Собраніе богослужебныхъ текстовъ Православной Церкви

Русскiй Порталъ- Церковный календарь- Русская Библія- Осанна- Святоотеческое наслѣдіе- Наслѣдіе Святой Руси- Слово пастыря- Литературное наслѣдіе- Новости

Осанна
-
Гостевая книга
-
Новости
-
Написать письмо
-
Поискъ
-
Литургика
-
Канонизація святыхъ
-
Ирмологій

Домашняя молитва

Каноны
-
Акаѳисты
-
Псалтирь Божіей Матери

Евхологій

Служебникъ
-
Требникъ

Слѣдованная Псалтирь

Псалтирь
-
Канонникъ
-
Часословъ
-
Мѣсяцесловъ

Тріодь

Постная
-
Цвѣтная

Минеи

Минея Общая
-
Минеи Богослужебныя
-
Архивъ

Октоихъ

Съ 1-го по 4-й гласъ
-
Съ 5-го по 8-й гласъ

Церк.-учит. литература

«Златоустъ»

Греч. и древнерус. тексты

Греч. литург. тексты
-
Древнерус. литург. тексты

Календарь на Вашемъ сайтѣ

Ссылка для установки

Православный календарь

Новости сайтаСегодня - среда, 24 iюля 2019 г. Сейчасъ на порталѣ посѣтителей - 17.
Если вы нашли ошибку на странице, выделите ее мышкой и щелкните по этой ссылке, или нажмите Ctrl+Alt+E

ЦЕРКОВНО-БОГОСЛУЖЕБНЫЯ КНИГИ

МИНЕЯ ОБЩАЯ.

Слу́жба о́бщая преподо́бному Пече́рскому еди́ному.

НА ВЕЧЕРНИ,
Блаже́нъ му́жъ, 1-й антифо́нъ. На Го́споди, воззва́хъ, стихи́ры [на 6], гла́съ 8. Подо́бенъ: О, пресла́внаго чудесе́!

Преподо́бне о́тче [и́мярекъ],* во всю́ страну́ Россíйскую [1]* изы́де сла́ва равноа́нгельнаго твоего́ житія́,* и́мже оби́тель Пече́рскую духо́вно облагоуха́лъ еси́,* я́ко кри́нъ благово́ненъ, въ пеще́рѣ насажде́нный* и водо́ю Бо́жія благода́ти ороше́нный,* тѣ́мже возра́слъ еси́ въ дре́во чудото́чное* вы́шняго вертогра́да Христо́ва* и прино́сиши плоды́, вои́стинну спаси́тельныя душа́мъ на́шимъ. [Два́жды.]

Преподо́бне о́тче [и́мярекъ],* твоя́ труды́ и по́двиги,* бдѣ́нія и поще́нія* и пеще́рная злострада́нія кто́ изочте́тъ?* Въ святѣ́й же па́мяти твое́й* дне́сь ла́вра свѣ́тло лику́етъ,* такова́го избра́нника духо́вно возрасти́въ* и и́стиннаго уго́дника Христа́ Бо́га;* Тому́ помоли́ся, богоно́сне, спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, гла́съ 6:

Иже по о́бразу Ева́нгелія Христо́ва житіе́ твое́ поста́вивъ, по́стнически пребыва́лъ еси́, му́жески естество́ пону́дивъ, да пло́ть порабо́тиши ду́ху, вся́кое злострада́ніе съ любо́вію терпѣ́лъ еси́, я́ко и́стинный учени́къ небе́снаго Учи́теля Христа́, и ны́нѣ, на небеса́ пресели́вся, лице́ Того́ пресвѣ́тлое зри́ши, о́тче на́шъ [и́мярекъ], и мо́лишися благопрія́тно о вѣ́рою и любо́вію чту́щихъ святу́ю па́мять твою́.

И ны́нѣ, богоро́диченъ догма́тикъ:

Кто́ Тебѣ́ не ублажи́тъ, [Пресвята́я Дѣ́во? Кто́ ли не воспое́тъ Твоего́ Пречи́стаго Рождества́? Безлѣ́тно бо отъ Отца́ возсія́вый Сы́нъ Единоро́дный, То́йже отъ Тебе́, Чи́стыя, про́йде, неизрече́нно вопло́щся: естество́мъ Бо́гъ Сы́й и естество́мъ бы́въ Человѣ́къ на́съ ра́ди; не во двою́ лицу́ раздѣля́емый, но во двою́ естеству́ несли́тно познава́емый. Того́ моли́, Чи́стая Всеблаже́нная, поми́ловатися душа́мъ на́шимъ].

Та́же вхо́дъ. Проки́менъ дне́ и чте́нія преподо́бнымъ, три́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 3.]

Пра́ведныхъ ду́ши въ руцѣ́ Бо́жіей, и не прико́снется и́хъ му́ка. Непщева́ни бы́ша во очесѣ́хъ безу́мныхъ умре́ти, и вмѣни́ся озлобле́ніе исхо́дъ и́хъ, и е́же отъ на́съ ше́ствіе — сокруше́ніе, они́ же су́ть въ ми́рѣ. Ибо предъ лице́мъ человѣ́ческимъ, а́ще и му́ку пріи́мутъ, упова́ніе и́хъ безсме́ртія испо́лнено. И вма́лѣ нака́зани бы́вше, вели́кими благодѣ́тельствовани бу́дутъ, я́ко Бо́гъ искуси́ я́ и обрѣ́те и́хъ досто́йны Себѣ́. Я́ко зла́то въ горни́лѣ, искуси́ и́хъ и, я́ко всепло́діе же́ртвенное, прія́тъ я́. И во вре́мя посѣще́нія и́хъ, возсія́ютъ, и я́ко и́скры по сте́блію, потеку́тъ. Су́дятъ язы́комъ и облада́ютъ людьми́, и воцари́тся Госпо́дь въ ни́хъ во вѣ́ки. Надѣ́ющіися На́нь разумѣ́ютъ и́стину и вѣ́рніи въ любви́ пребу́дутъ Ему́, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 5 и 6.]

Пра́ведницы во вѣ́ки живу́тъ, и въ Го́сподѣ мзда́ и́хъ, и попече́ніе и́хъ у Вы́шняго. Сего́ ра́ди пріи́мутъ ца́рствіе благолѣ́пія и вѣне́цъ добро́ты отъ руки́ Госпо́дни, зане́ десни́цею покры́етъ я́ и мы́шцею защити́тъ и́хъ. Пріи́метъ всеору́жіе — рве́ніе свое́ и вооружи́тъ тва́рь въ ме́сть враго́мъ. Облече́тся въ броня́ пра́вды и возложи́тъ шле́мъ — су́дъ нелицемѣ́ренъ. Пріи́метъ щи́тъ непобѣди́мый — преподо́біе, поостри́тъ же напра́сный гнѣ́въ — во ору́жіе, спобо́ретъ же съ ни́мъ мíръ на безу́мныя. По́йдутъ праволу́чныя стрѣ́лы мо́лніины и, я́ко отъ благокру́гла лу́ка облако́въ, на намѣ́реніе полетя́тъ, и отъ каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́тъ гра́ды. Вознегоду́етъ на ни́хъ вода́ морска́я, рѣ́ки же потопя́тъ я́ на́гло. Сопроти́въ ста́нетъ и́мъ ду́хъ си́лы и, я́ко ви́хоръ, развѣ́етъ и́хъ, и опустоши́тъ всю́ зе́млю беззако́ніе, и злодѣ́йство преврати́тъ престо́лы си́льныхъ. Слы́шите у́бо, ца́ріе, и разумѣ́йте, навы́кните, судіи́ конце́въ земли́. Внуши́те держа́щіи мно́жества и гордя́щіися о наро́дѣхъ язы́ковъ, я́ко дана́ е́сть отъ Го́спода держа́ва ва́мъ и си́ла отъ Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́ни чте́ніе. [Глава́ 4.]

Пра́ведникъ, а́ще пости́гнетъ сконча́тися, въ поко́и бу́детъ. Ста́рость бо честна́ не многолѣ́тна, ниже́ въ числѣ́ лѣ́тъ исчита́ется. Сѣди́на же е́сть му́дрость человѣ́комъ, и во́зрастъ ста́рости — житіе́ нескве́рное. Благоуго́денъ Бо́гови бы́въ, возлю́бленъ бы́сть, и живы́й посредѣ́ грѣ́шникъ, преста́вленъ бы́сть. Восхище́нъ бы́сть, да не зло́ба измѣни́тъ ра́зума его́ или́ ле́сть прельсти́тъ ду́шу его́. Раче́ніе бо зло́бы помрача́етъ до́брая и паре́ніе по́хоти, премѣня́етъ у́мъ незло́бивъ. Сконча́вся вма́лѣ, испо́лни лѣ́та до́лга, уго́дна бо бѣ́ Го́сподеви душа́ его́, сего́ ра́ди потща́ся отъ среды́ лука́вствія. Лю́діе же ви́дѣвше и не разумѣ́вше, ниже́ поло́жше въ помышле́ніи таково́е, я́ко благода́ть и ми́лость въ преподо́бныхъ Его́ и посѣще́ніе во избра́нныхъ Его́.

На стихо́внѣ стихи́ры, гла́съ 2. Подо́бенъ: До́ме Евфра́ѳовъ.

[Имярекъ], о́тче на́шъ,* въ житіи́ подо́бяся Христу́,* по сме́рти си́лу Того́ воскресе́нія* нетлѣ́ніемъ тѣ́ла показу́еши,* моля́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́.

Приста́нище немяте́жное* Пече́рскія оби́тели дости́глъ еси́,* послушли́въ бы́въ уста́вомъ* преподо́бныхъ оте́цъ Анто́нія и Ѳеодо́сія.* Съ ни́миже моли́ся о душа́хъ на́шихъ.

Сти́хъ: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода,* въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́.

Гла́дъ и жа́жду* терпѣли́вно поне́слъ еси́,* поко́й тѣле́сный возненави́дѣвъ,* а́нгелъ во пло́ти и человѣ́къ небе́сный бы́въ,* [и́мярекъ], о́тче на́шъ.

Сла́ва, гла́съ 8:

Мона́ховъ о́бразъ и пра́вило извѣ́стное, почита́емъ тя́, о́тче на́шъ [и́мярекъ], ла́вры Пече́рскія сла́ва и похвало́. Въ не́йже трудолю́бно подвиза́вся, Бо́гу до́брѣ угоди́лъ еси́, а́нгеловъ собесѣ́дниче и преподо́бныхъ удобре́ніе, съ ни́миже моли́ся Го́сподеви поми́ловати ду́ши на́ша.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Безневѣ́стная Дѣ́во, [Яже Бо́га неизрече́нно заче́нши пло́тію, Ма́ти Бо́га Вы́шняго, Твои́хъ рабо́въ мольбы́ пріими́, Всенепоро́чная, всѣ́мъ подаю́щи очище́ніе прегрѣше́ній, ны́нѣ на́ша моле́нія пріе́млющи, моли́ спасти́ся всѣ́мъ на́мъ].

Тропа́рь о́бщій преподо́бному Пече́рскому, гла́съ 8:

Посто́мъ ду́шу твою́ просвѣти́лъ еси́, моли́твами непреста́нными се́рдце твое́ сосу́дъ Ду́ха Свята́го содѣ́лалъ еси́, преподо́бне о́тче на́шъ [и́мярекъ], тѣ́мже вся́ вра́жія ополче́нія крѣ́пко посрами́лъ еси́ и, я́ко побѣдоно́сецъ и́стинный, воздая́нія получи́лъ еси́ отъ Христа́ Бо́га. Тому́ помоли́ся о душа́хъ на́шихъ.

[Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Иже на́съ ра́ди рожде́йся отъ Дѣ́вы, и распя́тіе претерпѣ́въ, Благíй, испрове́ргій сме́ртію сме́рть и Воскресе́ніе явле́й я́ко Бо́гъ, не пре́зри, я́же созда́лъ еси́ руко́ю Твое́ю, яви́ человѣколю́біе Твое́, Ми́лостиве. Пріими́ ро́ждшую Тя́, Богоро́дицу, моля́щуюся за ны́, и спаси́, Спа́се на́шъ, лю́ди отча́янныя.]

Тропа́рь о́бщій затво́рнику Пече́рскому, гла́съ 2:

Ве́лія вѣ́ры исправле́нія, въ пеще́рнѣмъ затво́рѣ, я́ко на водѣ́ упокое́нія, преподо́бне о́тче [и́мярекъ], ра́довался еси́, огне́мъ бо любве́ Боже́ственныя распала́емь, бдѣ́ніемъ и моли́твою безстра́стія дости́глъ еси́ и яви́лся еси́ равноа́нгельный на земли́. Того́ моли́твами, Христе́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

[Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Вся́, па́че смы́сла, вся́ пресла́вная Твоя́, Богоро́дице, та́инства, чистотѣ́ запеча́танной и дѣ́вству храни́му, Ма́ти позна́лася еси́ нело́жна, Бо́га ро́ждши Истиннаго. Того́ моли́ спасти́ся душа́мъ на́шимъ.]


НА УТРЕНИ,
[На Бо́гъ Госпо́дь: Тропа́рь преподо́бнаго, два́жды. Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ.]

По 1-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 1:

Ангельская ликостоя́нія собесѣ́дника тя́ и́мутъ, о́тче богоно́се [и́мярекъ], и Са́мъ Влады́ка а́нгелъ Христо́съ Госпо́дь, тобо́ю на земли́ просла́вленный житія́ чистото́ю, увѣнча́ тя вѣнце́мъ нетлѣ́ннымъ сла́вы небе́сныя, Ему́же со дерзнове́ніемъ мо́лишися о душа́хъ на́шихъ. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Гла́съ Гавріи́ловъ прино́симъ Ти́, Чи́стая Дѣ́во: ра́дуйся, заче́ншая Творца́ всѣ́хъ Бо́га и обно́вльшая обетша́вшее человѣ́ческое естество́; ра́дуйся, я́ко была́ еси́ въ рождествѣ́ Дѣ́ва, и по рождествѣ́ Дѣ́ва па́ки пребыва́еши.

По 2-мъ стихосло́віи сѣда́ленъ, гла́съ 4:

Отре́кся пло́ти угожде́нія любве́ ра́ди Христа́ Бо́га, о́тче [и́мярекъ], въ оби́тель Пече́рскую всели́лся еси́ и копіе́мъ моли́твы непреста́нныя главу́ всезло́бнаго змíя сокруши́лъ еси́, богоно́снымъ отце́мъ Анто́нію и Ѳеодо́сію спо́стникъ и собесѣ́дникъ бы́въ, тѣ́хъ стезя́мъ неукло́нно послѣ́довалъ еси́, съ ни́миже блаже́нство ра́йское обрѣ́тъ, моли́ся Христу́ Бо́гу о чту́щихъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Кто́ досто́йно восхва́литъ рождество́ Твое́, Пречи́стая? Безсѣ́менно бо зачала́ еси́ отъ Ду́ха Свята́го и пре́жде вѣ́къ отъ Отца́ рожде́нное Сло́во въ лѣ́то родила́ еси́, тѣ́мъ Тя́, я́ко и́стиннаго Бо́га на́шего Ма́терь, въ пѣ́снѣхъ чту́ще, пое́мъ и велича́емъ.

Велича́ніе и псало́мъ избра́нный о́бщій преподо́бному:

[Велича́ніе: Ублажа́емъ тя́, преподо́бне о́тче [и́мярекъ], и чте́мъ святу́ю па́мять твою́, наста́вниче мона́ховъ и собесѣ́дниче а́нгеловъ.

Псало́мъ избра́нный: Терпя́ потерпѣ́хъ Го́спода, и вня́тъ ми́ и услы́ша моли́тву мою́...]

По поліеле́и сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Труды́ и по́двиги твоя́ кто́ исповѣ́сть преблаже́нне [и́мярекъ]? Вѣ́ренъ бо ра́бъ Го́споду своему́ бы́въ и вѣ́рнѣ Тому́ служа́, ввѣ́ренный тебѣ́ тала́нтъ умно́жилъ еси́ и съ благи́ми дѣ́латели дина́рій жи́зни вѣ́чныя прія́лъ еси́. Тѣ́мже, я́ко имѣ́я дерзнове́ніе, моли́ Христа́ Бо́га согрѣше́ній оставле́ніе дарова́ти чту́щимъ любо́вію святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Въ лѣ́ности проводя́ живота́ моего́ вре́мя, погуби́хъ тала́нтъ, ввѣ́ренный ми́ отъ Го́спода моего́, и ны́нѣ, лише́нъ Бо́жія благода́ти, къ Тебѣ́ зову́, Чи́стая: Ма́терними Твои́ми моли́твами бу́ди ми́ Хода́таица бла́га къ Человѣколю́бцу Бо́гу, помяни́ сро́дное Свое́ помышле́ніе о рабѣ́хъ Твои́хъ и испроси́ согрѣше́ній проще́ніе любо́вію чту́щему и благоче́стно поклоня́ющемуся Всесвято́му Рождеству́ Твоему́.

Степе́нна, 1-й антифо́нъ 4-го гла́са. Проки́менъ, [гласъ 4:] Честна́ предъ Го́сподемъ* сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Ева́нгеліе отъ Матѳе́я, зача́ло 43.

По 50-мъ псалмѣ́ стихи́ра, гла́съ 6:

Свѣти́льникъ пресвѣ́телъ блгоче́стія изъ по́дъ спу́да пеще́рнаго на́мъ дне́сь возсія́. Пріиди́те, вѣ́рніи, того́ сія́нія благода́тнаго наслади́мся, рачи́тель бо Христо́въ бы́сть и вѣ́рный исполни́тель Его́ за́повѣдей. Тѣ́мже, о́тче на́шъ [и́мярекъ], помина́ющихъ тя́ любо́вію въ де́нь свята́го твоего́ торжества́ помяни́ въ моли́твахъ твои́хъ у престо́ла Спа́сова.

[Кано́нъ Богоро́дицы со ирмосо́мъ на 6 и преподо́бнаго на 8.]

Кано́нъ Богоро́дицы, гла́съ 8.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Во́ду проше́дъ, я́ко су́шу, и еги́петскаго зла́ избѣжа́въ, изра́ильтянинъ вопія́ше: Изба́вителю и Бо́гу на́шему пои́мъ.

Мно́гими содержи́мь напа́стьми, къ Тебѣ́ прибѣга́ю спасе́нія искíй, о Ма́ти Сло́ва и Дѣ́во! отъ тя́жкихъ и лю́тыхъ мя спаси́.

Страсте́й мя смуща́ютъ прило́зи, мно́гаго уны́нія испо́лнити мою ду́шу: умири́, Отрокови́це, тишино́ю Сы́на и Бо́га Твоего́, Всенепоро́чная.

Спа́са ро́ждшую Тя и Бо́га, молю́, Дѣ́во, изба́вити ми́ ся лю́тыхъ: къ Тебѣ́ бо ны́нѣ прибѣга́я, простира́ю и ду́шу и помышле́ніе.

Неду́гующа тѣ́ломъ и душе́ю, посѣще́нія Боже́ственнаго, и промышле́нія отъ Тебе́ сподо́би, еди́на Богома́ти, я́ко Блага́я, Блага́го же Роди́тельнице.

Инъ кано́нъ преподо́бнаго, гла́съ то́йже.
Пѣ́снь 1.

Ирмо́съ: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́ чудотворя́й иногда́ Моисе́йскій же́злъ, крестообра́зно порази́въ и раздѣли́въ мо́ре, Изра́иля же бѣглеца́, пѣшехо́да спасе́, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́юща.

Христу́, на́съ ра́ди смири́вшемуся, во смире́ніи подража́лъ еси́, преподо́бне, во убо́зѣй и те́мнѣй пеще́рѣ живы́й, посто́мъ, моли́твою и мно́гими слеза́ми ри́зу душе́вную убѣли́лъ еси́, и чистото́ю сія́я, возше́лъ еси́ во оби́тели го́рнія, ра́достно пѣ́снь Бо́гови воспѣва́я.

Яко звѣзда́ богосвѣ́тлая, сія́еши на мы́сленнѣмъ небеси́ ла́вры Пече́рскія, о́тче на́шъ [и́мярекъ], и вся́ ны́ блгода́тно озаря́еши немерца́ющею заре́ю мно́гихъ чуде́съ, тѣ́мже, святу́ю па́мять твою́ любо́вію соверша́юще, пѣ́снь Бо́гови воспѣва́емъ.

Истинный и вѣ́рный ра́бъ Христо́въ бы́лъ еси́, богоно́сне о́тче [и́мярекъ], святы́хъ первонача́льниковъ Пече́рскихъ Анто́нія и Ѳеодо́сія подража́телю и добродѣ́телей и́хъ наслѣ́дниче, съ ни́миже ны́нѣ во сла́вѣ невече́рнѣй святы́хъ пѣ́снь Бо́гови воспѣва́еши.

Богоро́диченъ: Зако́новъ кромѣ́ есте́ственныхъ родила́ еси́ Законода́вца, Бо́га и Человѣ́ка, Того́, я́ко Бла́га, моли́, Всенепоро́чная, на́ша беззако́нія презрѣ́ти, гла́сы хвале́бными пѣ́снь Ему́ воспѣва́ющихъ.

Пѣ́снь 3.

Ирмо́съ: Небе́снаго кру́га Верхотво́рче, Го́споди, и Це́ркве Зижди́телю, Ты́ мене́ утверди́ въ любви́ Твое́й, жела́ній кра́ю, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́не Человѣколю́бче.

Предста́телство и покро́въ жи́зни моея́ полага́ю Тя, Богороди́тельнице Дѣ́во, Ты мя окорми́ ко приста́нищу Твоему́, благи́хъ вино́вна, вѣ́рныхъ утвержде́ніе, еди́на Всепѣ́тая.

Молю́, Дѣ́во, душе́вное смуще́ніе, и печа́ли моея́ бу́рю разори́ти: Ты́ бо, Богоневѣ́стная, нача́льника тишины́ Христа́ родила́ еси́, еди́на Пречи́стая.

Благодѣ́теля ро́ждши, до́брыхъ вино́внаго, благодѣя́нія бога́тство всѣ́мъ источи́: вся́ бо мо́жеши, я́ко си́льнаго въ крѣ́пости Христа́ ро́ждши, Богоблаже́нная.

Лю́тыми неду́ги и болѣ́зненными страстьми́ истяза́ему, Дѣ́во, Ты́ ми помози́: исцѣле́ній бо неоску́дное Тя зна́ю сокро́вище, Пренепоро́чная, неиждива́емое.

Инъ.

Ирмо́съ: Утвержде́й въ нача́лѣ небеса́ ра́зумомъ и зе́млю на вода́хъ основа́вый, на ка́мени мя́, Христе́, за́повѣдей Твои́хъ утверди́, я́ко нѣ́сть свя́тъ па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Тлѣ́нную пло́ть неосла́бными труда́ми крѣ́пко изнури́лъ еси́, о́тче на́шъ [и́мярекъ], и по кончи́нѣ твое́й въ нетлѣ́ніе та́ облече́ся благода́тію Христа́ Бо́га, Ему́же въ го́рнихъ оби́телехъ зове́ши, ра́дуяся: нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Яко ма́слина благопло́дная, на горѣ́ Пече́рстѣй возра́слъ еси́, преподо́бне [и́мярекъ], о́тче на́шъ, и еле́емъ трудо́въ твои́хъ богоуго́дныхъ сердца́ на́ша благода́тію умаща́еши, въ мѵ́ро бо цѣле́бное сле́зы твоя́ по́стническія претвори́ Христо́съ Бо́гъ, Ему́же зове́мъ: нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, еди́не Человѣколю́бче.

Стра́сти душе́вныя мече́мъ моли́твы непреста́нныя изсѣ́клъ еси́, преподо́бне, и крѣ́пко вооружи́лся еси́ на враги́ неви́димыя, и́хже ко́зни въ пеще́рныхъ огра́дахъ разруши́лъ еси́, зовы́й Подвигополо́жнику Христу́: нѣ́сть свя́тъ, па́че Тебе́, Еди́не Человѣколю́бче.

Богоро́диченъ: Херуви́мовъ и серафи́мовъ превы́шши яви́лася еси́, Богоро́дице, Ты́ бо еди́на прія́ла еси́ невмѣсти́маго Бо́га во чре́вѣ Твое́мъ, Всечи́стая, тѣ́мже Тя́, вси́ вѣ́рніи, пѣ́сньми ублажа́емъ.

Сѣда́ленъ, гла́съ 8:

Яко и́стиннаго по́стника Госпо́дня и вѣ́рнаго Христо́ва послѣ́дователя ла́вра Пече́рская по до́лгу тя́ почита́етъ, [и́мярекъ], о́тче на́шъ, въ не́й бо подвиза́лся еси́ богоуго́дно и сно́мъ пра́веднымъ почи́лъ еси́, и́бо сме́рть уго́дниковъ Бо́жіихъ вои́стинну со́нъ е́сть и преселе́ніе отъ ху́ждшія жи́зни на лу́чшую, въ не́йже со святы́ми пребыва́я, моли́ Христа́ Бо́га спасти́ ду́ши на́ша. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Па́че естества́ заче́ншая и па́че естества́ ро́ждшая Зижи́деля Твоего́ и Бо́га, моли́ о на́съ, при́сно согрѣша́ющихъ, да свобожде́ни су́ще, любо́вію воспое́мъ Тя́, Чи́стая Дѣ́во Марíе.

Пѣ́снь 4.

Ирмо́съ: Услы́шахъ, Го́споди, смотре́нія Твоего́ та́инство, разумѣ́хъ дѣла́ Твоя́ и просла́вихъ Твое́ Божество́.

Страсте́й мои́хъ смуще́ніе, ко́рмчію ро́ждшая Го́спода, и бу́рю утиши́ мои́хъ прегрѣше́ній, Богоневѣ́стная.

Милосе́рдія Твоего́ бе́здну призыва́ющу пода́ждь ми, Яже благосе́рдаго ро́ждшая, и Спа́са всѣхъ пою́щихъ Тя́.

Наслажда́ющеся, Пречи́стая, Твои́хъ дарова́ній, благода́рственное воспѣва́емъ пѣ́ніе, вѣ́дуще Тя Богома́терь.

На одрѣ́ болѣ́зни моея́, и не́мощи низлежа́щу ми́, я́ко благолюби́ва, помози́, Богоро́дице, еди́на Приснодѣ́во.

Наде́жду, и утвержде́ніе, и спасе́нія стѣ́ну недви́жиму, иму́ще Тя, Всепѣ́тая, неудо́бства вся́каго избавля́емся.

Инъ.

Ирмо́съ: Ты́ моя́ крѣ́пость, Го́споди, Ты́ моя́ и си́ла, Ты́ мо́й Бо́гъ, Ты́ мое́ ра́дованіе, не оста́вль нѣ́дра Отча и на́шу нищету́ посѣти́въ. Тѣ́мъ съ проро́комъ Авваку́момъ зову́ Ти: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Ду́ха Свята́го наше́ствіемъ въ сосу́дѣ души́ твоея́ богоно́сецъ бы́лъ еси́, преподо́бне о́тче, оби́тель Пече́рскую чудесы́ твои́ми просла́вилъ еси́, и ны́нѣ со а́нгелы пое́ши во святы́хъ почива́ющему Бо́гу: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Лице́ Христо́во пресвѣ́тлое зрѣ́ти жела́я, те́мная ли́ца де́монская крѣ́пкимъ терпѣ́ніемъ посрами́лъ еси́, о́тче на́шъ [и́мярекъ], въ пеще́рѣ ни́зу живы́й, я́ко гра́дъ верху́ стоя́, неуязви́мь стрѣла́ми вра́жіими пребы́лъ еси́, отону́дуже удо́бно преше́лъ еси́ на го́ру небе́сную зва́ти въ вы́шнихъ Бо́гу: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Благода́ть Бо́жія процвѣте́ на версѣ́ твое́мъ, преподо́бне, и яви́ тя чудодѣ́йственника пресла́вна, тобо́ю бо ла́вра Пече́рская вои́стинну красу́ется, стяжа́вши въ нѣ́дрѣхъ свои́хъ такова́го избра́нника, и́же въ вы́шнихъ селе́ніихъ лику́етъ и зове́тъ святы́хъ Святѣ́йшему Сло́ву: си́лѣ Твое́й сла́ва, Человѣколю́бче.

Богоро́диченъ: Очище́ніе прегрѣше́ній на́шихъ испроси́, Влады́чице, ро́ждшая еди́наго безгрѣ́шнаго Спа́са всѣ́хъ, къ Нему́же Ма́тернее дерзнове́ніе иму́щи, не закосни́ ко умоле́нію, Всеблага́я, да, ра́дующеся, Тебѣ́ зове́мъ: сла́ва Тебѣ́, всеси́льная человѣ́ковъ Помо́щнице.

Пѣ́снь 5.

Ирмо́съ: Просвѣти́ на́съ повелѣ́ніи Твои́ми, Го́споди, и мы́шцею Твое́ю высо́кою Тво́й ми́ръ пода́ждь на́мъ, Человѣколю́бче.

Испо́лни, Чи́стая, весе́лія се́рдце мое́, Твою́ нетлѣ́нную даю́щи ра́дость, весе́лія ро́ждшая вино́внаго.

Изба́ви на́съ отъ бѣ́дъ, Богоро́дице Чи́стая, вѣ́чное ро́ждши избавле́ніе, и миръ всякъ умъ преиму́щій.

Разрѣши́ мглу прегрѣше́ній моихъ, Богоневѣ́сто, просвѣще́ніемъ Твоея́ свѣ́тлости, Свѣтъ ро́ждшая Боже́ственный и превѣ́чный.

Исцѣли́, Чи́стая, души́ моея́ неможе́ніе, посѣще́нія Твоего́ сподо́бльшая, и здра́віе моли́твами Твои́ми пода́ждь ми.

Инъ.

Ирмо́съ: Вску́ю мя́ отри́нулъ еси́ отъ лица́ Твоего́, Свѣ́те незаходи́мый, и покры́ла мя́ е́сть чужда́я тма́, окая́ннаго, но обрати́ мя къ свѣ́ту за́повѣдей Твои́хъ пути́ моя́ напра́ви, молю́ся.

Въ поще́ніи просія́лъ еси́, преподо́бне, хлѣ́бъ и во́ду мѣ́рою вкуша́лъ еси́, мно́гажды же дни́ безъ пи́щи пребыва́я, тѣ́мже пи́щи нетлѣ́нныя ра́йскія насыща́тися сподо́бился еси́, напра́вивъ пу́ть тво́й къ Сіо́ну небе́сному.

Умъ тво́й впери́лъ еси́ къ Бо́гу, [и́мярекъ], о́тче на́шъ, и, на земли́ живы́й, о небе́сныхъ при́сно промышля́лъ еси́, псало́мски глаго́ля: кто́ да́стъ ми́ крилѣ́, я́ко голуби́нѣ, и полещу́, и почíю въ небе́сныхъ ски́ніяхъ рая́ пресвѣ́тлаго, идѣ́же и на́мъ бы́ти помоли́ся.

Свѣ́тло житіе́ твое́ бы́сть, преподо́бне о́тче, во вся́ концы́ земли́ на́шея изы́де сла́ва добродѣ́телей твои́хъ, тѣ́мже духо́вно возрасти́вшая тя́ ла́вра въ па́мяти твое́й святѣ́й свѣ́тло лику́етъ и Христу́ зове́тъ: Свѣтода́вче благíй, моли́твами уго́дника Твоего́ на пу́ть спасе́нія вся́ ны напра́ви, я́ко Человѣколю́бецъ.

Богоро́диченъ: Тя́ стѣ́ну иму́ще и заступле́ніемъ Твои́мъ соблюда́еми, Твое́ю Боже́ственною сла́вою хва́лящеся, Тя́ ублажа́емъ, Ты́ бо, Пречи́стая, душа́мъ на́шимъ при́сно источа́еши весе́ліе и ра́дованіе.

Пѣ́снь 6.

Ирмо́съ: Моли́тву пролію́ ко Го́споду и Тому́ возвѣщу́ печа́ли моя́, я́ко зо́лъ душа́ моя́ испо́лнися и живо́тъ мо́й а́ду прибли́жися, и молю́ся, я́ко Іо́на: отъ тли́, Бо́же, возведи́ мя.

Сме́рти и тли́ я́ко спа́слъ есть, Са́мъ Ся́ изда́въ сме́рти, тлѣ́ніемъ и сме́ртію мое́ естество́ я́то бы́вшее, Дѣ́во, моли́ Го́спода и Сы́на Твоего́, враго́въ злодѣ́йствія мя изба́вити.

Предста́тельницу Тя живота́ вѣмъ, и храни́тельницу тве́рду, Дѣ́во, и напа́стей рѣша́щу молвы́, и нало́ги бѣсо́въ отгоня́ющу: и молю́ся всегда́, отъ тли́ страсте́й мои́хъ изба́вити мя.

Яко стѣ́ну прибѣ́жища стяжа́хомъ, и душъ всесоверше́нное спасе́ніе, и простра́нство въ ско́рбехъ, Отрокови́це, и просвѣще́ніемъ Твоимъ при́сно ра́дуемся: о Влады́чице, и ны́нѣ насъ отъ страсте́й и бѣдъ спаси́.

На одрѣ́ ны́нѣ немощству́яй лежу́, и нѣ́сть исцѣле́нія пло́ти мое́й, но Бо́га и Спа́са мíру, и Изба́вителя неду́говъ ро́ждшая, Тебѣ́ молю́ся Благо́й: отъ тли неду́гъ возста́ви мя.

Инъ.

Ирмо́съ: Очи́сти мя́, Спа́се, мно́га бо беззако́нія моя́, и и́зъ глубины́ зо́лъ возведи́, молю́ся, къ Тебѣ́ бо возопи́хъ, и услы́ши мя́, Бо́же спасе́нія моего́.

Па́мять твоя́ съ похвала́ми, о́тче [и́мярекъ], и и́мя твое́ свято́е призыва́ется вѣ́рными, и́же вѣ́дятъ тя́ богоно́сна и равноа́нгельна житіе́мъ и съ упова́ніемъ прибѣга́ютъ къ моли́твенному твоему́ заступле́нію. Си́хъ услы́ши, егда́ возопію́тъ къ тебѣ́ моле́бно, и спасе́нія хода́тай и́мъ бу́ди вы́ну.

О Христѣ́ укрѣпля́емь, жи́знь твою́ до́блестно препроводи́лъ еси́, преподо́бне, безмо́лвіемъ кра́йнимъ, я́ко колесни́цею небовосхо́дною, на го́рняя восте́клъ еси́ и та́мо со а́нгелы лику́еши, и́бо услы́ша твоя́ моли́твы Бо́гъ спасе́нія твоего́.

Неду́жная врачу́еши еди́нымъ прикоснове́ніемъ съ вѣ́рою къ святы́мъ моще́мъ твои́мъ, преподо́бне [и́мярекъ], о́тче на́шъ, и ми́лость мно́гу явля́еши тѣ́мъ, и́же по Бо́зѣ упова́ніе на тя́ возлага́ютъ и твою́ па́мять соверша́ютъ, я́ко и́стиннаго уго́дника Христо́ва.

Богоро́диченъ: Ве́сь ли́къ проро́ческій отъ Бо́га науче́нъ Твоего́ Боже́ственнаго зача́тія провозгласити́ та́инство, Пречи́стая Ма́ти Дѣ́во, Ты́ бо Свѣ́тъ во открове́ніе язы́ковъ родила́ еси́, Христа́, Царя́ и Бо́га, спа́сшаго отъ поги́бели ро́дъ человѣ́ческій.

Конда́къ, гла́съ 8:

Христо́вою любо́вію уязви́въ ду́шу, преподо́бне о́тче на́шъ [и́мярекъ], въ пеще́рнѣмъ мра́цѣ свѣ́тъ спасе́нія обрѣ́лъ еси́, и я́ко ча́до избра́нное вели́кихъ отце́въ Пече́рскихъ Анто́нія и Ѳеодо́сія, вку́пѣ съ ни́ми оби́тель ра́йскую унаслѣ́довалъ еси́, отону́дуже призира́яй вы́ну на оби́тель земну́ю, въ не́йже подвиза́лся еси́, и моли́ся о чту́щихъ па́мять твою́, да зове́мъ ти́: ра́дуйся, [и́мярекъ], моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Икосъ:

Ангеловъ подража́теля и безпло́тныхъ си́лъ собесѣ́дника, а́нгельскими язы́ки подоба́етъ ублажи́ти тя́, преподо́бне, оба́че пріими́, а́ще и отъ человѣ́ческихъ бре́нныхъ усте́нъ, сію́ достодо́лжную тебѣ́ похвалу́: ра́дуйся, преподо́бне, во всѣ́хъ за́повѣдехъ Госпо́днихъ пра́во ходи́вый; ра́дуйся, богоно́сне, и́го благо́е и ле́гкое на ра́менахъ твои́хъ носи́вый. Ра́дуйся, въ моли́твѣ преуспѣ́вый; ра́дуйся, пеще́рною тѣсното́ю простра́нства небе́снаго дости́гнувый. Ра́дуйся, равноа́нгельно во пло́ти пожи́вый; ра́дуйся, нетлѣ́ніемъ благода́тнымъ просла́вленный. Ра́дуйся, чудотворе́нія да́ромъ обогаще́нный; ра́дуйся, цѣле́бниче вся́кихъ неду́говъ. Ра́дуйся, помо́щниче въ бѣда́хъ и напа́стѣхъ; ра́дуйся, Анто́нія богоно́снаго подража́телю. Ра́дуйся, Ѳеодо́сія богому́драго послѣ́дователю; ра́дуйся, [и́мярекъ], моли́твенниче о душа́хъ на́шихъ.

Пѣ́снь 7.

Ирмо́съ: Отъ Іуде́и доше́дше, о́троцы, въ Вавило́нѣ иногда́, вѣ́рою Тро́ическою пла́мень пе́щный попра́ша, пою́ще: отце́въ Бо́же, благослове́нъ еси́.

На́ше спасе́ніе я́коже восхотѣ́лъ еси́, Спа́се, устро́ити, во утро́бу Дѣ́выя всели́лся еси́, Юже мíру предста́тельницу показа́лъ еси́: отецъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Воли́теля ми́лости, Его́же родила́ еси́, Ма́ти Чи́стая, умоли́ изба́витися отъ прегрѣше́ній, и душе́вныхъ скве́рнъ, вѣ́рою зову́щимъ: отецъ на́шихъ, Бо́же, благослове́нъ еси́.

Сокро́вище спасе́нія, и исто́чникъ нетлѣ́нія, Тя ро́ждшую, и сто́лпъ утвержде́нія, и дверь покая́нія зову́щимъ показа́лъ еси́: отецъ на́шихъ Бо́же, благослове́нъ еси́.

Тѣле́сныя сла́бости и душе́вныя неду́ги, Богороди́тельнице, любо́вію приступа́ющихъ къ кро́ву Твоему́, Дѣ́во, исцѣли́ти сподо́би, Спа́са Христа́ намъ ро́ждшая.

Инъ.

Ирмо́съ: Бо́жія снизхожде́нія о́гнь устыдѣ́ся въ Вавило́нѣ иногда́. Сего́ ра́ди о́троцы въ пещи́, ра́дованною ного́ю, я́ко во цвѣ́тницѣ, лику́юще, поя́ху: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Мíра красоты́ душетлѣ́нныя во уме́ты вмѣни́лъ еси́, о́тче преподо́бне [и́мярекъ], жесто́кое житіе́ показа́лъ еси́ и неосла́бно въ по́двизѣхъ жи́знь вре́менную препроводи́лъ еси́, немо́лчно воспѣва́я укрѣпи́телю Іису́су: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Въ ти́хомъ приста́нищи спасе́нія бы́въ, ти́хими вѣ́тры Ду́ха Свята́го управля́емь, о́тче богому́дре [и́мярекъ], дости́глъ еси́ жела́ній кра́я, пресвѣ́тлаго Ца́рствія Христо́ва, идѣ́же, со святы́ми почива́я, причаща́ешися трапе́зы безсме́ртнаго Влады́ки Христа́ и зове́ши Ему́ ра́достно: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Иму́щи тя́ ла́вра Пече́рская свѣти́льника немерца́ющаго Бо́жія благода́ти, твоя́ по́двиги пѣ́ніи духо́вными прославля́етъ, я́ко ма́ти, о ча́дѣ свое́мъ веселя́щися, о́тче [и́мярекъ], мона́ховъ удобре́ніе и по́стниковъ похвало́, тѣ́мже и зове́тъ въ па́мяти твое́й боголѣ́пно: благослове́нъ еси́, Бо́же оте́цъ на́шихъ.

Богоро́диченъ: Же́злъ, изъ ко́рене Іессе́ева прозя́бшій, и цвѣ́тъ спаси́тельный, мíру процвѣ́тшій, познава́емъ Тя́, Пречи́стая Дѣ́во, ро́ждшая Христа́ Жизнода́вца, Имже упраздни́ся и́дольская пре́лесть благода́тію. Тѣ́мже Тебѣ́, я́ко глави́знѣ спасе́нія [на́шего], усе́рдно вопіе́мъ: благослове́нна еси́ въ жена́хъ, Пренепоро́чная Влады́чице.

Пѣ́снь 8.

Ирмо́съ: Царя́ Небе́снаго, Его́же пою́тъ во́и а́нгельстіи, хвали́те и превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

По́мощи я́же отъ Тебе́ тре́бующія, не пре́зри, Дѣ́во, пою́щія и превознося́щія Тя во вѣ́ки.

Неможе́ніе души́ моея́ исцѣля́еши, и тѣле́сныя болѣ́зни, Дѣ́во, да Тя просла́влю, Чи́стая, во вѣ́ки.

Исцѣле́ній бога́тство излива́еши вѣ́рно пою́щимъ Тя, Дѣ́во, и превознося́щимъ неизрѣче́нное Твое́ рождество́.

Напа́стей Ты прило́ги отгоня́еши, и страсте́й нахо́ды, Дѣ́во, тѣ́мже Тя пое́мъ во вся вѣ́ки.

Инъ.

Ирмо́съ: Седмери́цею пе́щь халде́йскій мучи́тель Богочести́вымъ неи́стовно разжже́, си́лою же лу́чшею спасе́ны сія́ ви́дѣвъ, Творцу́ и Изба́вителю вопія́ше: о́троцы, блгослови́те, свяще́нницы, воспо́йте, лю́діе, превозноси́те во вся́ вѣ́ки.

Свѣтоли́тія небе́снаго испо́лнился еси́, преподо́бне, егда́, свя́то пожи́въ, кончи́ною пра́веднаго преше́лъ еси́ отъ земли́ въ го́рняя, на́мъ же честны́я мо́щи твоя́, я́ко наслѣ́діе многоцѣ́нное, оста́вилъ еси́, цѣле́бныя струи́ отъ ни́хъ источа́я, съ вѣ́рою къ тебѣ́ приходя́щимъ и Христа́ превознося́щимъ во вся́ вѣ́ки.

Моли́твою твое́ю богопрія́тною, о́тче, оби́тель Пече́рскую сохраня́еши отъ вся́каго зла́го обстоя́нія и въ не́й живу́щія во благоче́стіи наставля́еши о́бразомъ твои́мъ благи́мъ, ско́рый помо́щникъ явля́ешися лю́демъ правовѣ́рнымъ, и́же по Бо́зѣ и Богоро́дицѣ упова́ніе на тя́ возлага́ютъ и тя́ просла́вльшаго Христа́ превозно́сятъ во вся́ вѣ́ки.

Въ поще́ніихъ неосла́бенъ, въ моли́твахъ бо́дръ, въ трудѣ́хъ терпѣливоду́шный показа́лся еси́, о́тче на́шъ [и́мярекъ], и я́ко во всѣ́хъ благоиску́сенъ дѣ́латель вертогра́да Христо́ва, мзду́ бога́тую воспрія́лъ еси́ отъ небе́снаго Домовлады́ки, въ Его́же черто́зѣ свѣ́тлѣмъ упокое́ніе блаже́нное обрѣ́лъ еси́, зовы́й: лю́діе, превозноси́те Христа́ во вся́ вѣ́ки.

Богоро́диченъ: Златоза́рный Тя́ свѣти́льникъ, пріе́мшую несказа́нно Свѣ́тъ Непристу́пный, Имже озари́ся мра́къ па́дшаго человѣ́ка, воспѣва́емъ Тя́, Богоро́дице Дѣ́во, Со́лнца о́блаче ле́гкій, Его́же луча́ми озаре́ни, благода́рно пое́мъ Тя́, Чи́стая, во вся́ вѣ́ки.

Пѣ́снь 9.

Ирмо́съ: Вои́стинну Богоро́дицу, Тя́ исповѣ́дуемъ, спасе́нніи Тобо́ю, Дѣ́во Чи́стая, съ безпло́тными ли́ки Тя́ велича́юще.

То́ка слезъ мои́хъ не отврати́ся, Яже отъ вся́каго лица́ вся́ку сле́зу отъе́мшаго, Дѣ́во, Христа́ ро́ждшая.

Ра́дости мое́ се́рдце испо́лни, Дѣ́во, Яже ра́дости пріе́мшая исполне́ніе, грѣхо́вную печа́ль потребля́ющи.

Свѣ́та Твоего́ заря́ми просвѣти́, Дѣ́во, мракъ невѣ́дѣнія отгоня́щи, благовѣ́рно Богоро́дицу Тя исповѣ́дающихъ.

На мѣ́стѣ озлобле́нія не́мощи смири́вшагося, Дѣ́во, исцѣли́, изъ нездра́вія во здра́віе претворя́ющи.

Инъ.

Ирмо́съ: Ужасе́ся о се́мъ не́бо, и земли́ удиви́шася концы́, я́ко Бо́гъ яви́ся человѣ́комъ пло́тски и чре́во Твое́ бы́сть простра́ннѣйшее небе́съ. Тѣ́мъ Тя́, Богоро́дицу, а́нгеловъ и человѣ́къ чинонача́лія велича́ютъ.

Вои́стинну тя́ учи́теля благоче́стія и́мать оби́тель Пече́рская, уче́нія духо́вная, ме́да сладча́йшая, излива́юща. Кто́ бо не умили́тся, слы́ша твоя́ по́двиги поще́нія, злострада́нія и непреста́нныя моли́твы, спасе́нія ра́ди душе́внаго? Тѣ́мже тя́, о́тче на́шъ [и́мярекъ], вѣ́рою и любо́вію ублажа́емъ.

Любо́вію Христо́вою воспламени́въ твое́ се́рдце, пла́мень нечи́стыхъ страсте́й угаси́лъ еси́ росо́ю Ду́ха Боже́ственнаго, Его́же благода́тію соблюда́емь, о́тче на́шъ [и́мярекъ], не оскверни́лъ еси́ чистоты́ души́ твоея́, сохрани́лъ еси́ непоро́чно и тѣ́ло твое́, нетлѣ́ніемъ ны́нѣ почте́нное, отъ него́же цѣльбы́ подае́ши неду́жнымъ, я́ко таи́нникъ Бо́жія благода́ти.

Живоно́сную си́лу Воскресе́нія Христо́ва на́мъ проявля́еши, преподо́бне, въ твои́хъ тлѣ́нію неприча́стныхъ и многоцѣле́бныхъ моще́хъ. Въ се́мъ бо вои́стинну позна́хомъ, я́ко, душе́ю живы́й, престо́лу Госпо́дню со сла́вою предстои́ши, идѣ́же не забу́ди въ моли́твахъ твои́хъ богопрія́тныхъ гра́дъ и оби́тель, въ ни́хже на земли́ подвиза́лся еси́, и всѣ́хъ на́съ, чту́щихъ любо́вію па́мять твою́.

Богоро́диченъ: Псало́мски воспѣва́емъ Тя́, Обра́дованная, Чи́стая, и со арха́нгеломъ, благовѣ́стникомъ ра́дости всемíрныя, немо́лчно, — ра́дуйся, — Тебѣ́ пое́мъ, Ты́ бо, Влады́чице, вои́стинну всѣ́мъ источи́ла еси́ ра́дованіе, ро́ждши ра́дости вино́вное Сло́во.

Свѣти́ленъ:

Процвѣ́лъ еси́, я́ко фи́никсъ, о́тче, и, я́ко ке́дръ, умно́жилъ еси́ дарова́нія благода́тная, я́же тя́ сла́вна въ ла́врѣ Пече́рстѣй показа́ша. О на́съ Христа́ Бо́га моли́, чудодѣ́йственниче [и́мярекъ], почита́ющихъ пречестну́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Сла́ва, и ны́нѣ, богоро́диченъ:

Ра́дуйся, неора́нная ни́во, возрасти́вшая кла́съ несѣ́янный, изъ него́же хлѣ́бъ спаси́тельный мíру сотвори́ся; си́мъ напита́й ду́ши любо́вію чту́щихъ пречи́стое зача́тіе Твое́, Чи́стая Дѣ́во.

На хвали́техъ стихи́ры [на 4], гла́съ 2. Подо́бенъ: Егда́ отъ дре́ва.

Егда́ пріи́де на тя́ зва́ніе Боже́ственное,* преподо́бне о́тче на́шъ [и́мярекъ],* мíръ оста́вилъ еси́* и благооти́шіе оби́тели Пече́рскія возлюби́лъ еси́,* въ не́йже трудолю́бно подвиза́лся еси́,* въ пѣ́ніихъ, бдѣ́ніихъ и поще́ніихъ,* а́ки безпло́тный, пребыва́я,* и вели́кимъ отце́мъ Анто́нію и Ѳеодо́сію во все́мъ подража́я.* Тѣ́мже прія́лъ еси́ да́ръ исцѣле́нія отъ Христа́ Бо́га* и сподо́бился еси́ предстоя́нія престо́лу Его́ небе́сному,* идѣ́же помяни́ въ моли́твахъ богопрія́тныхъ* чту́щихъ святу́ю па́мять твою́. [Два́жды.]

Егда́ изше́лъ еси́ отъ мíра, о́тче [и́мярекъ],* и въ оби́тель Пече́рскую прите́клъ еси́,* тогда́ осѣни́ тя вседѣ́тельная благода́ть Ду́ха Свята́го* и въ по́двизѣхъ духо́вныхъ му́жественна и терпѣли́ва тя́ сотвори́,* да, я́ко до́брый во́инъ Христо́въ,* возмо́жеши бра́тися со враги́ неви́димыми,* и́хже искуше́нія вся́ посрами́лъ еси́* и, я́ко побѣдоно́сецъ,* нетлѣ́ненъ вѣне́цъ отъ руки́ Вседержи́теля Бо́га прія́лъ еси́.* Тѣ́мже тя́ чти́мъ и ублажа́емъ.

Егда́ приспѣ́ вре́мя отше́ствія твоего́ къ Бо́гу,* преподо́бне о́тче на́шъ [и́мярекъ],* тогда́ а́нгели пресвѣ́тліи* пріидо́ша взя́ти святу́ю ду́шу твою́,* я́ко невѣ́сту чи́сту,* и Са́мъ Христо́съ Госпо́дь, а́нгеловъ и человѣ́ковъ Влады́ка,* прія́тъ тя́ въ небе́сное Свое́ Ца́рство.* Тебѣ́, си́це просла́вленному горѣ́* и нетлѣ́ніемъ чудотво́рнымъ почте́нному на земли́,* пѣ́снь хвале́бную съ любо́вію прино́симъ,* я́ко засту́пнику на́шему и предста́телю непосты́дному.

Сла́ва, гла́съ 6:

Преподо́бне о́тче [и́мярекъ], измла́да навы́кнувъ благоче́стію, яре́мъ Христо́въ на ра́мо твое́ возложи́лъ еси́ трудолю́бно, и вслѣ́дъ Влады́ки твоего́ поте́клъ еси́, ра́дуяся. Пече́рская оби́тель духо́вно тя́ воспита́, въ не́йже тѣ́ло твое́ нетлѣ́нное оста́вилъ еси́, я́ко наслѣ́діе бога́тое, ду́хъ же тво́й въ селе́ніихъ небе́сныхъ упокое́ніе получи́, идѣ́же со святы́ми Бо́гу предстоя́, проси́ на́мъ спасе́ніе и ве́лію ми́лость.

И ны́нѣ, богоро́диченъ, гла́съ то́йже:

Къ Тебѣ́ моли́твенницѣ те́плѣй и неруши́мѣй стѣнѣ́, всеусе́рдно прибѣга́емъ, благослове́нная Богоро́дице Дѣ́во, по́мощи прося́ще: изба́ви на́съ отъ бѣ́дъ и скорбе́й безмѣ́рныхъ, и́маши бо благода́ть и си́лу всѣ́мъ въ ну́ждахъ посо́бствовати.


НА ЛИТУРГІИ,

Блаже́нна отъ кано́на преподо́бнаго, пѣ́снь 3-я и 6-я. Проки́менъ, гла́съ 7: Честна́ предъ Го́сподемъ сме́рть преподо́бныхъ Его́. Сти́хъ: Что́ возда́мъ Го́сподеви о всѣ́хъ, я́же воздаде́ ми́? Апо́столъ, къ Гала́томъ, зача́ло 213. [Аллилу́ія, гла́съ 6: Блаже́нъ му́жъ, боя́йся Го́спода, въ за́повѣдехъ Его́ восхо́щетъ зѣло́. Сти́хъ: Си́льно на земли́ бу́детъ сѣ́мя его́.] Ева́нгеліе Луки́, зача́ло 24. Прича́стенъ: Въ па́мять вѣ́чную бу́детъ пра́ведникъ, отъ слу́ха зла́ не убои́тся.

Примѣчаніе:
[1] См. «Минея Августъ». Часть третья. — М., 2002. — С. 188.

Источникъ: Пече́рская Минíа. [Ча́сть пе́рвая.] — Кíевъ: Въ тѵпогра́фіи Кíево-Пече́рскія Ла́ѵры, 2007. — С. 5-22.

/ Къ оглавленію раздѣла /


Наверхъ / Къ титульной страницѣ

0