся Іо́сифъ, е́же па́че естества́ зря́ и внима́ше мы́слію, и́же на руно́ до́ждь, въ безсѣ́менномъ зача́тіи Твое́мъ, Богоро́дице, купину́, огне́мъ неопали́мую, же́злъ Ааро́новъ прозя́бшій, и, свидѣ́тельствуя, обру́чникъ Тво́й и храни́тель свяще́нникомъ взыва́ше: Дѣ́ва ражда́етъ и по Рождествѣ́ па́ки Дѣ́вою пребыва́етъ.

Поліеле́й.

Велича́ніе: [Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче Роми́ле, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ].

Псало́мъ избра́нный преподо́бному: [Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́ и услы́ша моли́тву мою́...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Па́стырскую хи́трость воспріи́мъ, мона́шествующихъ сто́лпе и основа́ніе, разу́мно упа́слъ еси́ разу́мное ста́до твое́, Христо́ва бо возжелѣ́въ Боже́ственная уче́нія, въ ни́хъ сло́во посѣ́ялъ еси́, преподо́бне, и къ ре́вности а́нгельскаго жи́тельства воздви́глъ еси́ вся́ единому́дренно сла́вити Бо́га, богоно́се Роми́ле, моли́ Христа́ Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Небе́сную две́рь и киво́тъ, всесвяту́ю го́ру, свѣтоза́рный о́блакъ воспои́мъ, небе́сную лѣ́ствицу, слове́сный ра́й, Евино избавле́ніе, вселе́нныя всея́ вели́кое сокро́вище, я́ко спасе́ніе въ Не́й содѣ́лася мíрови и оставле́ніе дре́внихъ согрѣше́ній. Сего́ ра́ди вопіе́мъ Ти́: моли́ Сы́на Твоего́ и Бо́га прегрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти, благоче́стно покланя́ющеся Пресвято́му Рождеству́ Твоему́.

[Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са.] Проки́менъ, гласъ 4: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Вся́кое дыха́ніе... Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 10.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче Роми́ле, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ. Тѣ́мъ на небесѣ́хъ обрѣ́лъ еси́ мзду́ трудо́въ твои́хъ, де́монскія погуби́лъ еси́ полки́ и а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, и́хже житію́ безъ поро́ка поревнова́лъ еси́, дерзнове́ніе имѣ́я ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ.

[Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и преподо́бнаго на 8.]

Кано́нъ преподо́бнаго, гла́съ 8, его́же краегране́сіе: Боже́ственнаго пою́ Роми́ла любо́вію; въ пе́рвыхъ же богоро́дичнахъ: Іоаса́фъ.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́дца спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Бо́жій Сло́ве, всеси́льную да́руй ми́ и свѣ́тлую Ду́ха благода́ть ко отверзе́нію у́стъ мои́хъ, я́ко да по́двиги Твоего́ уго́дника воспою́ и болѣ́зненная страда́нія, и́миже на земли́ Тя́ просла́ви.

Отче блаже́нне, ты́ Кре́стъ Христо́въ на ра́мо взе́мъ, и земна́го вся́каго пристра́стія внѣ́ бы́въ, Христу́ послѣ́довалъ еси́, взыва́я: вслѣ́дъ Тебе́ теко́хъ въ воню́ мѵ́ра, Влады́ко.

Жела́я получи́ти, и́хже ны́нѣ наслажда́ешися преизря́дно, и того́ ра́ди еще́ въ жи́зни се́й па́че человѣ́ка подвиза́лся еси́, я́же получи́ти и на́мъ, моли́ Христа́, почита́ющимъ честну́ю па́мять твою́, досточу́дне.

Богоро́диченъ: Іису́съ преднарече́нный, Бо́жіе Сло́во, съ небесе́ сни́де, я́ко да отъ го́рькаго мучи́тельства на́съ изба́витъ, и пло́тію одѣ́яся отъ Пречи́стыя Дѣ́вы, Юже соблюде́ нетлѣ́нну по рождествѣ́ и непоро́чну.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Утвержде́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Еще́ на земли́ пребыва́я, Бо́га просла́вилъ еси́, о́тче, чудесы́ вся́кими и разли́чными си́лами, Иже тя́ свѣтлѣ́йше возвели́чи ны́нѣ на небесѣ́хъ.

Самуи́ла Освяти́вый пре́жде рождества́, и тя́ освяти́, преподо́бне Роми́ле, и показа́ тя́ во іере́ехъ, я́коже Моисе́я и Ааро́на, призыва́ющихъ Его́ Боже́ственное и́мя.

Ты́, я́ко да пріобря́щеши боже́ственный и многоцѣ́нный би́серъ — Христа́, ополчи́лся еси́ къ нача́ломъ и ко власте́мъ, къ духово́мъ лука́вствія поднебе́снымъ.

Богоро́диченъ: О, кто́ отъ земноро́дныхъ изрече́тъ, Богоро́дице Марíе, или́ кíй язы́къ послужи́ти возмо́жетъ е́же въ Тебѣ́ та́инству? Стра́шно е́сть вои́стинну, Всепѣ́тая Дѣ́во, Яже пре́жде вѣ́къ Су́щаго подъ лѣ́ты родила́ еси́.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Зако́ну Госпо́дню ты́ научи́вся, я́ко фи́никсъ процвѣ́лъ еси́, о́тче преподо́бне, вѣ́рныхъ ду́ши ра́дости неизрече́нныя исполня́я и ли́ца и́хъ уясня́я. Тѣ́мже, соше́дшеся дне́сь, воспѣва́емъ тя́ и вѣ́рою мо́лимся: богоно́се Роми́ле, моли́ Христа́ Бо́га грѣхо́въ оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Въ напа́сти многоплете́нныя впа́дъ отъ вра́гъ ви́димыхъ и неви́димыхъ, бу́рею одержи́мь безчи́сленныхъ согрѣше́ній мои́хъ, [и] я́ко къ те́плому заступле́нію и покро́ву моему́, Чи́стая, ко приста́нищу притека́ю Твоея́ бла́гости. Тѣ́мже, Всечи́стая, моли́ся прилѣ́жно изъ Тебе́ Воплоще́нному безсѣ́менно о всѣ́хъ рабѣ́хъ Твои́хъ, непреста́нно моля́щихъ Ти ся, Богоро́дице Пречи́стая, моля́щи Его́ при́сно согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти, воспѣва́ющимъ досто́йно сла́ву Твою́.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча, и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Все́ мо́ре иногда́ потреби́ти хваля́йся сатана́ вселука́вый, твои́ми нога́ми сокруше́нъ бы́ти паде́ніемъ зри́тся. На тве́рдомъ бо ка́мени Христа́ ты́ утверди́вся, богоглаго́ливе, кумíры Вавило́нскія сокруши́лъ еси́.

Еди́нственному Существу́ Пресу́щественному и Трисвѣ́тлому преда́лся еси́ раче́ніемъ, превзя́вся отъ земны́хъ Боже́ственнымъ жела́ніемъ, и свѣ́тъ вторы́й показа́лся еси́, пожи́въ па́че естества́ и су́щихъ въ мíрѣ про[с]вѣща́я.

Ны́нѣ вои́стинну не въ гада́ніи, но чи́стѣ лице́мъ къ Лицу́ богосія́нно зри́ши сла́ву Трисо́лнечнаго Божества́, Его́же ми́лостива на́мъ сотвори́ въ де́нь су́дный, небрего́мо житіе́ ижди́вшимъ.

Богоро́диченъ: Съ небесе́ сни́де на зе́млю Зижди́тель мо́й и пло́ть мою́ воспрія́ кромѣ́ грѣха́, и поноше́нія вся́кія, и коне́чно сме́рть претерпѣ́ мене́ ра́ди, Его́же благопремѣ́нна сотвори́ ми́, Влады́чице.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́ окая́ннаго? Но обрати́ мя, и къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Но́вый Моисе́й показа́лся еси́, досточу́дне, Еги́пта уязви́вый, мо́ре лю́таго мяте́жа земна́го раздѣли́вый, и лю́ди отъ ка́ла плинѳотворе́нія исто́ргнувый, и къ Боже́ственному весе́лію возведы́й.

Апо́столовъ двоенадеся́тицѣ счи́слился еси́, богоблаже́нне, а́ще и лѣ́ты отстои́ши по́слѣжде, но не и житіе́мъ изря́днымъ, и богому́дріемъ, и ре́вностію, я́же по вѣ́рѣ.

Гро́бъ тво́й, я́ко исто́чникъ приснотеку́щій, источа́етъ исцѣле́нія, прему́дре, и неду́гъ вся́ческихъ свобо́дни бы́вшіи, съ ра́достію пѣсносло́вятъ си́це просла́вльшаго тя́ Го́спода.

Богоро́диченъ: Спасе́ніе, и покро́въ, и приста́нище ти́хое вѣ́мы Тя́, Пречи́стая, и призыва́емъ Твое́ ско́рое заступле́ніе. Тѣ́мже предста́ни ми́, и во вре́мя исхо́да моего́ возду́шныхъ мя́ духо́въ исхити́ лука́вствія.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Острото́ю по́мысла и до́блестію ума́ отъ Бо́га прія́лъ еси́ тезоиме́нно, преподо́бне о́тче, злѣ́йшимъ бѣсо́мъ сплести́ся, и до конца́ си́хъ побѣди́ти.

Просте́ртіемъ ру́къ, я́коже Амали́ка Моисе́й, неви́димыя враги́ ты́ побѣди́въ до конца́, я́коже и́нъ Іису́съ Нави́нъ, лю́ди наста́вилъ еси́ къ вы́шнему наслѣ́дію, прему́дре.

Отче богому́дре Роми́ле, ты́ вои́стинну блаже́нъ показа́лся еси́, ника́коже на пути́ грѣ́шныхъ ста́въ, но въ зако́нѣ Го́спода твоего́ поуча́лся еси́ де́нь и но́щь.

Богоро́диченъ: Агнице Пречи́стая, рождество́ безсѣ́менное никто́же ви́дѣ отъ вѣ́ка когда́, дѣви́цу доя́щую никто́же слы́ша нигдѣ́же, на Тебѣ́ же обоя́ узрѣ́шася. О, стра́ннаго чудесе́!

Конда́къ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Дѣ́ва дне́сь.

Свы́ше си́лу ты́ пріе́мь, богоно́се, бѣсо́вская ополче́нія посрами́лъ еси́, воспріе́мь же отъ Бо́га чуде́съ благода́ть, подае́ши оби́льно притека́ющимъ къ тебѣ́ вѣ́рою. Сего́ ра́ди почита́емъ, Роми́ле блаже́нне, боже́ственную па́мять твою́.

Икосъ:

Отве́рзи устнѣ́ мои́, треблаже́нне, боогопрія́тными твои́ми къ Бо́гу моли́твами, я́ко да возмогу́ пѣ́ти боже́ственное твое́ житіе́ и досто́йно возглаго́лати добродѣ́тели твоя́, я́же Христа́ ра́ди на земли́ соверши́лъ еси́. Сто́лпъ бо яви́лся еси́ и пра́вило и́ноковъ свѣ́тлое, стяжа́въ житіе́ равноа́нгельное и въ незаходи́мая вои́стинну всели́вся. Сего́ ра́ди почита́емъ, Роми́ле блаже́нне, боже́ственную па́мять твою́.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гонь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́, сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Юнъ сы́й еще́, у́мъ и помышле́ніе къ Боже́ственнымъ возвы́силъ еси́ и всегда́ вся́каго земна́го жела́нія внѣ́ бы́лъ еси́, вопія́ Зижди́телю твоему́: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Ры́бъ лови́твѣ на вели́цѣй рѣцѣ́ въ ю́ности навы́къ, ры́бами пита́лъ еси́ больны́хъ въ вели́цѣмъ смире́ніи и апо́столомъ уподо́бился еси́, вопія́ съ ни́ми: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Оте́ческими богопрія́тными моли́твами твои́ми, блаже́нне, тя́жкія приста́вники измѣни́тися къ на́мъ вско́рѣ сотвори́, я́ко да, почита́юще борьбы́ твоя́ и до́блести, взыва́емъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Му́дрое сло́во твое́ живо́тною со́лію растворе́нно бы́сть, вѣ́рныхъ услажда́ющее, житіе́ твое́ изря́дно и па́че естества́. Тѣ́мже чу́до бы́сть земны́мъ, вопію́щимъ: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Фо́сфорнаго пла́мене бу́дущаго и осужде́нія изба́ви мя́, Влады́чице, мно́го согрѣши́вшаго, Благослове́нная, Пречи́стая и Богора́дованная.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, благослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Иже хра́мъ Бо́жій бы́въ чистѣ́йшій, чу́вственныхъ превы́ше показа́лся еси́, и Боже́ственную Ду́ха зарю́ воспрія́лъ еси́, и ны́нѣ съ ли́ки а́нгельскими и проро́ческими собо́ры ликовству́еши свѣ́тло предъ Боже́ственнымъ престо́ломъ.

Ла́янія и страхова́нія, мечта́нія и преще́нія неви́димыхъ враго́въ, устраша́ющихъ души́ твоея́ тве́рдость поколеба́ти, я́ко стрѣ́лы младе́нческія вмѣни́лъ еси́. На го́ру же возше́дъ высо́каго житія́, отту́ду воспрія́лъ еси́ скрижа́ли богопи́санныя.

Аще и бѣ́сы тя́ искуша́ху, но ты́ протяже́ннымъ дѣ́йствомъ поста́ и моли́твы вещество́ страсте́й попали́лъ еси́ и восте́клъ еси́ къ боговидѣ́нію. Ны́нѣ же ко Христу́ преше́дъ, Его́же возлюби́, мо́лишися непреста́нно о почита́ющихъ святу́ю па́мять твою́.

Любе́зная и медото́чная словеса́ твоя́, Христа́ имѣ́я глаго́люща во устѣ́хъ твои́хъ, всѣ́хъ, я́коже желѣ́зо магни́тъ, привлеко́ша къ тебѣ́, и́же мірски́хъ оста́вльше веще́й пристра́стіе, Христу́ тобо́ю послѣ́доваху, пре́лести изба́вльшеся.

Богоро́диченъ: Юже Бо́гъ избра́ въ Невѣ́сту Себѣ́, Та́ яви́ся носи́ло Незаходи́маго Со́лнца, мірскíй соста́въ отъ не су́щихъ, во е́же бы́ти, приве́дшаго. Того́ моли́, Пречи́стая, о и́же въ дѣя́нія безмѣ́стная и помышле́нія скве́рная впа́дшихъ на́съ.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Безчи́сленныя ка́пли дожде́вныя и песо́къ морскíй невозмо́жно изчести́. Ниже́ у́мъ человѣ́ческій твоя́, о́тче, исправле́нія возмо́жетъ изрещи́, я́же ты́, живы́й на земли́, содѣ́лалъ еси́. Тѣ́мже пріими́ пѣ́снь, ю́же любо́вію ти́ прино́симъ.

Отче богому́дре, отъ вся́ческихъ напа́стей и скорбе́й исхити́, и́же твою́ па́мять ра́достію соверша́ющихъ, и блаже́нства на́съ сподо́би, его́же са́мъ при́сно наслажда́ешися, а́ще и проси́мое зѣло́ вели́ко е́сть.

Всечу́дне о́тче, пѣ́снь принести́ твоему́ досто́инству, зѣло́ ску́дна е́сть си́ла души́ моея́. Но ты́ произволе́нію благода́ть воздава́й, грѣхо́въ свобо́дну ми́ бы́ти, Христа́ умоли́, на земли́ тя́ возвели́чившаго.

Тро́иченъ: Истину исповѣ́дую Боже́ственную въ Тріе́хъ Ли́цахъ: Отца́ и Сы́на и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Всемогу́щую, и Вседѣ́тельную, и Непристу́пную, Ея́же ми́лость да улучу́, Роми́ле преподо́бне, въ де́нь су́дный моли́твами твои́ми.

Богоро́диченъ: Юнице Боже́ственная, на Тебѣ́ ве́ліе и чу́дное содѣ́яся та́инство: Бо́га бо прія́ла еси́ во утро́бу Твою́, и Сего́ родила́ еси́, и по рождествѣ́ па́ки Дѣ́ва пребыла́ еси́.

Свѣти́ленъ:

Якоже со́лнце, просвѣща́ющее чуде́съ заря́ми вселе́нную, показа́лся еси́, преподо́бне о́тче Роми́ле, тѣ́мже души́ моея́ зѣ́ницы просвѣти́, молю́ся. [Два́жды.]

[Сла́ва, и ны́нѣ,] богоро́диченъ:

Херуви́мовъ вы́шшая и серафи́мовъ сла́внѣйшая яви́лася еси́, Дѣ́во, я́ко Бо́га поро́ждши, тѣ́мже вопію́ Ти́: уще́дри ду́шу мою́, Пречи́стая.

На хвали́техъ стихи́ры [на 4], гла́съ 4. Подо́бенъ: Яко до́бля.

Ангеловъ соприча́стника и преподо́бныхъ единокро́вника, Роми́ла, вси́ да восхва́лимъ, и́же въ по́стницѣхъ просія́вшаго, и Ду́ха заря́ми всѣ́хъ просвѣти́вшаго, и сокруши́вшаго врага́ до конца́ чуде́съ струя́ми, и сего́ си́лу низложи́вшаго вы́шнимъ посо́біемъ. [Два́жды.]

Яко звѣзда́ свѣтлѣ́йшая возсія́лъ еси́, преподо́бне, свѣ́тлостію вся́ концы́ просвѣти́вшая, и тму́ невѣ́дѣнія чудесы́ отгна́вшая, и всѣ́хъ къ ра́зуму и́стины приве́дшая. Но моли́ся Го́сподеви о всѣ́хъ, соверша́ющихъ святу́ю па́мять твою́.

Авраа́мово боголю́біе, Іо́сифово благоговѣ́инство, Іа́ковлю простоту́ имѣ́лъ еси́, свя́те, и кро́тость Дави́дову, отону́дуже показа́лся еси́ селе́ніе честно́е, и получи́лъ еси́ дарова́ніе Ду́ха. Тѣ́мже, соше́дшеся дне́сь, всепра́зднственную твою́ па́мять соверша́емъ, здра́віе душа́мъ почерпа́юще.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче, во всю́ зе́млю изы́де вѣща́ніе исправле́ній твои́хъ, тѣ́мъ на небесѣ́хъ обрѣ́лъ еси́ мзду́ трудо́въ твои́хъ, де́монскія погуби́лъ еси́ полки́ и а́нгельскія дости́глъ еси́ чи́ны, и́хже житію́ непоро́чно поревнова́лъ еси́, дерзнове́ніе имѣ́я ко Христу́ Бо́гу, ми́ръ испроси́ душа́мъ на́шимъ.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Богоро́дице, Ты́ еси́ лоза́ и́стинная, возрасти́вшая на́мъ Пло́дъ живота́, Тебѣ́ мо́лимся: моли́ся, Влады́чице, со святы́ми апо́столы поми́ловати ду́ши на́ша.

Славосло́віе вели́кое. Тропа́рь преподо́бнаго. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ: Иже на́съ ра́ди... Ектеніи́ и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на преподо́бнаго, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213: Пло́дъ духо́вный е́сть... и та́ко испо́лните зако́нъ Христо́въ. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́, [ро́дъ пра́выхъ благослови́тся]. Ева́нгеліе отъ Луки́, зача́ло 24: Ста́ Іису́съ на мѣ́стѣ ра́внѣ... се́ бо, мзда́ ва́ша мно́га на небесѣ́хъ. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, [отъ слу́ха зла́ не убои́тся].

Источникъ: Србљак. — Београд: Издаjе Свети Архиjереjски Синод Српске Православне Цркве, 1986. — С. 270-279.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0