Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - воскресенiе, 25 августа 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 9.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕИ БОГОСЛУЖЕБНЫЯ (СЕНТЯБРЬ-АВГУСТЪ).

Мѣ́сяца Августа въ 30-й де́нь.
Слу́жба свято́му благовѣ́рному вели́кому кня́зю Алекса́ндру Не́вскому.

НА ВЕЛИЦѢЙ ВЕЧЕРНИ,
Пое́мъ: Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди воззва́хъ: стихи́ры свято́му на 8, гла́съ 6:

По и́мени твоему́ та́ко и житіе́ твое́, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре: му́жествомъ бо на земли́ и до́брымъ правле́ніемъ, ны́нѣ же на небеси́ моли́твами помоществу́еши лю́демъ твои́мъ. Тѣ́мже тя́, и въ тебѣ́ сла́вимаго во святы́хъ Свои́хъ Бо́га почита́емъ.

До́бръ строи́тель и до́бль во́инъ, ски́петромъ на престо́лѣ пра́во пра́вя, и во бра́ни ору́жіемъ защища́я лю́ди твоя́, сугу́быя че́сти сподо́бился еси́ отъ Вы́шняго Прави́теля и Го́спода Савао́ѳа.

Бо́льшія любве́ никто́же и́мать отъ сея́, а́ще кто́ положи́тъ ду́шу свою́ за дру́ги своя́; сицево́ю лю́ди твоя́ возлюби́лъ еси́, на ору́жіе вра́жіе за ня́ му́жественно исходя́, Бо́гу осѣня́ющу надъ главо́ю твое́ю въ де́нь бра́ни.

Моисе́я и Дави́да и про́чіихъ люде́й Бо́жіихъ вождо́въ подража́я, му́жественно во бра́нѣхъ за лю́ди твоя́ подвиза́лся еси́, тѣ́мже и на небеси́ съ ни́ми, побѣди́тель, торжеству́еши, моля́ся о во́инствующихъ ко Го́споду.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

Весели́ся, Ижерская земле́ и вся́ Россíйская страна́, Варя́жское мо́ре, восплещи́ рука́ми, Нево́ рѣко́, распространи́ своя́ струи́: се́ бо кня́зь тво́й и влады́ка, отъ и́га свѣ́йскаго тя́ свободи́вый, торжеству́етъ во гра́дѣ Бо́жіи, его́же веселя́тъ рѣ́чная устремле́нія.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Кто́ Тебе́ не ублажи́тъ, Пресвята́я Дѣ́во, кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щься, естество́мъ Бо́гъ Сы́й, и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ.

Вхо́дъ. Проки́менъ дне́. И чте́нія три́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ніе.

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́, или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На литíи стихи́ра хра́му и свято́му стихи́ры, гла́съ 4:

Да весели́тся дне́сь но́вый Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове россíйстіи да возра́дуются о кня́зѣ свое́мъ, благовѣ́рномъ Алекса́ндрѣ Не́вскомъ: се́ бо ца́рскою діади́мою вѣнча́ его́ Ца́рь ца́рствующимъ.

Аще на́ми и влады́чествуеши, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, оба́че раба́ Бо́жія тя́ имену́емъ, Его́же, влады́чествуя, на́мъ Го́спода своего́ исповѣ́далъ, Ему́же послужи́лъ, отъ Него́же и услы́шалъ еси́: благíй ра́бе, до́брый и вѣ́рный, вни́ди въ ра́дость Го́спода твоего́.

Прельсти́шася фарисе́е, глаго́люще: кто́ отъ кня́зь вѣ́рова въ Онь? Се́ бо благовѣ́рный кня́зь Алекса́ндръ Не́вскій вѣ́рова во Іису́са распя́таго, и благоче́стіемъ угоди́ Ему́, и воспрія́тъ спасе́ніе вѣ́чное.

Вои́стинну вѣ́рный и му́дрый строи́тель бы́лъ еси́, Алекса́ндре, его́же поста́ви Госпо́дь надъ рабы́ Свои́ми, россíйскими наро́ды; блаже́нъ еси́, и́бо во вре́мя кончи́ны твоея́ прише́дъ къ тебѣ́, Госпо́дь обрѣ́те тя́ до́брѣ творя́ща, и надъ всѣ́мъ имѣ́ніемъ на небеси́ поста́ви тя́.

Сла́ва, [гла́съ 1:

Возвесели́теся дне́сь, россíйстіи наро́ди, ликовству́йте, нача́ла и вла́сти: се́ бо пло́ть отъ пло́ти и вла́сть отъ вла́сти ва́шея, благовѣ́рный кня́зь Алекса́ндръ Не́вскій, лику́етъ со а́нгелы на небеси́, и всѣ́хъ свои́хъ сро́дниковъ и власте́й, и подъ вла́стію су́щихъ, на духо́вное созыва́етъ торжество́, о всѣ́хъ мо́лится ко Го́споду.]

И ны́нѣ, гла́съ то́йже:

Се́ испо́лнися Иса́іино прорече́ніе: Дѣ́ва бо родила́ еси́ и по рождествѣ́, я́ко пре́жде рождества́, пребыла́ еси́, Бо́гъ бо бѣ́ Рожде́йся, тѣ́мже и естества́ новопресѣче́. Но, о Богома́ти, моле́нія Твои́хъ рабо́въ, въ Твое́мъ хра́мѣ приноси́мая Тебѣ́, не пре́зри, но я́ко Благоутро́бнаго Твои́ма рука́ма нося́щи, на Твоя́ рабы́ умилосе́рдися, и моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

На стихо́внѣ стихи́ры свято́му, гла́съ 6:

Исповѣ́давшаго и́мя Іису́сово предъ человѣ́ки, исповѣ́дуетъ тя́ Іисусъ́ предъ Отце́мъ Свои́мъ на небеси́; и мы́ на земли́ воспѣва́емъ тя́, благовѣ́рне Алекса́ндре, я́ко моля́щагося о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Се́рдцемъ вѣ́ровалъ еси́ въ пра́вду, усты́ же предъ мучи́телемъ исповѣ́довалъ еси́ во спасе́ніе; у́бо я́ко и́стинный исповѣ́дникъ и наслѣ́дникъ, моли́ся о спасе́ніи ду́шъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Му́чениковъ подража́тель, не убоя́лся еси́ пострада́ти, я́ко до́бръ во́инъ Іису́съ Христо́въ, изволе́ніемъ бы́въ му́ченикъ. Тѣ́мже и съ му́ченики вѣнча́лся еси́ отъ Подвигополо́жника Іису́са.

Сла́ва, гла́съ 2:

Пріиди́те, вси́ россíйстіи чи́ни, восхвали́те до́браго чинонача́льника: вла́сти — му́драго строи́теля, во́ини — прехра́браго во́ина, правосла́вія люби́тели — тве́рдаго исповѣ́дника, изволе́ніемъ му́ченика. Повину́йтеся наста́внику ва́шему, и покаря́йтеся, и ви́дѣвше кончи́ну его́, подража́йте вѣ́рѣ его́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

О, чудесе́ но́ваго, всѣ́хъ дре́внихъ чуде́съ! Кто́ бо позна́ Ма́терь, безъ му́жа ро́ждшую и на руку́ нося́щую всю́ тва́рь Содержа́щаго? Бо́жіе е́сть изволе́ніе Ро́ждшееся. Его́же я́ко Младе́нца, Пречи́стая, Твои́ма рука́ма носи́вшая, и ма́тернее дерзнове́ніе къ Нему́ иму́щая, не преста́й моля́щи о чту́щихъ Тя́, уще́дрити и спасти́ ду́ши на́ша.

Тропа́рь, гла́съ 4:

Позна́й свою́ бра́тію, россíйскій Іо́сифе, не въ Еги́птѣ, но на небеси́ ца́рствующій, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, и пріими́ моле́нія и́хъ, умножа́я жи́та лю́демъ плодоно́сіемъ земли́ твоея́, гра́ды влады́чествія твоего́ огражда́я моле́ніемъ и наслѣ́дникомъ твои́мъ на сопроти́вныя спобо́рствуя.

Инъ тропа́рь, гла́съ то́йже:

Яко благочести́ваго ко́рене пречестна́я о́трасль бы́лъ еси́, блаже́нне Алекса́ндре, яви́ бо тя́ Христо́съ, я́ко нѣ́кое Боже́ственное сокро́вище Россíйстѣй земли́, но́ваго чудотво́рца, пресла́вна и богопрія́тна. И дне́сь, соше́дшеся въ па́мять твою́ вѣ́рою и любо́вію, во псалмѣ́хъ и пѣ́ніихъ ра́дующеся, сла́вимъ Го́спода, да́вшаго тебѣ́ благода́ть исцѣле́ній. Его́же моли́ спасти́ гра́дъ се́й, и держа́вѣ сро́дникъ твои́хъ богоуго́днѣй бы́ти, и сыново́мъ россíйскимъ спасти́ся.


НА УТРЕНИ,
По 1-й каѳи́смѣ сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Яви́лся еси́.

Да весели́тся дне́сь но́вый Изра́иль о сотво́ршемъ его́, и сы́нове россíйстіи да возра́дуются о кня́зѣ свое́мъ, благовѣ́рномъ Алекса́ндрѣ Не́вскомъ: се́ бо ца́рскою діади́мою вѣнча́ его́ Ца́рь ца́рствующимъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Пречи́стѣи ру́цѣ Твои́, Дѣ́во Ма́ти, просте́рши, покры́й упова́ющія на Тя́, и Сы́ну Твоему́ зову́щія: всѣ́мъ пода́ждь, Христе́, ми́лости Твоя́.

По 2-мъ каѳи́смѣ, сѣда́ленъ, гла́съ 3. Подо́бенъ: Красотѣ́ дѣ́вства.

Благода́рно зове́мъ вси́ Христо́ву уго́днику, прилѣ́жно моля́щеся: разруши́ бра́нь страсте́й на́шихъ, и отжени́ де́монская мечта́нія, блаже́нне, и моли́ Христа́ Бо́га дарова́ти на́мъ ве́лію ми́лость. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Недомы́сленно и непостижи́мо е́сть, Влады́чице Богора́дованная, е́же содѣ́ланное о Тебѣ́ стра́шное Бо́жіе та́инство, и́бо Необыме́ннаго, заче́нши, родила́ еси́, пло́тію обложе́на от пречи́стыхъ крове́й Твои́хъ; Его́же всегда́, Чи́стая, я́ко Сы́на Твоего́, моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.

Поліеле́й и велича́ніе:

Велича́емъ тя́, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, ты́ бо мо́лиши о на́съ Христа́ Бо́га на́шего.

Псало́мъ избра́нный: Терпя́, потерпѣ́хъ Го́спода...

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 4. Подо́бенъ: Удиви́ся Іо́сифъ.

Ду́хъ Святы́й тя́, блаже́нне, наста́ви оте́чество твое́ па́ствити на па́житехъ спаси́тельныхъ, и Христо́съ свѣти́льника тя́ показа́ я́вѣ. Сего́ ра́ди лику́й и весели́ся со дерзнове́ніемъ, я́ко сугу́быя вѣнцы́ отъ Вѣнцеда́вца пріи́мъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́не, гла́съ то́йже:

Удиви́ся Ио́сифъ, е́же па́че естества́ зря́, и внима́ше мы́слію и́же на руно́ до́ждь, въ безсѣ́менномъ зача́тіи Твое́мъ, Богоро́дице: купину́, огне́мъ неопали́мую, же́злъ Ааро́новъ прозя́бшій, и свидѣ́тельствуя, обру́чникъ Тво́й и храни́тель свяще́нникомъ взыва́ше: Дѣ́ва ражда́етъ и по рождествѣ́ па́ки Дѣ́вою пребыва́етъ.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, гла́съ 4: Вознесо́хъ избра́ннаго* отъ люде́й Мои́хъ. Сти́хъ: Сего́ ра́ди пома́за Тя́, Бо́же, Бо́гъ Тво́й, [еле́емъ ра́дости па́че прича́стникъ Твои́хъ]. Ева́нгеліе отъ Іоа́нна, зача́ло 36.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Пріиди́те, вси́ лю́діе, хвалу́ принесе́мъ блаже́нному, вопію́ще си́це: ра́дуйся, пресвѣ́тлый сто́лпе, просвѣща́я на́съ чуде́съ свѣтлостьми́; ра́дуйся, ро́сный о́блаче, пла́мень погаша́яй страсте́й и ороша́яй вѣ́рныхъ мы́сли, боже́ственный Алекса́ндре.

Кано́нъ моле́бный Богоро́дицѣ, со ирмосо́мъ на 6, и свято́му на 8.

Кано́нъ свято́му, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, [я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ].

Досто́йными похвала́ми воспѣ́ти пресла́внаго чудотво́рца, у́мъ и смы́слъ да́руй ми́, Христе́ Бо́же, я́ко да воспою́, ра́дуяся, па́мять его́.

Свѣти́льниче многосвѣ́тлый Россíйскія земли́, я́коже второ́е со́лнце, чудесы́ сія́я, всѣ́хъ на́съ помина́й, соверша́ющихъ па́мять твою́, Алекса́ндре блаже́нне.

Богому́дре Алекса́ндре, а́ще тя́ и напослѣ́докъ лѣ́тъ богопросвѣще́нная Россíйская страна́ возрасти́, но дре́внихъ че́сти сподо́бился еси́, дарова́ніе чуде́съ досто́йно пріе́мъ.

Богоро́диченъ: Зако́новъ кромѣ́ есте́ственныхъ, Дѣ́во, родила́ еси́ Законода́вца Бо́га, Человѣ́ка бы́вша. Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́нія презрѣ́ти.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га [Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче].

Свѣти́льникъ свѣ́та яви́лся еси́, Алекса́ндре всеблаже́нне, неду́говъ глубо́кую тму́ разруша́я всегда́, заре́ю свѣ́тлою чуде́съ, прему́дре.

Престо́лу предстои́ши благода́ти, со всѣ́ми а́нгелы ра́дуяся дне́сь, и мíру исцѣле́нія раздава́я бога́тство, спаси́ всѣ́хъ на́съ моли́твами твои́ми, блаже́нне.

Благочести́ваго и вѣнцено́снаго Алекса́ндра, соше́дшеся, по достоя́нію восхва́лимъ, я́ко чуде́съ пода́теля оби́льнаго и Го́споду моля́щася о всѣ́хъ на́съ.

Богоро́диченъ: Яко вои́стинну Госпо́дь воцари́ся въ Ца́рствіе не отпа́дающее, и облече́ся псало́мски изъ Тебе́, Богома́ти, въ кра́сное благолѣ́піе, пло́ть святу́ю, е́юже сме́рть прія́тъ и разруши́ ея́ ца́рство.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Яко звѣзда́ многосвѣ́тлая яви́лся еси́, свѣ́тлаго ра́ди житія́ твоего́, сосу́дъ Свята́го Ду́ха бы́въ. Сего́ ра́ди по мно́гихъ лѣ́тѣхъ во гро́бѣ нетлѣ́нны обрѣто́шася святы́я твоя́ мо́щи, отъ ни́хже источа́еши рѣ́ки чуде́съ исцѣле́ній вѣ́рно зову́щимъ ти́: ра́дуйся, благовѣ́рный вели́кій кня́же Алекса́ндре. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Се́ Тебе́ ро́ди родо́въ сла́вятъ, я́коже прорекла́ еси́, Отрокови́це, Созда́теля бо всѣ́хъ была́ еси́ пала́та и Боже́ственный хра́мъ, въ не́мже всели́ся Вы́шній и пло́тію обложи́ся, да спасе́тъ на́съ.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, [смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́, и просла́вихъ Твое́ Божcтво́].

Заре́ю Трисо́лнечныя благода́ти сія́я, свѣ́тлѣ тво́й пра́здникъ творя́щихъ озари́ и стра́стнаго омраче́нія де́монскаго изба́ви, Алекса́ндре пресла́вне.

Ца́ріе и кня́зи, и свяще́нницы, и вельмо́жи, и ста́рцы со ю́нотами, и ве́сь во́зрастъ, свѣ́тло предъигра́йте и па́мять блаже́ннаго въ пѣ́снехъ возвели́чите.

Къ Боже́ственному Свѣ́ту ны́нѣ преста́вился еси́, Свѣ́та сы́нъ возлю́бленъ бы́въ, въ ра́дости и красотѣ́ съ ли́ки а́нгельскими ны́нѣ ра́достно лику́еши.

Богоро́диченъ: Имѣ́ю Тя́ Помо́щницу и не постыжду́ся, Пречи́стая Ма́ти Бо́жія; имѣ́ю Тя́ Предста́тельницу и вра́гъ мои́хъ не убою́ся.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Утренююще, вопіе́мъ Ти́: [Го́споди, спаси́ ны, Ты́ бо еси́ Бо́гъ на́шъ, ра́звѣ Тебе́, ино́го не вѣ́мы].

Яко звѣзда́ свѣтла́ яви́ся непреле́стна, плѣне́нныхъ свободи́тель, и ни́щихъ богати́тель, и боля́щихъ вра́чь, царе́й побо́рникъ и оте́чества на́шего утвержде́ніе.

Яви́ся въ Россíйстѣй земли́ чудотво́рецъ пресла́венъ, Алекса́ндръ блаже́нный, я́ко всесвѣ́телъ свѣти́льникъ, сія́я во все́мъ мíрѣ и во мра́цѣ страсте́й озаря́я вся́.

Досточу́дная и пресла́вная па́мять твоя́ возсія́ въ Россíйстѣй земли́, блаже́нне, и ра́достно вѣ́рныхъ весели́тъ собо́ры.

Отверзо́шася тебѣ́ две́ри еде́мскія, и несказа́ненъ свѣ́тъ и трисія́ненъ возсія́, блаже́нне, въ неподвижи́мѣмъ Ца́рствіи небе́снѣмъ, и пра́ведныхъ весе́ліе прія́лъ еси́, ра́дуяся.

Богоро́диченъ: Ме́ртвости и тли́ изба́вила еси́ человѣ́чество, естество́мъ бо Жизнода́вца и Бо́га безъ сѣ́мене родила́ еси́, Дѣ́во Всенепоро́чная, на благодѣя́ніе восхваля́ющихъ Тя́ вѣ́рно.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, [мно́га бо беззако́нія моя́, и изъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́].

Отъ пречестна́го ко́рене изра́слъ еси́ вѣ́твь, пресла́вне, и благоче́стно на земли́ пожи́лъ еси́, и прія́телище чи́сто Ду́ха яви́лся еси́, освяща́я вѣ́рою притека́ющія ти́, блаже́нне.

Весе́лія дне́сь испо́лнися вся́ Россíйская земля́ въ наро́читый де́нь пра́здника пресла́внаго чудотво́рца, Алекса́ндра блаже́ннаго: соблюда́етъ бо оте́чество свое́ вы́ну ненавѣ́тно.

Сиро́тъ и вдо́въ засту́пника и въ бѣда́хъ непобори́маго помо́щника, пѣ́сньми Алекса́ндра ублажи́мъ, сла́вяще: пра́зднующихъ бо па́мять его́ ве́село отъ бѣ́дъ избавля́етъ и скорбе́й.

Богоро́диченъ: Су́щій пресвяты́й хра́мъ, Богоро́дице, Исто́чникъ родила́ еси́, Всенепоро́чная, неисчерпа́емый, Влады́чице.

Конда́къ гла́съ 4:

Якоже сро́дницы твои́ Бори́съ и Глѣ́бъ яви́шася тебѣ́ съ небесе́ въ по́мощь, подвиза́ющемуся на Ве́лгера Свѣ́йскаго и во́евъ его́, та́ко и ты́ ны́нѣ, блаже́нне Алекса́ндре, пріиди́ въ по́мощь твои́мъ сро́дникомъ, и побори́ борю́щія ны́.

Икосъ:

Иже дре́вле навѣ́тами вра́жіими расточе́нныя, я́ко оре́лъ птенцы́ подъ крилѣ́, собира́ше лю́ди своя́, се́й и ны́нѣ на духо́вное торжество́ собира́етъ на́съ; пріиди́те у́бо, возра́дуемся Го́сподеви, и просла́вимъ просла́вльшаго сро́дника на́шего и влады́ку, и возопіи́мъ: ра́дуйся, россíйская сла́во, ски́петровъ держа́во, во́евъ хра́брость, ору́жія крѣ́пость! Помина́й ста́до твое́, надъ ни́миже Госпо́дь поста́ви тя́, и побори́ борю́щія ны́.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, [въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́].

Дне́сь Це́рковь Христо́ва, пра́зднующи Алекса́ндрово торжество́, соше́дшимся вои́стинну источа́етъ благода́ть, прилѣ́жно моля́щимся и любо́вію пою́щимъ его́.

Во всѣ́хъ страна́хъ россíйскихъ произы́де вѣща́ніе, я́ко яви́ся въ ни́хъ чудотво́рецъ пресла́венъ, источа́я исцѣле́ній мно́жество всѣ́мъ пою́щимъ те́плѣ.

Чудесы́ у́бо твои́ми, я́ко цвѣ́тъ, процвѣ́лъ еси́, блаже́нне, и исцѣле́нія подава́еши притека́ющимъ въ кро́въ тво́й, му́дре и досточу́дне.

Богоро́диченъ: Отъ дѣ́вственныхъ ложе́снъ Твои́хъ вопло́щься Бо́гъ, яви́ся на спасе́ніе на́ше. Тѣ́мже Тя́ Ма́терь вѣ́дуще, Богоро́дице, правовѣ́рно вопіе́мъ Ему́: оте́цъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Богоглаго́ливіи о́троцы, [въ пещи́ со огне́мъ пла́мень попира́юще, поя́ху: благослови́те, дѣла́ Госпо́дня, Го́спода].

Тебе́ въ чудесѣ́хъ сла́вна Россíйскимъ страна́мъ показа́ Бо́гъ, Алекса́ндре, и украси́ тя небе́сными дара́ми, Того́ моли́ поми́ловати всѣ́хъ на́съ.

Яко у́тро, я́ко де́нь свѣ́тлый тво́й пра́здникъ яви́ся, просвѣща́я на́ша сердца́, и всѣ́хъ съ вѣ́рою восхваля́ющихъ тя́, Алекса́ндре пресла́вне.

Де́нь торжества́ и пра́здникъ весе́лія наста́, стеце́мся, вѣ́рніи, очи́стивше вку́пѣ ду́ши и тѣлеса́: се́ бо на́съ призыва́етъ Алекса́ндръ боже́ственный.

Богоро́диченъ: Образы нося́щи дре́вле Рождества́ Твоего́, Дѣ́во Ма́ти: пе́щь у́бо ю́ношей не опали́, та́кожде и о́гнь Боже́ственный утро́бы Твоея́, Чи́стая.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, [и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски, и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ].

Твое́ свято́е преставле́ніе дне́сь свѣ́тло пра́зднуемъ, испо́лни ра́дости и весе́лія восхваля́ющія тя́, Алекса́ндре великоимени́те.

Ве́лій щи́тъ и крѣ́пость въ Россíйстѣй земли́, Алекса́ндре, обрѣ́лся еси́, правосла́внымъ же христіа́номъ похвале́ніе, и ны́нѣ мо́лимся ти́: сохраня́й оте́чество твое́ отъ язы́ка чужда́го.

Незаходи́маго свѣ́та луча́ми во тмѣ́ су́щимъ сія́я, сла́вне, къ просвѣще́нію весе́лія наста́ви ны́, пою́щія тя́.

Блаже́нне Алекса́ндре, ка́ко тя́ возмо́жемъ воспѣ́ти досто́йно? Не мо́жетъ бо язы́къ изглаго́лати твоя́ разли́чная исцѣле́нія, и мно́гая дарова́нія, и чудеса́, я́же подава́еши наслѣ́дію твоему́.

Богоро́диченъ: Яко у́тро, те́мнымъ и блудя́щимъ, Дѣ́во, возсія́ Пра́вды Со́лнце — Христо́съ, Его́же на рука́хъ Твои́хъ носи́ла еси́, Чи́стая.

Свѣти́ленъ. Подо́бенъ: Жены́, услы́шите.

Слы́шана бы́сть въ Свѣ́йскихъ страна́хъ превели́кая сла́ва твоя́, Алекса́ндре, я́ко еди́немъ му́жественнымъ и́менемъ твои́мъ устраша́хуся сопроти́вніи; и ны́нѣ, блаже́нне, враги́ на́ша неви́димо устраша́й, ополча́ющіяся на христолюби́вое твое́ во́инство. [Два́жды]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Тя́ пѣ́сньми немо́лчными ублажа́емъ, Дѣ́во, я́ко отъ Тро́ицы Еди́наго родила́ еси́, Богоро́дице, и но́сиши на боже́ственную руку́ пребога́тое Сло́во, непремѣ́нно и неизмѣ́нно.

На хвали́техъ стихи́ры свята́го на 4, гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

О, пресла́внаго чудесе́! Мíромъ облада́ющій оставля́етъ мíръ, скипетроно́сецъ россíйскій отлага́етъ ски́петръ, совлача́ется порфи́ры и гро́бною покрыва́ется плащани́цею, вѣнча́нная глава́ кня́жескую діади́му съ себе́ низлага́етъ, вре́менное ца́рство оставля́етъ на земли́, о вѣ́чномъ извѣ́стенъ на небеси́, идѣ́же вѣнча́ся ца́рскою діади́мою. [Два́жды]

О, ко́ль мно́гія враги́ побѣди́лъ еси́, прехра́брый во́ине Іису́съ Христо́въ! Ви́димыя — мече́мъ и благоче́стіемъ, неви́димыя — моли́твою, пло́ть — воздержа́ніемъ, мíръ — отверже́ніемъ мíра, и та́ко, пресла́вный побѣди́тель, на не́бо возше́лъ еси́.

Научи́лъ еси́ на́съ прему́дрымъ дѣ́ломъ твои́мъ: ничто́же мо́жемъ изнести́ отъ мíра сего́, въ о́ньже ничто́же внесо́хомъ. Того́ ра́ди оста́вивъ вре́менная, возжела́въ небе́сная, я́же и наслѣ́дивъ, и на́мъ о́нѣхъ не лиши́тися, мо́лимтися.

Сла́ва, гла́съ то́йже:

По́двигомъ до́брымъ подвиза́лся еси́, тече́ніе сконча́лъ, вѣ́ру соблю́лъ, благовѣ́рный кня́же Алекса́ндре, про́чее же соблюде́ся тебѣ́ вѣне́цъ пра́вды, и́мже вѣнча́ тя и́стинный Мздовоздая́тель. Того́ моли́, преблаже́нне, вруче́нному тебѣ́ ста́ду, сыно́мъ россíйскимъ, спасти́ся.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Влады́чице, пріими́ моли́твы рабо́въ Твои́хъ, и изба́ви на́съ отъ вся́кія ну́жды и печа́ли.

Славосло́віе вели́кое. Ектеніи́, и отпу́стъ.НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нны отъ кано́на свята́го, пѣ́снь 3-я и 6-я, на 8. [Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213. Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́.] Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43. [Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.]

Источникъ: Вели́кій сбо́рникъ. Ча́сть втора́я: Минíя пра́здничная. — Jordanville: Типографія преп. Іова Почаевскаго, 1956. — С. 335-346. [2-я паг.]

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0